Украйна
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Киев

Стефан Софрониев

ул. "Госпитальная" 1, 01023 Киев, Украйна
тел.: +38 044 234 6973; +38 063 496 7242
факс: +38 044 234 6973
e-mail: s.sofroniev@mi.government.bg

https://www.facebook.com/стив-украйна-1848477062074774/

https://twitter.com/BGEconOfficeUA

https://www.linkedin.com/in/стив-украйна-bgeconofficeua/

 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Одеса

Николай Димитров

ул. "Посмитного" № 9, 65062 Одеса, Украйна
тел.: +38 048 7466558;
факс: +38 048 7465023
e-mail: n.dimitrov@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7674; +359 2 940 7019
факс: +359 2 981 4915
e-mail:

Референт за Украйна
Николина Танева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7778, факс: +359 2 981 4915
e-mail: n.taneva@mi.government.bg


На 27 юни 2014 г. бе подписано Споразумението за асоцииране (СА) между ЕС и Украйна, в рамките на което е включена търговска част, т. нар. дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия (ДВЗСТ). Република България ратифицира Споразуменията за асоцииране между ЕС и Украйна на 24 юли 2014 г. (законът за ратифициране е обнародван в брой 66 на Държавен вестник от 8 август 2014 г.).

Прилагането на ДВЗСТ в СА с Украйна беше отложено за 1 януари 2016 г. През м. април 2014 г., поради политическите и икономически предизвикателства, пред които беше изправена Украйна, ЕС взе едностранно решение за предоставяне на Украйна на преференциален достъп до пазара на ЕС до 31.12.2015 г.

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна

І. Бизнес компас

II. Търговско-икономически отношения между Република България и Украйна

1. Стокообмен

Украйна е един от важните търговски партньори на Република България. През 2018 г. на нея се пада 1,1% дял от общия стокообмен на страната, 0,7 % дял от износа и 1,5 % дял от вноса.

Стокообмен на Република България с Украйна (млн.щ.дол.)

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2008 г.

261,8

2754,0

3015,8

-2492,2

2009 г.

139,7

1111,5

1251,2

- 971,7

2010 г.

263,8

1061,8

1325,6

-798,0

2011 г.

404,3

1304,3

1708,6

-900,0

2012 г.

311,6

823,9

1135,5

-512,3

2013 г.

568,3

763,4

1331,7

-195,1

2014 г.

252,1

716,5

968,6

- 464,4

2015 г.

177,2

520,1

697,3

-342,9

2016 г.

157,8

454,8

612,6

-297,0

2017 г.

169,5

517,0

686,5

-347,5

2018 г.

219,1

566,6

785,7

-347,5

През 2017 г. се наблюдава нарастване на стокообмена с 11,3% в сравнение със 2016 г. и е на стойност 686,5 млн. щ.дол. Износът, в размер на 169,5 млн. щ.дол., е нараснал с 1,9%. Вносът също е нараснал със 14,6% и е на стойност 517,0 млн. щ.дол.

За 2018 г. стокообменът е нараснал с 14,4% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност от 785,7 млн. щ.д. Износът за 2018 г. е в размер на 219,1 млн. щ.дол., като нарастването е със 29,2%. Вносът също е нараснал с 9,6% и е стойност 566,6 млн. щ.дол.

За увеличаването на нивата на двустранната търговия от 2017 г. насам допринася и Споразумението за дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Украйна (ЗВЗСТ), което започна да функционира от 01 януари 2016 г.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в стокообмена с Украйна през 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Украйна

%

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

12,7

Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани

37,7

Медикаменти

7,9

Плоско валцувани продукти от желязо и от нелегирани стомани горещовалцувани

7

Карбонати

4,1

Плоско валцувани продукти от желязо и от нелегирани стомани студеновалцувани

6,4

Крафтхартии и крафткартон

3,8

Каменни въглища, брикети

4,7

Минерални или химични азотни торове

3,8

Части за превозни средства, движещи се по железопътни  или подобни линии

4,2

Електрически бойлери и бързовари

3,6

Пръти от желязо или от нелегирани стомани

3,3

Сачмени, ролкови и иглени лагери

3,4

Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана

2,5

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти

3,2

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани

2,3

Повърхностно активни органични вещества

2,9

Валцдрат

2,2

В номенклатурата на износа през 2018 година първите две стокови групи – нефтени масла и масла от битуминозни минерали и медикаменти, формират около 21% от износа. В сравнение с 2017 г. сред водещите стокови групи в износа се наблюдава значителен ръст при нефтени масла и масла от битуминозни минерали (339,7%), минерални или химични азотни торове лагери (127,1%) и карбонати (86,6%). Продължава да се увеличава износът на повърхностно активни органични вещества (31,2%), електрически бойлери и бързовари (19,8%), медикаменти (12,5%), хлебарски, тестени и сладкарски продукти (11,8%) и на крафтхартии и крафткартон (11,2%).

Има потенциал на украинския пазар да се предложат машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост, изделия на електрониката, подемно-транспортни машини, оптични уреди и апарати, вино, мъжка и дамска конфекция, керамични настилки и облицовки от емайл, санитарно оборудване от керамика и др.

Вносът от Украйна се състои основно от полупродукти от желязо или от нелегирани стомани (37,7%), плоско валцувани продукти от желязо и от нелегирани стомани горещовалцувани (7,0%), плоско валцувани продукти от желязо и от нелегирани стомани студеновалцувани (6,4%), каменни въглища, брикети (4,7%), части за превозни средства, движещи се по жп. линии (4,2%) и пръти от желязо или от нелегирани стомани (3,3%). В сравнение с 2017 г. сред водещите стокови групи във вноса се наблюдава спад при полупродукти от желязо или от нелегирани стомани горещовалцувани (-57,2%), плоско валцувани продукти от желязо и от нелегирани стомани студеновалцувани (-1,8%) и каменни въглища, брикети (43,4%).

Значителен ръст има при групи полупродукти от желязо или от нелегирани стомани (70,6%) и части за превозни средства, движещи се по жп. линии (29,5%).

На 11.04.2018 г. правителството на Украйна прие Постановление № 295 „За внасяне на изменения в приложение към постановлението на Кабинета на министрите на Украйна от 27 декември 2017 година № 1045“, с което Република България е изключена от списъка на страните, операции с чиито резиденти подлежат на контрол за целите на трансферното ценообразуване.

Българската общност (диаспора) в Украйна наброява около 225 000 души (по украински данни), което е допълнителна предпоставка за разширяване на сътрудничеството в икономическата област между двете страни.

3. Инвестиции

Има обективни условия за засилване на сътрудничеството в областта на инвестициите. В България са създадени изключително благоприятни условия за работа на чуждестранните инвеститори.

По данни на БНБ за периода 1996 - 2017 г. привлечените инвестиции от Украйна са в размер на 33,5 млн. евро или 0.07% от общия дял на инвестициите в страната за периода.

През 2015 г. привлечените инвестиции от Украйна са в размер на 14,7 млн. евро, през 2016 – 4,7 млн. евро. За 2017 г. инвестициите са с отрицателна стойност – 3,0 млн. евро.

По Закона за насърчаване на инвестициите до момента няма сертифицирани проекти с участието на украински инвеститори.

По данни на украинската статистика българските инвестиции в Украйна достигат обем 23 млн. щ.дол., като 8,6 млн. щ.д. са в промишления сектор, 4,9 млн. щ.д. в сектор транспорт и логистика и 3,9 в търговията. Делът на инвестициите от Европейския съюз в Украйна са 75% от преките чуждестранни инвестиции в страната.

4. Туризъм

Украйна е приоритетен пазар за българския туризъм, а страната ни е популярна туристическа дестинация за украинските граждани.

Украински туристи посетили България

Година

Брой туристи

Изменение спрямо предходната година

2004

18 557

+ 17,04 %

2005

18 977

+  2,26 %

2006

94 241

+ 12,50 %

2007

101 667

+ 7,9 %

2008

118 566

+ 16,6 %

2009

110 917

- 6,5 %

2010

146 347

+ 31,9 %

2011

176 075

+20,3 %

2012

253 526

+44,0 %

2013

295 405

+16,5 %

2014

269 646

-8,7 %

2015

241 559

-10,4%

2016

265 712

+10,0%

2017

305 468

+15%

2018

379 894

+24,4%

През 2018 г. броят на украинските туристи посетили България е 379 894, като Украйна за поредна година заема 10 място в справката за посещения на чуждестранни туристи в България (+24,4%).

Броят на българските граждани посетили Украйна през 2018 г. е 21 507, което е с -10,9% по-малко спрямо 2017 г.

Следва да се отбележи, че през последните няколко години се наблюдава увеличаване броят на украинските туристи посетили България, като допълнителен положителен сигнал за туристическото сътрудничество между двете държави даде въвеждането от 11 юни 2017 г. на безвизов режим за гражданите на Украйна при пътувания до ЕС.

5. Нормативно-правната база на икономическото сътрудничество

След присъединяване на Република България към Европейския съюз (ЕС), изпълнява задължението  за привеждане в съответствие с правото на ЕС на сключените двустранни международни договори, в т.ч. и с Украйна.

Подписани са следните споразумения:

- Споразумение между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за икономическо сътрудничество, в сила от 25.09.2008 г.

- Спогодба между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за военнотехническо сътрудничество ( декември 2008 г.).

- Спогодба между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, в сила от 3 октомври 1997 г.

6. Междуправителствена комисия

Активна роля в развитието на икономическите отношения между двете страни играе Междуправителствената българо-украинска комисия за икономическо сътрудничество, на чиито сесии се обсъжда целият спектър въпроси на икономическите отношения.

Последната VІ сесия на Комисията се проведе на 6-7 декември 2010 г. в гр. Киев, след шестгодишно прекъсване.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката