Програма ЕВРОСТАРС
 

Приложение 2: „Програма ЕВРОСТАРС

Програма ЕВРОСТАРС е сред основните инструменти на Инициативата ЕВРИКА

Министерството на икономиката заделя годишно от бюджета на Националния иновационен фонд до 1 млн. лв. за финансирането на проекти по ЕВРОСТАРС.

 

Как се кандидатства

Апликационната форма, приложения и формуляри се попълват и изпращат посредством сайта на програма Евростарс след направена регистрация.

Годишен работен план се подготвя от Секретариата на организацията (ЕВРИКА е нетърговска организация, регистрирана по Белгийското законодателство асоциация, със седалище и секретариат в Брюксел), консултира се с ЕК и се приема от Групата на високо ниво – представители на органите на държавите-членки.

Сесии (покани) за набиране на проектни предложения има два пъти годишно.

 

За 2019г. крайните срокове на двете сесии са :

 • 28 февруари 2019г.
 • 12 септември 2019г.

Покани ще се отправят по настоящото споразумение за Евростарс 2 до 2020г., включително, а задълженията по споразумението (на Секретариата и на ИАНМСП) ще се осъществяват до 31.12.2025г.

За участието на Република България е сключен Двустранен договор между Правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма "Евростарс-2", подписан на 30 декември 2015 г. в Брюксел, Кралство Белгия, ратифициран със закон, който е обнародван в ДВ, бр. 79 от 7.10.2016 г.

Разходите за националното финансиране на българските организации, участващи в съвместна програма ЕВРОСТАРС, са за сметка на бюджета на Националния иновационен фонд и финансовият мониторинг се извършва съгласно Правила за управление на средствата на Национален иновационен фонд (ПУСНИФ), достъпни на интернет страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

ЕВРОСТАРС е съвместна (финансирана от национални и от европейски ресурси) европейска програма за подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научно-изследователска и развойна дейност. Програмата подкрепя тези предприятия, които ще ръководят съвместни научноизследователски или иновационни проекти в партньорство с друго малко, средно предприятие или голямо предприятие, или с изследователски организации (най-малко два участника от минимум две страни – членки на програмата).

 

Целта на програмата

Основната цел е да се подпомага и насърчава научно-развойната и иновационна дейност, осъществявана от предприятията и научните организации, с цел да се реализирането на нови, съвременни иновационни технологии/процеси/продукти/услуги или значително да бъдат усъвършенствани съществуващи технологии/процеси/продукти/услуги, като резултатът е да се увеличи обемът на производството, да се подобри качеството на произвежданите стоки/услуги, да се намалят използваните ресурси и да се увеличат инвестициите в ефективни предприятия.

 

Кой администрира програмата

Програма „Евростарс” се администрира от Секретариата на ЕВРИКА. Секретариатът публикува (обявява) покани, получава заявките на кандидатите, организира оценяването им от независими експерти (централизирана оценка), управлява финансовите вноски и мониторира проектите.

Националният иновационен фонд е финансовият инструмент, който финансира проекти по ЕВРОСТАРС на иновативни МСП. Национален финансиращ орган по съвместна програма ЕВРОСТАРС е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която предоставя информация и указания на българските кандидати, извършва проверки за легитимност и финансов капацитет на българските кандидати, води преговори по отношение на бюджетите и сключва споразумения с българските кандидати, последваща оценка и мониторинг на изпълнението, включително и изплащането на субсидията.

 

Понастоящем, максималният размер на помощта, която ИАНМСП предоставя е до 100 хил. евро на участник. Интензитетът на помощ, изчислен на основата на допустимите разходи по проекта за всеки бенефициент/участник е, както следва:

 • 50% от допустимите разходи за подпомагане на индустриални научни изследвания /ИНИ/;
 • 25% от допустимите разходи за подпомагане на експериментално развитие /ЕР/

(изисква се и двете да са налице).

Приложимо е увеличаване на интензитета на помощта, както следва:

(а) с 10% за средни предприятия;

(б) с 20% за малки предприятия;

(в) с 15%, ако е изпълнено едно от следните условия:

Проектът включва ефективно сътрудничество:

 • между предприятия с участието на поне едно МСП и се осъществява в поне две държави членки на инициативата Еврика и нито едно от предприятията не поема повече от 70% от допустимите разходи

или

 • между едно предприятие и една или повече организации за научни изследвания и разпространение на знания от най-малко две държави членки на инициативата Еврика, която поема най-малко 10% от допустимите разходи и разполага с правото да публикува резултатите от собствените си научни изследвания.

Продължителността на проект следва да е до 36 месеца.

 

ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ

До момента ИАНМСП е сключила 8 споразумения за финансиране с български участници по одобрени проекти на обща стойност 2 171 210,15 евро: 2014 г. - 1 споразумение, 2015 г. – 2 споразумения; 2016 г. – 5 споразумения както следва:

За 2014г.:

 • бенефициент „АМГ Технолоджи“ ООД по проект E! 8213 TRIPLE-S Microscope „Комбиниран сканиращ електронен, сканиращ йонен и бърз сканиращ атомно-силов микроскоп“. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 492 655,90лв. Партньори по проекта са швейцарски и австрийски участници.

 

За 2015г.:

 • бенефициенти „Лион Технолоджис“ ЕООД (с БФП в размер на 214 921,20лв.) и „Сингюлар Лоджик България Компютър Апликейшънс“ ЕООД (с БФП в размер на 554 412,89лв.) по проект E! 8932 GALENE „Методология и инструменти за поддържане на уеб-базирани комуникации в реално време в IE-TV приложения“. Партньори по проекта са участници от България, Германия, Испания и Кипър.

 

За 2016 г.:

 • бенефициент „А Дейта Про“ ООД по проект E! 9701 CASPAR 02 „Платформа за комбинирана автоматизирана семантична обработка v.2“. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 571 408,40 лв. Партньор по проекта е кипърско дружество;
 • бенефициент „А Дейта Про“ ООД по проект E! 9759  Rising STAR „Научно и технологично генерирани автоматични доклади“. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 954 126,53 лв. Партньор по проекта е дружество от Великобритания;
 • бенефициент „26 май“ ЕООД по проект Е! 102016  METALCOAT „Стоманени изделия, защитени от антикорозионни, самовъзстановяващи се покрития без разтворители и грундове“. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 597 265,40 лв. Партньорите по проекта са от Германия;
 • бенефициенти "Семантик Интерактив" ООД (с БФП в размер на 322 149,33 лв.) и "Онтотекст" АД (с БФП в размер на 536 578,40 лв.) по проект Е! 10317 EVALA „Система за когнитивна и семантична оценка на взаимовръзки и медиен анализ“. Партньор по проекта е компания от Исландия.

 

СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА

Дейността по създаването на съвместната програма ЕВРОСТАРС започва след резолюцията на Европейският парламент (ЕП) от 10 март 2005 г. - "Насоки за бъдещата политика на Европейския съюз в подкрепа на изследователската дейност" - като ЕП насърчава държавите-членки да приемат фискални и други стимули за поощряване на индустриалните иновации, включително връзки с ЕВРИКА и подчертава, че Европейското изследователско пространство ще бъде възможно, само ако се разпредели по-голям дял средства за научноизследователска дейност от страна на Съюза с оглед по-тясна координация на европейски, национални и регионални научноизследователски политики. В желанието си за съгласуван подход на европейско равнище в областта на МСП, осъществяващи научноизследователска и развойна дейност, с цел да действат ефективно, няколко държави-членки са предприели инициативата в рамките на ЕВРИКА да бъде създадена съвместна научноизследователска и развойна програма, наречена съвместна програма ЕВРОСТАРС.

Правното основание за тази програма е чл. 169 от Договора за създаване на Европейската Общност, регламентиращ общи действия на страните-членки в подкрепа на научните изследвания. Основен документ, регламентиращ дейността на съвместната програма ЕВРОСТАРС е Решение № 743/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за участието на Общността в научноизследователската и развойна програма, предприета от няколко държави-членки, подкрепящи малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска и развойна дейност.

Целта на тази програма е да се подкрепят тези МСП, които интензивно използват знанията и чиято дейност е изградена на основата на технологиите/иновациите. Целевата група на тази Програма са тези предприятия, които се характеризират с изявена насоченост към клиентите на пазара, желаещи да постигнат силни международни позиции чрез реализацията на пазарно-ориентирани проекти с висока добавена стойност.

Програмата подкрепя тези малки и средни предприятия, които ще ръководят съвместни научно изследователски или иновационни проекти в партньорство с друго/и МСП или голямо предприятие или изследователски организации (минимум двама участника от минимум две страни - членки на програмата). Проектите, които се финансират, трябва да са в полза на предприятията, като очакването е крайният продукт от проекта да е „на две години разстояние“ от момента на внедряването му в производството. ЕВРОСТАРС стимулира съвместни международни изследователски и иновационни проекти, чрез облекчаване достъпа на предприятията до финансиране при разработване на нови продукти, технологии и услуги.

Програмата получава публичен бюджет в рамките на 400 млн. евро, като 100 млн. отпуска ЕК, а останалите средства са от националните бюджети за период от 6 години. Тези средства ще мобилизират още 400 млн. евро финансиране от частния сектор. Финансирането на участващите в тази Програма се реализира съгласно правилата за финансиране на участващите национални програми.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Икономическа карта
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката