Писмен отговор на въпрос от народните представители Стефан Бурджев и Крум Зарков
 

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА  КАРАЯНЧЕВА

Председател на 44-то

Народно събрание

ДО

Г-Н КРУМ ЗАРКОВ

Г-Н СТЕФАН БУРДЖЕВ

Народни представители

от ПГ „БСП за България“

 

На Ваш изх.№ 054-06-29/21.01.2020 г.

 

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: Актуално състояние на „Монтажи“ ЕАД

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАРКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУРДЖЕВ,

Във връзка с поставения от Вас парламентарен въпрос, Ви информирам за следното:

„Монтажи“ ЕАД е търговско дружество с капитал от 6 млн. лева, чийто едноличен собственик е „Държавна консолидационна компания“ ЕАД. Това е дружеството, което е основно ангажирано чрез ДКК ЕАД да анализира състоянието и да осъществи ремонтно-възстановителните дейности на стените и съоръженията на язовирите, по отношение на които обследването от страна на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е установило, че се нуждаят от спешен ремонт.

 

„Монтажи“ ЕАД има 70 годишна история, през която дружеството е утвърдено като име и структура на клонова мрежа в страната и лицензиран обучителен център. През годините „Монтажи“ ЕАД е изпълнявало редица значими проекти в утежнени условия на площадката на АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток 2 и други дружества, включително пречиствателни съоръжения и тръбопроводи. В работата си дружеството се ръководи от стремежа да гарантира бързина и сигурност при изпълнението на заданията, както и гъвкавост и адаптивност при вземане на проектни решения в зависимост от характеристиките, сложността и спешността на възложените дейности.

Следва да се има предвид, че материалната и кадрова обезпеченост на дружеството се гарантира както от базираното  в столицата „Централно управление“, така и от включените в организационната му структура териториални бази -  База „Плевен“; База „Промишлен и енергиен монтаж“ /ПЕМ/- Перник;  База „Карнобат“; База „Девня и Вълчи дол“. В дружеството са заети 186 бр. лица, като специализацията им съответства на изпълняваните дейности от предприятието.

Към настоящия момент „Монтажи“ ЕАД изпълнява дейности по 182 язовира, възложени от ДКК ЕАД.

Предметът на договорите включва дейности по проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, в т.ч. изготвяне анализи на техническото състояние, съставяне на технически паспорт, изготвяне на технически проект и изпълнение на ремонт или реконструкция на язовирната стена и съоръженията към нея за съответните обекти. В обхвата на възложеното се провежда обследване за установяване на техническите характеристики на обектите за съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследваните обекти и анализ на действителните технически характеристики. Предвид спецификата на обектите се предвижда анализ на наличната проектна и екзекутивна архивна документация, проучване, изготвяне на техническа експертиза, хидроложки анализи и хидравлични проверки на облекчителните съоръжения, визуално обследване на конструкцията с цел установяване наличието на видими дефекти по нея, разположение и ширина на пукнатините в бетона, участъци с открита армировка, промени в структурата на бетона, състояние на фугите, деформации на монолитните елементи и увреждания водещи до намаляване на носещите сечения. След анализиране на действителните технически характеристики и въз основа на изготвените обследване и анализи на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях се изработва инвестиционен проект в техническа фаза за ремонт на язовирните стени и съоръженията към тях. Техническият проект включва всички необходими проектни части, както и обяснителни записки и изчисления, графична част (чертежи) - ситуация, надлъжен профил, напречни профили, детайли, кофражни и армировъчни планове и други разработки, както и подробни количествени сметки за всички съоръжения.

Към 29.01.2020 г. са изготвени техническите работни проекти за всичките 182 обекта, като за 45 от тях са открити строителни площадки, а по отношение на 7 вече текат и дейности по ремонта и реконструкцията им. В одобрените технически проекти е предвидено извършването на следните основни ремонтно-възстановителни дейности: Изпускане на язовирите до мъртъв обем; възстановяване (при необходимост) на входна и изходна шахта при основния изпускател; проверка на състоянието на основния изпускател и направа на нов, в случаите, когато съществуващия не работи; възстановяване на преливник, бързоток и енергогасител и направа на бетоново корито; възстановяване на каменната броня по водния откос; възстановяване на въздушния откос и заздравяването му с геоклетки; Направа на бетонова шапка върху короната на язовирната стена; почистване на речното корито на минимум 500 м след язовирната стена; възстановяване и модернизиране на КИС (контролно измервателна система), в т.ч. система за следене в реално време на водно ниво, деформации и филтрация по стената. Процедурите се съгласуват с РИОСВ и съответните Басейнови дирекции.

Към настоящия момент е изпратена покана до „Монтажи“ ЕАД за предоставяне на план-сметки за изпълнение на дейности по проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, в т.ч. изготвяне анализи на техническото състояние, съставяне на технически паспорт, изготвяне на технически проект и изпълнение на ремонт или реконструкция на язовирната стена  и съоръженията към нея за още 58  язовира.

Извън тези дейности „Монтажи“ ЕАД работи и по 4 обекта, възложени от „Еко Антрацит“ ЕАД. Поделението в гр. Карнобат изпълнява дейности по 26 възложени поръчки за изработка на метални конструкции, а поделението в гр. Перник изпълнява дейности по 40 възложени поръчки за строително-монтажни работи.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката