Словакия
 

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Словакия
Емил Тепавичаров
ул."Княз Александър І"12
тел. +359 2 9407610
e.tepavicharov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Словашката Република

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи:

- Развитие и нагласи в производството на автомобили и автомобилни части и компоненти в Словакия

 

I. Икономически отношения между България и Словакия

1. Стокообмен (в млн.евро)

Година

Износ

%

Внос

%

Стоко

Обмен

%

Салдо

2006

58.3

118.7

177.0

-60.4

2007

115.2

97.6

224.9

89.5

340.1

92.1

-109.7

2008

106.0

-8.0

221.4

-1.6

327.4

-3.7

-115.4

2009

94.7

-10.7

193.2

-12.7

287.9

-12.1

-98.5

2010

104.6

10.5

208.3

7.8

312.9

8.7

-103.7

2011

110.9

6.0

280.8

34.8

391.7

25.2

-169.9

2012

126.1

13.7

328.9

17.1

455.0

16.2

-202.8

2013

165.2

31.0

335.0

1.8

500.2

9.9

-169.8

2014

160.5

-2.8

311.4

-7.0

471.9

-5.7

-150.9

2015

169.093

8.0

378.856

22.1

547.949

17.3

-209.763

2016

164.610

-2.7

351.021

-7.3

515.631

-5.9

-186.411

2017

207.025

25.8

389.932

11.1

596.958

15.8

-182.907

2018

217.117

4.9

393.862

1.0

610.979

2.3

-176.745

1-6 м. 2018

101.785

 

196.209

 

297.994

 

-94.424

1-6 м. 2019

157.557

54.8

215.234

9.7

372.791

25.1

-57.676

Източник:  Министерство на икономиката

През първите шест месеца на 2019 г. износът възлиза на 157.557 млн. евро, това е 20. място и нарастване с 54.8%. Вносът е 215.234 млн. евро, това е 20. място и ръст от 9.7%. Стокообменът възлиза на 372.791 млн. евро, като нараства с 25%. Салдото е отрицателно с -57.676 млн. евро, но отбелязва чувствително подобрение с 39%.

През 2018 г. износът е 217.117 млн. евро, 23. място и увеличение с 4.9%. Вносът е 393.862 млн. евро, на 20. място и ръст от 1%. Стокообменът възлиза на 610.979 млн. евро, това е дял от 1.0% от целия ни стокообмен и ръст от 2.3%. Салдото е отрицателно с -176.745 млн. евро. И при износа, и при вноса, и при общия стокообмен през 2018 г. отчитаме рекордно високи стойности за целия период на двустранните търговски отношения.

През 2017 г. износът е 207.025 млн. евро, 22. място и ръст от 25.8%. Вносът е 389.932 млн. евро, това е 20. място и ръст от 11%. Общият стокообмен е 596.958 млн. евро, това е 1% от целия ни стокообмен и растеж от 15.8%. Салдото ни е отрицателно с –182.907 млн. евро.

По отношение на вноса от Словакия продължават, както и през миналите години, да преобладават стоките, за които не съществува или е в ограничени размери подобно производство в България. В тази група влизат основно LCD телевизорите на компаниите “Самсунг”, „Филипс” и “Сони”, произведени в Словакия и друга битова техника, пътнически автомобили и авточасти, електро- и техническо оборудване, офис хартия и др. Независимо от кризисните периоди в миналото вносът на тези стоки е относително стабилен предвид търсенето и потреблението им в България.

2. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в износа през 2018 г.

Код

MT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2018 г.

28 247 306,70

100

 

в т. ч. Словакия

217 117,22

0,77

8431

Части, предназначени  за машините или апаратите от NN 8425 до 8430

32 886,11

15,15

7901

Необработен цинк

23 800,75

10,96

8504

Електрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

12 456,64

5,74

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

11 429,72

5,26

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или  повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити

8 477,27

3,90

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

6 006,90

2,77

2601

Железни руди и техните концентрати, включително пържените железни пирити

5 906,36

2,72

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

5 461,95

2,52

8606

Товарни железопътни вагони

5 056,55

2,33

8538

Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

5 010,67

2,31

8533

Незагряващи електрически съпротивления (включително реостатите и потенциометрите)

4 546,77

2,09

Източник:  Министерство на икономиката

Водещи стоки във вноса през 2018 г.

Код

MT

Описание

EUR'000

%

 

Общ внос през: 2018 г.

32 168 627,54

100,0

 

в т. ч. Словакия

393 862,46

1,22

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, вкл. кабелните телефони с безжична слушалка за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

131 671,69

33,43

8528

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за запис или възпроизвеждане на звук или образ; видеомонитори и видеопрожектори

47 192,85

11,98

7601

Необработен алуминий

9 902,20

2,51

4802

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и хартии и  картони за карти или за ленти за перфориране, различни от хартиите от NN 4801 или 4803

9 814,40

2,49

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с  два или повече  уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение

9 433,90

2,40

1803

Какаова маса, дори обезмаслена

7 981,24

2,03

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни  приложения; електронагревателни апарати за фризьорски  цели (сешоари, апарати  и маши за къдрене)

6 898,04

1,75

8428

Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне  на  товари( асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени линии)

6 247,09

1,59

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за запис на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация, неупоменати, нито включени другаде

6 165,88

1,57

8431

Части, предназначени  за  машините или апаратите от NN 8425 до 8430

5 986,07

1,52

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

3 922,49

1,00

Източник:  Министерство на икономиката

 

Съществуват нереализирани възможности за навлизане на български фирми на словашкия пазар, както и за съвместна дейност на български и словашки фирми в различни области:

а) Автомобилостроене – в момента автомобилната промишленост в Словакия съставлява над 30% от цялата промишленост на страната. Словашките фирми, които са доставчици на големите автомобилостроителни компании биха могли да установят партньорски отношения с български фирми като поддоставчици на определени възли, детайли и оборудване за автомобилните заводи в страната.

б) Производство на строителна и малогабаритна земеделска техника- България представлява интерес за коопериране в производството на подобна техника във връзка с прогресивно нарастващите нужди от подобна механизация на българския пазар и близостта на други перспективни пазари - Румъния, Македония, Сърбия.

в) Осъществяване на инфраструктурни проекти – В момента в България са налице голям брой фирми с достатъчен опит в изграждане на пътна инфраструктура и ремонт на съществуващата пътна мрежа. Практиката показва, че българските фирми в тази област страдат от един основен недостатък като липса на достатъчно специализирана техника и ноу-хау, затова често пъти търговете за различните обекти се печелят от чужди фирми. Интерес в тази насока проявяват и добри словашки фирми, с активна дейност на местния пазар и в региона.

г) Хранителна промишленост – Традиционно силният отрасъл за България преживя сътресения през последните години след приемането на нашата страна в ЕС поради повишените изисквания към продукцията на производителите и необходимостта от различни сертификати, които голяма част от малките фирми и частните производители не успяват да покрият, особено в животновъдството и аграрния сектор. Този факт доведе до липса на основни стоки българско производство на пазара, като например месо и месни продукти, което наложи да бъдат заместени с внос от чужбина. В тази насока продължава да има възможности за включването на нови фирми в тази търговия.

3. Инвестиции

Стойност на инвестициите по години (млн. евро)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

2018

 

2.2

2.9

5.9

15.4

-13.0

0.4

6.6

-0.7

8.3

-1.1

-2.3

9.4

0.9

Източник: БНБ, нетни трансакции

Към края на месец юни 2019 г. са отчетени 44.2 млн. евро нетни преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от Словакия, като страната се нарежда след 50. място по размер на ПЧИ в България.

През 2016 г. словашките инвестиции  са -2.3 млн. евро. През  2017 г. те са 9.4 млн. евро. През 2018 г. те са незначителни – 0.9 млн. евро. През първите три месеца на 2019 г. отчетените словашки инвестиции у нас са 1.0 млн. евро, а през второто тримесечие са -1.3 млн. евро.

По Закона за насърчаване на инвестициите няма сертифицирани проекти със словашко участие.

Отделни словашки фирми проявяват интерес за инвестиране в България, но до момента най-значимата инвестиция от Словакия е изкупуването на 99% от акциите на ЕВРОБАНК от словашкия фонд „Иструкапитал“.

За разширяване на взаимното сътрудничество между двете страни би допринесло създаването на смесени предприятия, особено като се имат предвид съществуващите вече връзки между предприятията от двете страни в близкото минало.

4. Туризъм

Словашки туристи посетили България

Година

Брой

Туристи

Изменение спрямо

предходна година

2000

18 739

41%

2001

30 999

65%

2002

42 452

37%

2003

63 912

50%

2004

75 253

18%

2005

89 226

18%

2006

88 700

- 0.59%

2007

102 776

23.3%

2008

133 338

12.4%

2009

71 927

-46.1%

2010

60 351

-16.1%

2011

59 555

-1.3%

2012

56 920

-4.4%

2013

55 080

-3.2%

2014

73 295

33.1%

2015

63 887

-12.8%

2016

69 815

9.3

2017

74 358

6.5

2018

81 041

9.0

2019, 1-6 месец

16 395

-1,3

Източник: Министерство на туризма

През първите шест месеца на 2019 г. словашките туристи са 16 395 души, това е 25. място (15. място в ЕС) и лек спад от 1.3% или с 211 души. Българските туристи в Словакия за периода са 14 628 души, това е 20. място и спад от 6.8% или с 1069 души.

През 2018 г. словашките туристи са 81 041 души, това е 21. място (13. място в ЕС) и увеличение с 9% или с 6 683 души. Българските туристи в Словакия за периода са 39 185 души, това е 18. място и увеличение с 14.2% (или с 4 882 души).

През 2017 г. словашките туристи у нас са 74 358 души, това е 23. място (14. място в ЕС) и ръст от 6.5%. Българските туристи в Словакия за същия период са 34 303 души, това е 19. място и ръст от 57.1%.

През последните години България участва в изложението “Словакия тур” в Братислава.

5. Договорно-правна база

В областта на двустранните икономически отношения между двете страни са подписани следните междуправителствени документи. Предстои предоговаряне на правната база в следствие приемането на двете страни в ЕС:

- Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави - членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз Подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург, в сила от 12 май 2005 г.

- Спогодба за икономическо и научно-техническо сътрудничество, подписана на 31 май 1995 г. в Братислава, в сила от 29 септември 1995 г.

- Спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, подписана на 21 юни 1994 г. в Братислава, в сила от 9 март 1995 г.

- Спогодба за сътрудничество в областта на гражданската авиация, подписано на 8 декември 1995 г. в София, в сила от 9 май 1996 г.

- Спогодба за сътрудничество в областта на туризма, 3 декември 1997 г., Братислава;

- Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, 12 ноември 1999 г., в сила от 01.01.2001 г.;

- Спогодба за взаимното признаване на сертификатите и изпитанията за качество на стоките, 15 април 2000 г.

- Спогодба за комбинираните превози между двете страни, подписана на 14 юни 2000 г.

- Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Министерство на икономиката на Словашката Република, подписан на 21.11.2007 г. в София.

- Споразумение за сътрудничество между Българска агенция за инвестиции и Словашката агенция за инвестиции и търговия, подписано на 22.01.2010 г. в Братислава.

На 25 – 26 юни 2012 г. в Братислава се проведе Второто заседание на смесената българо-словашка консултативна комисия за икономическо сътрудничество.

Третото заседание на Смесената българо-словашка консултативна комисия за икономическо сътрудничество се проведе на 23 ноември 2015 г. в София. Като извод от работата на Комисията може да се обобщи, че в бъдещото сътрудничество със Словакия се очертават следните приоритетни области:

- Промишлено коопериране в областта на производството на части за автомобили;

- Иновации и инвестиции в областта на ИКТ и стартиращи компании;

- Инфраструктурни проекти;

- Сътрудничество в областта на  ядрената енергетика;

- Осъществяването на проекта за газопровод „Ийстринг”;

- Сътрудничество в научно-изследователската и развойна дейност.

Беше договорено Четвъртата сесия на Смесената българо-словашка комисия за икономическо сътрудничество да се проведе в Словакия.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката