Писмен отговор на въпрос от народния представител г-н Красимир Янков
 

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

Председател на 44-ото

Народно събрание

ДО

Г-Н КРАСИМИР ЯНКОВ

Народен представител от

ПГ на „БСП за България“

На Ваш изх.№ 954-06-1070 от 18.12.2019 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: Основни приоритети на правителството за „Икономика“ в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКОВ,

Във връзка с поставен от Вас парламентарен въпрос Какви действия са предприети от Министерството на икономиката за изпълнение на основните приоритети на правителството, заложени в конкретните мерки и какви резултати може да отчетете?“ по основните приоритети за „Икономика“, Ви информирам за изпълнението на основните приоритети на правителството в частта „Икономика“ от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.:

Преди да Ви представя изпълнението на правителствената програма в частта „Икономика“ Ви предоставям информация за състоянието на българската икономика.

За периода от началото на мандата на правителството към 2019 г. икономическия ръст на страната е над 3%, като по предварителни данни на НСИ през трето тримесечие на 2019 г. ръстът е 3.7%. Според Есенната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите ръстът на БВП през 2020 г. ще бъде 3.3%. Очаква се растежът да бъде генериран основно от вътрешното потребление.

Бруто капиталообразуването през 2017 г. достигна 20.4 млрд. лв. и нараства с 13% спрямо предходната година. През 2018 г. бруто капиталообразуване е на стойност 23.3 млрд. лв., като ръстът спрямо предходната година е 15%. През периода януари-септември 2019 г. този индикатор достига 15.8 млрд. лв. Въпреки забавянето през 2018 г. (537 млн. евро) преките инвестиции се покачват през периода януари-ноември 2019 г. и достигат 989 млн. евро. или 1.6% от БВП. Прогнозата на Министерство на финансите е ПЧИ през 2020 г. да достигнат 2.6% от БВП.

Износът и вносът също бележат тенденция за нарастване, като през периода януари-ноември 2019 г. износът достига стойност 26.8 млрд. евро, а вносът 26.7 млрд. евро. Прогнозата на Министерство на финансите за ръста на износа през 2020 г. спрямо предходната година е 2.3%.

Промишленото производство бележи положителна тенденция на развитие, като през ноември 2019 г. индексът на промишленото производство достига 108.5% при база 2015 г.

Индикатор за повишаване на икономическата активност в страната е повишението на инфлацията. Нейното нарастване от 2.1% през 2017 г. достига 3.1% през 2019 г.

Друг важен индикатор за икономиката в страната е и състоянието на пазара на труда. През периода се наблюдава тенденция на намаление на нивото на безработицата, като тя отбелязва исторически минимум. От 7.1% през 2017 г. безработицата намалява на 5.9% в края на 2019 г. Според Есенната прогноза на Министерство на финансите безработицата в страната през 2020 г. ще спадне до 4.1%.

На този фон се отчита и ръст на средната работна заплата. Докато през 2017 г. средната работна заплата е в размер на 1 037 лв., то през третото тримесечие на 2019 г. тя достига 1 249 лева. Увеличението през третото тримесечие на 2019 г. на средната месечна работна заплата е с 11.8% спрямо същия период на 2018 г.

В подкрепа на изложените макроикономически данни са и оценките на международните рейтинговите агенции. Международната рейтингова агенция Fitch Ratings през м. август 2019 г. потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута „BBB“. Перспективата остава положителна. Оценката за кредитния рейтинг е подкрепена от стабилните публични финанси и външната позиция на страната, благонадеждната политика за постепенно присъединяване към членство в еврозоната и перспективите за устойчив растеж. Standard & Poor`s Global Ratings през м. май 2019 г. потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута „BBB-/A-3“. Перспективата пред рейтинга остава положителна. Според обобщената оценка на Standard & Poor`s фискалната и външната позиция на страната остават силни, а очакванията за икономическия растеж се оценяват като благоприятни, независимо от структурните ограничения в дългосрочен план. Moody’s Investors Service през м. август 2019 г. повиши перспективата на кредитния рейтинг на България на положителна от стабилна и потвърди дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута „Baa2“. Положителната промяна отразява силната фискална позиция и благоприятните перспективи пред икономическия растеж.

За постигане на макроикономическа и бюджетна стабилност в средносрочен и дългосрочен план правителството изпълнява данъчна политика насочена към предвидимост, широка данъчна основа и малко на брой данъчни преференции. През 2017 г. данъчните приходи са били 28.9% от БВП, а през 2018 г. те достигат 29.4%. Очакванията са данъчно-осигурителните приходи в периода 2020-2022 г. да са в диапазона от 29,5% до 28,8% от БВП, като са отразени ефектите от мерките за повишаване на събираемостта и макроикономическите ефекти.

 

  1. I. Въвеждане на Принципа на „мълчаливото съгласие“ и на принципа на „една информация в една администрация“.

Мълчаливото съгласие е важен инструмент за намаляването на административната тежест върху гражданите и бизнеса и е сред основните ангажименти на правителството, залегнали в Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2017 -2021 г. С промени в Административнопроцесуалния кодекс, чл. 58, ал. 4, Изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г., се регламентира по-ефективната уредба на мълчаливото съгласие. В предвидените в закона случаи непроизнасянето в срок се смята за мълчаливо съгласие да се издаде акт със съдържанието, поискано от заявителя. В случай, че административният орган е дал указания за отстраняване на нередовности в искането на заявителя, срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите. Съдържанието на мълчаливо съгласие се установява като идентично със съдържанието на подаденото искане и това съдържание се посочва в декларация до органа. Условията и редът за удостоверяване и оспорване на мълчаливото съгласие се уреждат в специални закони.

През 2019 г. в Министерството на икономиката са подготвени и внесени за разглеждане от Министерския съвет 115 проекта на нормативни актове, в това число 13 проекта на закони, 60 решения, 25 постановления и 17 протоколни решения.

Във връзка с изпълнение на РМС № 704/2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, статусът на изпълнение в системата на Министерството на икономиката към 10.12.2019 г. е 74%. От общо 119 мерки за министерството и второстепенните разпоредители с бюджет, 89 са изпълнени, а 30 мерки са в процес на изпълнение.

Патентно ведомство е сертифицирано по международен стандарт ISO/IEC 27001:2013 като обхвата на стандарта включва: „Управление сигурността на служебната информация и информацията на потребителите на Патентно ведомство на Република България при предоставяне на административни и информационни услуги за правна закрила на обектите на индустриалната собственост“. Внедряването на горепосочения стандарт в Патентно ведомство на Република България има за цел да гарантира спазването на законовите изисквания по отношение на мрежовата и информационна сигурност, да поддържа способността на администрацията да защитава информационните си активи, както и да осигури прилагането на най-добрите практики в тази област. В процеса на изпълнение на проект „Повишаване на качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани с обектите на индустриална собственост“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и дейности по линия на сътрудничеството със Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/ EUIPO), е разработен и се надгражда Портал за електронни услуги, който предлага на потребителите безконтактен достъп до 44 електронни услуги с разнообразен обхват в областта на закрилата на обектите на индустриалната собственост (ИС). Ведомството поддържа и актуализира държавни регистри за всички обекти на закрила, по-голямата част от които са електронизирани. През отчетния период са внедрени 9 нови електронни услуги за гражданите и бизнеса, отнасящи се до регистрацията на търговски марки, дизайни, патенти и полезни модели.

През 2019 г. Министерство на икономиката подготви важни законодателни промени в Търговския закон и Закона за насърчаване на инвестициите, отнасящи се за условията за бизнес за стартиращи предприятия. Законопроектите са включени в законодателната програма на Министерския съвет за първото полугодие на 2020 г.

 

II. Развити икономически зони.

Благодарение на добрата координация между институциите са привлечени голям брой нови инвеститори, които ще стартират изпълнението на проектите си в стопанисваните от Национална компания „Индустриални зони“ – основно в Икономическа зона София – Божурище.

Общият размер на инвестициите по сертифицираните по Закона за насърчаване на инвестициите проекти на терени, собственост на търговските дружества с държавно участие в капитала (НКИЗ и ДКК) в периода май 2017 – декември 2019 г. е 356.94 млн. лв., а броят на планираните с проектите нови работни места е 1782. В процес на сертифициране са 5 нови проекта в Икономическа зона София – Божурище. В същата икономическа зона са подписани предварителни и/или окончателни договори с 35 инвеститори за реализиране на инвестиционни проекти. Общата стойност на договорените инвестиции е в размер на близо 537.5 млн. лв., а броя на работните места – 1600. Водят се преговори с нови 4 потенциални инвеститори, като общата стойност на инвестиционните им проекти в Икономическа зона София-Божурище е близо 160 млн. лева, а броя на работните места - 1030.

В Индустриален и логистичен парк Бургас са подписани предварителни и/или окончателни договори с 35 инвеститори за реализиране на инвестиционни проекти на обща стойност близо 74,33 млн. лв., a общият брой на гарантираните новооткрити работни места е 726. Предстои разширяването му, като са апортирани нови държавни и общински терени, чрез които паркът да бъде разширен с около 600 дка.

В Индустриална зона Видин ЕАД (бивша „Свободна зона-Видин“) се създаде възможност за продажбата на терени на инвеститори и активно се търсят инвеститори.

В „Свободна зона – Русе“ ЕАД с цел развиване на индустриалната зона, с решение на Министерския съвет, отпадна статутът „свободна зона“, за част от терените, с което се създаде възможност за продажбата на терени на инвеститори и активно се търсят инвеститори. Към момента на територията на зоната оперират 50 компании наематели, 5 от които развиват производствена дейност. Заетите лица са около 300.

В Индустриална зона Свиленград (бивша „Свободна зона – Свиленград“ ЕАД) с цел развиване на индустриалната зона и оздравяване на финансовото ѝ състояние, управлението на активите бе прехвърлено на новосъздадено дъщерно дружество на НКИЗ ЕАД – „Индустриални терени и складове“ ЕАД и активно се търсят инвеститори.

В Индустриална зона Телиш е подписан предварителен договор с първия инвеститор. Общият размер на инвестицията е 600 000 лв., като ще бъдат създадени 10 нови работни места. За изпълнението на инвестиционния проект вече е издаден Сертификат за клас инвестиция.

Между НКИЗ ЕАД и Община Стара Загора е учредено съвместно дружество за създаване на Индустриална зона „Загоре“. През октомври 2019 г. стартира изграждането на инфраструктурата на индустриалния парк.

С цел реализирането на проект Бизнес зона - гр. София през 2019 г. НКИЗ придоби терени в гр. София, землище Красна поляна, с обща площ 85 668 кв.м. Територията е урбанизирана, като към настоящия момент предстои изграждане на нова инфраструктура, предвид бъдещо развитие в бизнес зона и привличане на инвеститори.

За изграждане на бизнес зона в гр. Пловдив НКИЗ придоби терен в район „Западен“ с площ от 28 878 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизиране. Инфраструктурата в района е напълно изградена – ВиК, електрификация, топлофикация, телефонизация и улична мрежа.

Туристически спортен комплекс – област Бургас, община Приморско: от декември 2019 чрез вливане на „Център за отдих - Китен“ ЕАД е придобит имот в област Бургас, община Приморско, целият с площ от 31 063 кв.м. и 48 броя сгради в имота. Има изградена инфраструктура – електропроводи, водопроводи, канализационна и телекомуникационна мрежа. Предвид бъдещото развитие в туристически спортен комплекс, се предвижда пълна рехабилитация на инфраструктурните обекти и привличане на подходящи инвеститори.

Подписани са 17 меморандума за изграждане и развитие на нови индустриални зони – с общините Варна, Бургас, Видин, Враца, Ловеч, Сандански, Дупница, Кюстендил, Горна Оряховица, Казанлък, Стара Загора, Свищов, Перник, Благоевград, Сливен и областни администрации Кърджали и Ловеч.

Продължава инфраструктурното развитие и разширяване на Икономическа зона-Божурище, като е извършен апорт в капитала на НКИЗ ЕАД на правото на собственост на държавата върху имот в община Божурище, с. Гурмазово с площ от 115 371 кв. м. и построените в него 29 сгради.

В рамките на проекта за кариерно развитие Fast Tracking Success, иницииран от НКИЗ, компанията е сключила меморандуми за сътрудничество с 10 висши и средни учебни заведения – Софийския университет, Университет за национално и световно стопанство, Нов български университет, Техническия и Лесотехническия университет в София, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов, Професионалната гимназия за транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в София. През ноември 2019 г. инициативата Fast Tracking Success се класира в челната тройка в международния конкурс Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2019 г., организиран от Европейската комисия.

В изпълнение на приоритета за развитие на индустриални зони „Държавна консолидационна компания“ ЕАД е стартирала процедура за изграждане на икономическа зона в община Стара Загора. Също така е сключен договор със сертифициран инвеститор за прехвърляне собствеността върху имот в с. Герман, Столична община, заедно с построените върху имота сгради и съоръжения. Размер на бъдещата инвестиция е над 460 хил. лв.

Осигурен е финансов ресурс за спешен ремонт на язовирите в България, като е прието Решение на Министерския съвет. В тази връзка, от страна на ДКК към настоящия момент са подписани договори по възлагане ремонта и реконструкцията на 182 бр. язовирни стени и съоръженията към тях. Договорите включват дейности по проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, в т.ч. изготвяне анализи на техническото състояние, съставяне на технически паспорт, изготвяне на технически проект и изпълнение на ремонт или реконструкция на язовирна стена и съоръженията към нея за съответните обекти. Към момента са започнали ремонтно-възстановителните дейности за 16 обекта.

С цел привличане на инвеститори и осигуряване на подходящи за развитието на бизнеса им условия, Агенцията за публичните предприятия и контрол (бивша Агенция за приватизация и следприватизационен контрол) по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) са предложени за продажба 70 обекта, като за отчетния период са извършени 28 продажби, от които 27 за имоти-частна държавна собственост от областите Варна, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Пловдив, Бургас и 1 за обособена част от „Транспортен диагностично-консултативен център“ ЕООД, гр. Бургас. На централизиран публичен търг са реализирани продажби на 2 миноритарни пакета акции от капитала на търговски дружества.

За подобряване на иновационната инфраструктура продължава развитието на „София Тех Парк“ АД. Сключени са окончателни договори с „ФРАКСИНУС ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, АДСИЦ „ФНИБ“ и ДКК ЕАД на обща стойност над 36 млн. лева. Инвестициите в изграждането на 2 бизнес сгради от най-висок клас през следващите 3 години и правителствен център се очаква да достигнат над 80 млн. евро.

 

  1. III. Реализиране на Стратегия за развитие на капиталовия пазар

Министерство на икономиката работи за подобряване на бизнес средата за стартиращи и разрастващи се предприятия в България чрез разкриване на възможности за достъп на малките и средни предприятия (МСП) до алтернативни източници на финансиране като емисия на акции на капиталовия пазар. В тази връзка Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) реализира проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“ по процедура Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Поради липсата на достатъчен интерес от страна на МСП към тази форма на финансиране проектът не бе успешен.

IV. Засилен и ефективен следприватизационен и следконцесионен контрол

През 2018 г. в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) бяха осъществени изменения и допълнения, като една от основните промени беше приемането на нова разпоредба в чл.3а, по силата на която е предвидено, че продажбата на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се извършва чрез електронна платформа за продажба на имоти. Приемането и прилагането на законовата разпоредба ще доведе до стимулиране на конкуренцията и прозрачността в процеса по продажба на недвижими имоти от страна на Агенция за публични предприятия и контрол (АППК), областните управители и държавните дружества.

В съответствие с препоръките на ОИСР през 2019 г. е разработен и приет Закон за публичните предприятия. От ОИСР категоризират България като страна, която прилага насоките на ОИСР при управлението на държавните предприятия. С този закон на АППК са възложени функции да осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия. Със Закона за публичните предприятия са въведени промени в ЗПСК, които да отразят разширяването на правомощията на Агенцията с оглед функциите ѝ по ЗПП.

По отношение на следприватизационния контрол, през 2019 г. са извършени проверки на изпълнението на задълженията по 95% от договорите, подлежащи на следприватизационен контрол. Резултатите от проверките са документирани в констативни протоколи. Извършени са и проверки на място по утвърден план на Агенцията. За констатираните при осъществения контрол неизпълнения на задълженията по приватизационните договори са наложени предвидените санкции и са предприети необходимите действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред.

През 2019 г. от страна на АПСК (сега АППК) е извършен независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори съгласно изпълнен Годишен план за 2019 г., който е одобрен с Решение № 102 от 26.02.2019 г. на Министерския съвет.

  1. V. Повишаване растежа и конкурентоспособността на българската икономика

С цел намаляване на административната тежест за малките и средните предприятия Министерство на икономиката изпълни проект „Техническа подкрепа за изготвяне на инструмент за подпомагане на малките и средните предприятия за прилагане на регулационни режими“. Инициативата е финансирана от Службата за подкрепа на структурни реформи към Европейската комисия. Извършен е анализ на регулациите за разработване на по-опростени механизми и разясняване за малките и средните предприятия на действащите регулаторни норми. В резултат е създадена рубрика „Бизнес наръчник за малки и средни предприятия“. През месец април 2019 г. наръчникът е публикуван на интернет страницата на Министерството на икономиката на български и английски език. Той предоставя информация за над 120 административни режима, които се прилагат най-често от МСП, както и такива, които представляват сложност за разбиране и прилагане от малкия бизнес.

В изпълнение на приоритетите от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. в областите „Предприемачество“, „Достъп до финансиране“ и „Интернационализация на МСП“, Министерство на икономиката осъществява следните проекти:

-        Проект „Стартс“ – В процеса на обучение се инвестира в това младите хора да получават знания в областта на предприемачеството с цел след завършване на образованието си да имат знания да осъществят предприемаческа инициатива. В рамките на проект „Стартс“ е включен и националния конкурс „Брандико” за защита на интелектуалната собственост. През 2019 г. проект „Стартс“ работи с 5 училища - 2 училища по изкуства и 3 спортни училища. През 2019 г. по инициативата са обучени 45 ученици и са създадени 5 тренировъчни фирми.

-        Проект „Домино“ - в изпълнение на една от основните приоритетни области "Умения и иновация" от стратегията, Министерство на икономиката участва съвместно с МОН и МТСП в процеса на въвеждане на дуалното обучение в България. Инициативата е насочена към преодоляване на недостига на квалифицирани кадри за предприятията в България и намаляване на младежката безработица. В инициативата са обхванати над 800 ученици за обучение чрез работа, 32 професионални гимназии и 170 предприятия в конкретни сектори на икономиката – машиностроене, електротехника, хранително-вкусова промишленост, газова техника, туризъм, автомобилна и промишлена мехатроника и мебелно производство. Проектът бе осъществен със Швейцарска подкрепа.

През 2019 г. е изготвена и приета Наредба 04-4/8.11.2019 г. на министъра на икономиката за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). В Наредбата се посочват условията и реда за включване на предприятие в информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за осъществяване на обучение чрез работа. Тя има за цел да насърчава включването на работодатели в дуално обучение, обучението на млади хора по професия и намаляване на недостига на кадри за бизнеса.

През 2019 г. Министерство на икономиката изготви проектно предложение към Службата за структурни реформи на Европейската комисия за финансиране на проект за „Създаване на Национална стратегия за малките и средните предприятия за периода 2021-2027 г. Европейската комисия одобри проекта и предостави безвъзмездно европейско финансиране за неговото изпълнение. Проектът стартира през месец септември 2019 г. с провеждането на регионални срещи с представители на бизнеса, НПО и работодателите в страната. Като резултат към момента е утвърдена методология за извършване на икономическите анализи към стратегията и са проведени предвидените 6 регионални семинара с представители на бизнеса, местните власти и др.

Във връзка с подготовката на новия програмен период и в изпълнение на Плана за действие за реализация на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 г. (ИСИС), през юни 2019 г. е обявена обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: ''Извършване на междинна оценка на изпълнението на ИСИС 2014-2020 г." В резултат през октомври 2019 г. е сключен договор с изпълнителя Глобал Метрикс ЕООД за извършване на оценка на ИСИС за периода 2015-2018 г.

За реализация на ИСИС в рамките на ОПИК към момента в процес на изпълнение са процедурите:

-      „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, по която има сключени 155 договора с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 118 251 246,91 лв. Изплатените средства са в размер на 108 217 109.88 лв., сертифицирани са средства в размер на 105 485 916.64 лв.

-      „Подкрепа за разработване на иновации в стартиращи предприятия“ – сключени са 83 договора на обща стойност 30 861 587,78 лв. Изплатените средства са в размер на 27 443 728.53 лв. Сертифицирани са средства в размер на 24 761 817.45 лв.

-      „Разработване на продуктови и производствени иновации“ – сключени са 152 административни договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 68 019 398,42 лева. Изплатените средства са в размер на 22 366 860.73 лв., сертифицирани са средства в размер на 14 316 616.47 лв.

-      „Разработване на продуктови и производствени иновации“ – реализира се в партньорство с научни организации, в т.ч. акредитирани български висши училища и/или факултети към български висши училища, съгласно чл. 26 от Закона за висшето образование или действащите към факултетите обслужващи звена. От общо 360 проектни предложения, обект на оценка, 207 проекта включват сътрудничество с научни организации. Сключени са 152 договора по процедурата, от които 95 се изпълняват в партньорство.

-      На 31.12.2019 г. приключи изпълнението на Фаза 2 на проект "Създаване на научно-технологичен парк" на стойност 12 273 362,81 лв. безвъзмездна финансова помощ. Към настоящия момент предстои да бъде подаден окончателен доклад, в който да бъде отчетено изпълнението на проекта. Изплатените средства до момента са в размер на 6 407 320.88 лв., сертифицирани са средства в размер на 2 486 546.98 лв.

 

За подобряване на конкурентоспособността на индустриалния сектор, включително икономическите дейности свързани с космоса България работи по споразумение с Европейската космическа агенция (ЕКА) по Плана за европейските коопериращи държави (PECS). Целта е да подобрим готовността на българските фирми за пълноправно членство в агенцията. В резултат от първите две проведени тръжни процедури на ЕКА за подбор на български проекти по споразумението се изпълняват 9 проекта. През 2018 г. е отворена трета тръжна процедура, по която участват 8 български фирми и научни звена. Четвъртата тръжна процедура на ЕКА за България е отворена в периода 10 декември 2018 г. - 27 март 2019 г. В резултат 6 от получените 18 проектни предложения са одобрени за финансиране.

По инициатива на Министерство на икономиката, в периода от 4 юли до 19 юли 2019 г. ЕКА стартира процедура за набиране на проектни предложения за изготвяне на проучване на потенциала на българската космическа индустрия.

В подкрепа развитието на иновациите и приложните изследвания през юни 2019 г. е открита 10-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд (НИФ) и през ноември 2019 г. са подписани 22 бр. договори с бенефициентите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на обявената сесия в размер на 5 541 322,80 лв. В процес на изпълнение и мониторинг са 23 бр. договори от 9-та конкурсна сесия на НИФ, като договорената безвъзмездна финансова помощ за тях е в размер на 5 231 374, 45 лв. В допълнение, се изпълняват 2 проекта сключени по съвместна програма ЕВРОСТАРС-2, която е инициатива на иновационната мрежа ЕВРИКА и Европейската комисия. В рамките на единадесета конкурсна сесия на съвместна програма Евростарс-2, с краен срок 28.02.2019 г., са подадени общо 4 проектни предложения с българско участие, от които 2 са одобрени.

В подкрепа интернационализацията на малките и средните предприятия Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира участия в международни изложения и панаири, бизнес форуми и търговски мисии. От началото на мандата на правителството към момента са проведени 120 броя бизнес форуми в повече от 40 държави. В резултат на проведените мероприятия са създадени предпоставки за ефективно разширяване на българския износ. Организираните национални участия в промоционални прояви са от секторите: машиностроене, електроника, мебели, парфюмерия и козметика, полиграфическа и издателска дейност, текстил и облекло, ИКТ, индустриални технологии и оборудване, захарни и сладкарски изделия, кожени изделия и др.

В допълнение са организирани участия в 45 международни изложби и панаири, в които са участвали над 425 малки и средни предприятия, в резултат на което е повишена възможността за установяване на нови и разширяване на вече създадени контакти, сключване на сделки и коопериране в производството. Организирани са участия на 15 международни изложби и панаири в България за 161 предприятия. В 19 международни конференции, семинари и търговки мисии са се включили 1 123 предприятия.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) изпълнява Договор № BG16RFOP002-2.15-0002-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро-, малки и средни предприятия“ по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Основна цел на ваучерната схема е повишаване капацитета на МСП за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии.

През ноември 2019 г. е поставено начало на приема на документи за доставчици на ИКТ услуги като предстои процедура за подбор и одобрение на изпълнители. Очаква се най-малко 450 предприятия да получат ваучери за използване на консултантски услуги от доставчиците на ИКТ услуги.

Министерството на икономиката работи за привличането на инвеститори и насърчаването на инвестициите в сектори с висока добавена стойност. През отчетния период се отчита нарастване на интереса към България от чуждестранни компании в автомобилопроизводството и високотехнологичните услуги. В периода май 2017 г. – декември 2019 г. във високотехнологичните производства и услуги са сертифицирани 43 проекта по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Общият размер на планираните инвестиции е 629.15 млн. лв., а броят на новите работни места е 5077. От тези проекти 19 са във високотехнологични услуги (97.42 млн. лв. инвестиции и 2 035 работи места), а 24 във високотехнологични производства (531.73 млн. лв. инвестиции и 3042 работни места).

През 2019 г. с финансови мерки по ЗНИ са насърчени 19 инвестиционни проекти за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и за възстановяване на направени от работодатели осигуровки. Сумата на финансовите стимули възлиза на 8.39 млн. лв. (4.14 млн. лв. за възстановяване на осигуровки по ЗНИ и 4.25 млн. лв. за изграждане на елементи на техническата инфраструктура). Общият размер на инвестициите, с които дружествата се ангажират в сключените договори възлиза на 468 млн. лв., като в проектите е предвидено разкриването на 3766 нови работни места.

За привличане на инвеститори от трети страни Министерството на икономиката издава удостоверения за постоянно пребиваване на чужденци на основание извършване инвестиции в страната и във връзка с осъществяването на сертифициран инвестиционен проект. На това основание през 2019 г. са издадени 17 удостоверения.

За подобряване на привлекателността на България като инвестиционна дестинация се работи по развитие на договорноправна база в областта на външноикономическото сътрудничество, в резултат на която са подписани 16 двустранни споразумения с Пакистан, Катар - 2, Китай - 6, Камбоджа, ОАЕ, Корея - 2, Иран - 3. Водят се преговори за подписване на Споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите с Турция, Саудитска Арабия и ОАЕ.

В изпълнение на Плана за действие 2019-2020 г. за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Министерство на икономиката изготви и внесе доклад до Министерския съвет и предложение за сключване на Споразумение за извършване на икономически преглед на България от ОИСР. Проведена бе първоначалната мисия на ОИСР в София за стартиране на Икономическия преглед на България. През септември 2019 г. министърът на икономиката представи пред Съвета на ОИСР План за действие 2019-2020 г. за присъединяване на България към ОИСР.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката