Пакистан
 

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул."Княз Александър І" 12
тел: +359 2 940 7688; факс:+359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Бойко Годев
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 77 05, факс: +359 2 987 4 008
b.godev@mi.government.bg

Tърговско – икономически отношения между Република България и Ислямска Република Пакистан

1. Стокообмен

Основната форма на търговско-икономическите отношения между България и Пакистан е стокообменът.

(в млн.щ.д.)

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2007

10.3

6.1

16.4

4.2

2008

114.4

15.8

130.2

98.6

2009

36.3

10.8

47.1

25.5

2010

9.1

10.9

20.0

-1.8

2011

8.7

19.2

27.9

-10.5

2012

15.8

14.7

30.5

1.1

2013

25.4

14.0

39.4

11.4

2014

14.7

20.5

35.2

-5.8

2015

13.8

16.2

30.0

-2.4

2016

13.9

15.8

29.7

-1.9

2017

15.9

21.1

37.0

-5.2

2018

16.3

20,8

37,1

-4,5

2019 13.6 27.6 41.2 -14.0

През 2019 г. износът ни за Пакистан възлиза на 13,6 млн. щ.дол., със спад от 16.5 % спрямо 2018 г. и включва основно:  зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките; сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн; артикули и дрехи, употребявани; други двигатели; крафтхартии и крафткартони; помпи за течности с устройства за измерване; елеватори за течности; карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат; автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация; препарати от видовете, използвани за храна на животни; ламарини, листове и ленти от мед; инсектициди, отрови  за  гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства; отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана ; отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана; ензими; ензимни препарати; изкуствени прежди  (различни от шевните  конци); семена от слънчоглед; машини и апарати  за  подготовка или преработка на тютюн; семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион, ким; плодове от хвойна, и др.

Вносът от Пакистан през същия период възлиза на 27.6 млн. щ дол. и бележи ръст спрямо 2018 г. от 32.7 % и включва основно: спално бельо, покривки и  кърпи за маса, за тоалет или за кухня; п олиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други  полиестери  в първични форми; памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко  85 % памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m2; тъкани  от  синтетични  щапелни влакна, съдържащи  тегловно по-малко от  85 % от тези  влакна, смесени  предимно  или  само  с памук, с тегло, непревишаващо 170 g/m2; памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно най-малко 85 % памук, непригодени за продажба на дребно: памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % памук, с тегло, превишаващо 200 g/m2: облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа: медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати,  включително апаратите  за сцинтиграфия и  другите  електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението; артикули и дрехи, употребявани и др.

Общо двустранният стокообмен през 2019 г. бележи ръст от близо 11.05% спрямо предходната година поради повишения внос от Пакистан.

Януари-декември 2018 г.

Износът ни за Пакистан през 2018 г. възлиза на 16, 3 млн. щ.д. Основни стоки в износа за Пакистан през 2018 г.   заемат следните стоки: Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:1,9 млн. щ.д.; артикули и дрехи 1.7 млн щ.д.; други двигатели-1,4 млн. щ.д.; помпи за течности 973 хил. щ.д. ; отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап) -968 хил.щ.д.; хранителни продукти, - 949 хил. щ.д.; зеленчуци със сухи бобови чушки-782 хил. щ.д.; крафтхартии и крафткартони- 597 хил. щ.д. и др.

Внос от Пакистан в периода януари-декември  2018 г.  – 20,8 млн.щ.д. / вносът за същия период на 2017 г. възлиза на 21,1  млн. щ.д./ Основни стоки във вноса от Пакистан за 2018г. включва основно следните стоки: спално бельо -3,3 млн. щ.д.;  памучни тъкани-2,6 млн. щ.д.; тъкани  от  синтетични  щапелни влакна-2,4 млн.щ.д.; памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % памук, с тегло, превишаващо 200 g/m2 -1,8 млн.щ.д.; медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати  -1,4 млн.щ.д.;  полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други  полиестери  в първични форми -1,2 млн.щ.д.; отпадъци и отломки от мед -765 хил. щ.д.  и др.

2017г.

Износът ни за Пакистан през 2017г. възлиза на 15,9 млн. щ. дол.,  ръст  от 14.4% спрямо 2016г.

Основно място в износа ни за Пакистан през първото през 2017г. заемат следните стоки: Зеленчуци със сухи бобови чушки; двигатели; сурови или необработени тютюни и отпадъци от тютюн; помпи за течности; дрехи, отпадъци и отломки от чугун, химична дървесна маса, семена от слънчоглед, предавателни апарати за радиотелефония, автоматични машини за обработка на информация, човешка кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели, препарати от видовете, използвани за храна на животни, Ензими и ензимни препарати: медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати и др.

Вносът от Пакистан през 2017г. възлиза на 21.1 млн. щ.д., увеличение от 33.5% спрямо същия период на 2016г. /15,8 млн. щ.д./ и включва основно: памучни тъкани;, спално бельо, покривки и  кърпи за маса, за тоалет или за кухня; полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други  полиестери  в първични форми; тъкани  от  синтетични  щапелни влакна; памучни тъкани; медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати, както и апаратите за изследване на зрението; полимери  на  стирена в първични форми и др.

Водещи стоки в износа на България за Пакистан в % от общия износ през 2017г.

Зеленчуци със сухи бобови чушки

25,10

Други двигатели:

10,73

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

8,61

Помпи за течности, елеватори за течности:

7,80

Артикули и дрехи, употребявани

7,76

Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап);

6,30

Химична дървесна маса,

3,38

Семена от слънчоглед, дори натрошени

3,19

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия

2,98

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици;

2,64

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки

2,41

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

2,20

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде:

2,15

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати

1,58

Медно фолио :

1,34

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти:

1,15

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

0,89

Пръти и профили от мед:

0,82

Водещи стоки във вноса на България от Пакистан в % от общия внос през 2017г.

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко  85 % памук

15,29

Спално бельо, покривки и  кърпи за маса, за тоалет или за кухня:

13,00

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други  полиестери  в първични форми:

12,53

Тъкани  от  синтетични  щапелни влакна

11,88

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % памук

11,23

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати:

3,67

Облекла и аксесоари от естествена или възстановена кожа:

3,20

бельо, хавлии за баня, халати и подобни артикули

2,22

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85 % памук, смесени предимно или само със синтетични  или изкуствени влакна, с тегло, непревишаващо 200 g/m2:

2,20

Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати (дезабийе), хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета:

1,61

Артикули и дрехи, употребявани

1,57

Полимери  на  стирена в първични форми:

1,50

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи позиции в стокообмена с Пакистан през 2016 г.

Износ от България

 

% от общия износ

Внос от Пакистан

 

% от общия внос

Зеленчуци със сухи бобови чушки

24,5

Памучни тъкани

34,01

Сурови и необработени тютюни

 

 

8,9

 

 

Тъкани от синтетични щапелни влакна

14.2

 

Артикули и дрехи, употребявани

7,8

Спално бельо, покривки и  кърпи

10.6

Двигатели

 

5,9

 

Полиацетали, полимери

8.7

Препарати, използвани за храна на животни

 

5,6

 

Медицински, хирургически, зъболекарски  и  ветеринарни инструменти и апарати

7.1

 

Предавателна апаратура

4,5

Облекла и аксесоари

3,5

Метален скрап

4,6

Артикули и съоръжения за физическа култура

2,4

Сулфати, стипци, пероксисулфати

 

4.3

 

Готварска сол

2,3

Семена от слънчоглед

3,5

 

 

За 2016 г. стокообменът между България и Пакистан възлиза на 29.7 млн. щ.д. Българският износ за този период е на стойност 13.9 млн. щ.д., с незначителен ръст спрямо същия период на 2015г. Вносът за 2016г. от Пакистан е на стойност 15.8 млн. щ.д.,  спрямо 16,2 млн. през 2015г.

Водещи позиции в стокообмена с Пакистан за 2015 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Пакистан

% от общия внос

Електрически акумулатори

13.2

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m²

26.7

Сулфати, стипци, пероксисулфати

8.6

Тъкани от синтетични щапелни влакна

12.9

Артикули и дрехи, употребявани

8.1

Спално бельо, покривки и  кърпи

10.1

Сурови и необработени тютюни

7.8

Медицински, хирургически, зъболекарски  и  ветеринарни инструменти и апарати

9.5

Човешка кръв; животинска кръв

7.1

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% памук, с тегло, превишаващо 200 g/m²

5.9

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион, ким

6.7

Облекла от естествена или възстановена кожа

3.5

За 2015 г. двустранният стокообмен отбелязва спад от 14.8% и е на стойност 30 млн. щ.д. За периода българският износ възлиза на 13.8 млн. щ.д., отчитайки спад от 6.1% спрямо 2014 г., което се дължи на намалението в износа на стоки като електрически акумулатори, сулфати, дрехи, семена от анасон и др. подправки. Вносът от Пакистан е на стойност 16.2 млн. щ.д. (намаление с близо 21% спрямо 2014 г.).

Водещи позиции в стокообмена с Пакистан за 2014 г.:

Износ от България

 

% от общия износ

Внос от Пакистан

 

% от общия внос

Електрически акумулатори

29.50

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% памук

21.23

Артикули и дрехи, употребявани

10.45

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85% от тези влакна

14.05

Сулфати, стипци, пероксисулфати

10.03

Спално бельо, покривки и кърпи за маса

13.82

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандър, кимион, ким

8.25

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

6.48

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

5.63

Полимери на стирена в първични форми

5.71

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина над 0,15 mm

4.63

Отпадъци и отломки от мед

4.63

Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана

3.51

Полиацетали и епоксидни смоли в първични форми

3.36

2014 г. бележи намаление на българския износ с 51.09% спрямо 2013 г., като възлиза на 14.7 млн. щ.д. Отбелязва се увеличение на пакистанския внос с 46.81%, възлизащ на 20.6 млн. щ.д. За наблюдавания период салдото е отрицателно и възлиза на 5.9 млн. щ.д. От 2010 г. насам, с изключение на 2012 г., търговското салдо на България е отрицателно.

Водещи позиции в стокообмена с Пакистан за 2013 г.:

Износ от България

 

%

Внос от Пакистан

 

%

Сулфати и стипци

22.2

Памучни тъкани

31.8

Употребявани дрехи

16.0

Тъкани от синтетични влакна

18.7

Човешка кръв и антисеруми

 

8.9

 

Медицински, хирургически и зъболекарски инструменти

6.7

 

Двигатели

 

 

8.8

 

 

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85 % памук

6.2

 

 

Сурови и необработени тютюни

 

6.1

 

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид

5.3

 

Помпи

 

 

6.0

 

 

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % памук

3.0

2013 г. бележи намаление на българския износ с 38.6% спрямо 2012 г., като възлиза на 9.7 млн. щ.д. и намаление на пакистанския внос с 4.8% възлизащ на 14.0 млн. щ.д.

 1. 3. ИНВЕСТИЦИИ - Пакистанските инвестиции в България са незначителни.

 

  4. По-важни търговско-икономически делегации

  • м. юни 2015 г. – посещение на 7-членна пакистанска официална делегация, ръководена, заедно с бизнес делегация, за провеждане на Първата учредителна сесия на българо-пакистанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество и съпътстващ бизнес форум.
  • м.април 2010 г. – посещение на 17-членна пакистанска търговска делегация от гр. Гуджрат за провеждане на съвместен бизнес-форум и подписване на Меморандум за сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата;
  • м.май 1998 г. – на министъра на търговията и туризма Валентин Василев, съпровождан от група български бизнесмени. Подписани са Търговска спогодба и Споразумение за сътрудничество между търговско-промишлените палати;
  • м.февруари 1993 г. – на министъра на военната промишленост на Пакистан Мир Хазар Хан Биджарани в България като гост на министъра на промишлеността;
  • м.септември 1992 г. – на министъра на индустрията на Пакистан Шейх Рашид Ахмад в България за разговори с министъра на търговията и с ръководството на БТПП за разширяване на търговско-икономическите връзки;

  5. Договорно-правна база

  • 2015, 23 юни, подписан в София, Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и Агенцията за развитие на малките и средни предприятия на Пакистан;
  • 2015, 23 юни, подписано в София, Споразумение за сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата и Федерацията на търговско-промишлените палати на Пакистан;
  • 2015, 23 юни, подписан в София, Меморандум за сътрудничество между Аграрен университет - Пловдив и Аграрен университет – Файсалабад.
  • 2011, 19 януари, подписано в Исламабад от министъра на външните работи Николай Младенов, Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан. Утвърдено с РМС №410/10.06.2011г.
  • 2002, 12 февруари, подписан в София – Договор между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Одобрен с Решение на МС №268/26.04.2002 г., ратифициран от НС на 14.06.2002 г. (обн. ДВ бр. 62 от 2002г.), за което посолството на Пакистан в Букурещ е уведомено с нота.
  • 1998, 27 май, подписано в Исламабад - Споразумение за сътрудничество между търговско-промишлените палати на България и Пакистан.

  отпечатай тази страница
   
   


  Публикувай коментар

  In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

  Свързани документи
   
   
  Пишете ни
  Министерство на икономиката
  ул. "Славянска" № 8
  ЕИК 176789453
  тел. централа: +359 2 940 7001

  факс: +359 2 9872190; 02 9819970
   
  Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
  Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
  Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката