Украйна
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Киев

Стефан Софрониев

ул. "Госпитальная" 1, 01023 Киев, Украйна
тел.: +38 044 234 6973; +38 063 496 7242
факс: +38 044 234 6973
e-mail: s.sofroniev@mi.government.bg

https://www.facebook.com/стив-украйна-1848477062074774/

https://twitter.com/BGEconOfficeUA

https://www.linkedin.com/in/стив-украйна-bgeconofficeua/

 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Одеса

Николай Димитров

 

ул. "Посмитного" № 9, 65062 Одеса, Украйна
тел.: +38 048 7466558;
факс: +38 048 7465023
e-mail: n.dimitrov@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7674
факс: +359 2 981 4915

Референт за Украйна
Светослав Лалов
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7662
e-mail: s.lalov@mi.government.bg


На 27 юни 2014 г. бе подписано Споразумението за асоцииране (СА) между ЕС и Украйна, в рамките на което е включена търговска част, т. нар. дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия (ДВЗСТ). Република България ратифицира Споразуменията за асоцииране между ЕС и Украйна на 24 юли 2014 г. (законът за ратифициране е обнародван в брой 66 на Държавен вестник от 8 август 2014 г.).

Прилагането на ДВЗСТ в СА с Украйна беше отложено за 1 януари 2016 г. През м. април 2014 г., поради политическите и икономически предизвикателства, пред които беше изправена Украйна, ЕС взе едностранно решение за предоставяне на Украйна на преференциален достъп до пазара на ЕС до 31.12.2015 г. Споразумението за асоцииране, в своята цялост, влезе в сила на 1 септември 2017 г.

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна


Бизнес компас

Търговско-икономически отношения между Република България и Украйна

1. Стокообмен

 

Украйна е един от важните търговски партньори на Република България. През 2019 г. на нея се пада 1,4% дял от общия стокообмен на страната, като нараства както износа до 1,1 % от общия износ, така и вноса с 1,6 % от общия внос на България.

Стокообмен на Република България с Украйна (млн.щ.дол.)

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2009 г.

139,7

1111,5

1251,2

- 971,7

2010 г.

263,8

1061,8

1325,6

-798,0

2011 г.

404,3

1304,3

1708,6

-900,0

2012 г.

311,6

823,9

1135,5

-512,3

2013 г.

568,3

763,4

1331,7

-195,1

2014 г.

252,1

716,5

968,6

- 464,4

2015 г.

177,2

520,1

697,3

-342,9

2016 г.

157,8

454,8

612,6

-297,0

2017 г.

169,5

517,0

686,5

-347,5

2018 г.

219,1

566,6

785,7

-347,5

2019 г.

381,7

600,7 

982,4 

-219,0 

През 2019 г. се затвърждава тенденцията на устойчиво нарастване на стокообмена с Украйна, който наблюдаваме в годините след 2015 г. Голяма заслуга за увеличения, с близо 14 % спрямо 2018 г., стокообмен има повишеният износ за Украйна, който е с 74,7 % повече спрямо изминалата година, достигайки ниво от 381,7 млн. щ.д. Вносът също запазва тенденцията за плавно нарастване със 7,6% до 600,7 млн. щ.д. за 2019 г. За сравнение през 2018 г. стокообменът с Украйна е нараснал с 14,4% спрямо 2017 г. и е на стойност от 785,7 млн. щ.д. Износът за 2018 г. е в размер на 218,4 млн. щ.д., като нарастването е със 28,8%. Вносът също е нараснал с 9,6% и е стойност 566,6 млн. щ.д. За увеличаването на нивата на двустранната търговия от 2017 г. насам допринася и Споразумението за дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Украйна (ЗВЗСТ), което започна да функционира от 01 януари 2016 г.

 

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в стокообмена с Украйна през 2019 г.

Износ от България

%

Внос от Украйна

%

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

25,3

Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани

32,0

Минерални или химични азотни торове

9,1

Амоняк, безводен или във воден разтвор

12,2

Минерални или химични торове с азот/фосфор/калий

6,2

Пръти от желязо или от нелегирани стомани

4,6

Медикаменти

5,8

Части за превозни средства, движещи се по железопътни  или подобни линии

4,5

Електрически бойлери/бързовари

2,6

Плоско валцувани продукти от желязо и от нелегирани стомани студеновалцувани

4,2

Карбонати/пероксикарбонати

2,5

Слънчогледово, шафраново или палмучно масло

2,3

Почистващи/перилни препарати

3,2

Валцдрат

2,2

Машини за преработка на тютюн

2,1

Плоско валцувани продукти от желязо и от нелегирани стомани горещовалцувани

2,0

В номенклатурата на износа през 2019 година първите три стокови групи – нефтени масла и масла от битуминозни минерали, минерални торове и такива съдържащи азот/фосфор/калий, формират над 40% от износа, а от тях само първата група формира една четвърт от целия износ за Украйна. В сравнение с 2018 г. сред водещите стокови групи в експорта се наблюдава значителен ръст при нефтени масла и масла от битуминозни минерали (248,6%), минерални или химични азотни торове (322,9%) и машини за подготовка или преработване на тютюн (9208,0%). Продължава да се увеличава износът на повърхностно активни органични вещества (33,0%), електрически бойлери и бързовари (24,7%), медикаменти (27,6%) и хлебарски, тестени и сладкарски продукти (11,2%). Процентно най-голям ръст спрямо експорта за Украйна през 2018 г., освен упоменатите по-горе, бележат огнеопорните тухли или плочки (8370,9%), механични машини или апарати (4711,3%), товарните автомобилни превозни средства (2500,5%) и машините за почистване, сортиране или пресяване на зърна (2292,0%). 

Има потенциал на украинския пазар да се предложат машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост, изделия на електрониката, подемно-транспортни машини, оптични уреди и апарати, вино, мъжка и дамска конфекция, керамични настилки и облицовки от емайл, санитарно оборудване от керамика и др.

Вносът от Украйна се състои основно от полупродукти от желязо или от нелегирани стомани (32,0%), амоняк, безводен или във воден разтвор (12,2%), пръти от желязо или от нелегирани стомани (4,6%), части за превозни средства, движещи се по жп линии (4,5%), плоско валцувани продукти от желязо и от нелегирани стомани студеновалцувани (4,2%), слънчогледово, шафраново или памучно масло (2,3%), валцдарт (2,2%) и плоско валцувани продукти от желязо и от нелегирани стомани горещовалцувани (2,0%). Останалите групи са с дял под 2% от общия внос от Украйна. В сравнение с 2018 г. сред водещите стокови групи във вноса се наблюдава спад при полупродукти от желязо или от нелегирани стомани горещовалцувани (-70,2%), плоско валцувани продукти от желязо и от нелегирани стомани студеновалцувани (-30,4%) и полупродуктите от желязо или от нелегирани стомани (-10,1%). Значителен ръст спрямо миналата година има при вноса на амоняк, безводен или във воден разтвор (3099,3%), слънчогледовото, шафраново или памучно масло (7256,6%) и парните турбини (2324,5%).

На 11.04.2018 г. правителството на Украйна прие Постановление № 295 „За внасяне на изменения в приложение към постановлението на Кабинета на министрите на Украйна от 27 декември 2017 година № 1045“, с което Република България е изключена от списъка на страните, операции с чиито резиденти подлежат на контрол за целите на трансферното ценообразуване.

Българската общност (диаспора) в Украйна наброява около 225 000 души (по украински данни), което е допълнителна предпоставка за разширяване на сътрудничеството в икономическата област между двете страни.

 

3. Инвестиции

Има обективни условия за засилване на сътрудничеството в областта на инвестициите. В България са създадени изключително благоприятни условия за работа на чуждестранните инвеститори.

През дванадесетте месеца на 2019 г. се е запазила положителната тенденция в баланса на инвестиционния поток от 2018 г., като са отчетени положителни нетни преки инвестиции на Украйна в България в размер на 300 хил. евро. (данни на БНБ), с което общата сума на всички привлечени инвестиции от Украйна е в размер на 150,3 млн. евро.

 Поток на преките чуждестранни инвестиции от Украйна в България

година

2014

2015

2016

2017

2018

2019

млн. евро

-2,7

15,4

2,7

-5,0

10,7

0,3

По официалната справка на БНБ за 2019 г. българските инвестиции в Украйна също бележат положителен ръст като са достигнали до ниво от 4,0 млн. евро. Следва да се отбележи, че до момента няма сертифицирани проекти  с участието на украински инвеститори по Закона за насърчаване на инвестициите.

 

4. Туризъм

Украйна е приоритетен пазар за българския туризъм, а страната ни е популярна туристическа дестинация за украинските граждани.

Украински туристи посетили България

Година

Брой туристи

Изменение спрямо предходната година

2009

110 917

- 6,5 %

2010

146 347

+ 31,9 %

2011

176 075

+20,3 %

2012

253 526

+44,0 %

2013

295 405

+16,5 %

2014

269 646

-8,7 %

2015

241 559

-10,4%

2016

265 712

+10,0%

2017

305 468

+15%

2018

379 894

+24,4%

2019

471 122 

+24,0% 

През 2019 г. броят на украинските туристи посетили България е 471 122. С увеличение от 91 228 човека, Украйна за първа година заема 6 място в справката за посещения на чуждестранни туристи в България (+24,0%), изпреварвайки дори традиционни лидери като Русия.

Броят на българските граждани посетили Украйна през 2019 г. е 20 320, което е спад с 1 187 човека или – 5,5% по-малко спрямо 2018 г.

Следва да се отбележи, че през последните няколко години се наблюдава увеличаване броят на украинските туристи посетили България, конкретно през последните 2 години с по 24% всяка, като през 2019 г. задминава Великобритания, Полша и Сърбия. Допълнителен положителен сигнал за туристическото сътрудничество между двете държави даде въвеждането от 11 юни 2017 г. на безвизов режим за гражданите на Украйна при пътувания до ЕС.

5. Междуправителствена комисия

Активна роля в развитието на икономическите отношения между двете страни играе Междуправителствената българо-украинска комисия за икономическо сътрудничество, на чиито сесии се обсъжда целият спектър въпроси на икономическите отношения. 

Последната VІ сесия на Комисията се проведе на 6-7 декември 2010 г. в гр. Киев, след шестгодишно прекъсване.

6. Нормативно-правната база на икономическото сътрудничество

След присъединяване на Република България към Европейския съюз (ЕС), изпълнява задължението  за привеждане в съответствие с правото на ЕС на сключените двустранни международни договори, в т.ч. и с Украйна.

Подписани са следните споразумения:

- Споразумение между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за икономическо сътрудничество, в сила от 25.09.2008 г.

- Спогодба между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за военнотехническо сътрудничество ( декември 2008 г.).

- Спогодба между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, в сила от 3 октомври 1997 г.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката