Обхват на публикуваната ежедневна информация за плащанията на МИЕ
 

Кои разходи се включват в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)?

В СЕБРА са включени всички плащания от левови бюджетни сметки в Българска народна банка на Министерство на икономиката и енергетиката - Централно управление и на дванадесетте второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката и енергетиката:

 • Комисия за защита на потребителите (КЗП);
 • Държавна комисия за стоковите борси и тържища (ДКСБТ);
 • Българска агенция за инвестиции (БАИ);
 • Център на промишлеността на Република България в Москва (ЦПРБМ);
 • Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР);
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП);
 • Агенция за приватизационен и следприватизационен контрол (АПСК);
 • Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН);
 • Български институт по метрология (БИМ);
 • ИА "Българска служба за акредитация" (БСА);
 • Патентно ведомство на Република България (ПВ);
 • Агенция за обществени поръчки (АОП).

От левовите бюджетни сметки в БНБ се извършват плащания по бюджетни разходи, разходи по оперативни програми, субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел; капиталови трансфери за фонд "РАО" и фонд "ИЕЯС", плащания по Държавни инвестиционни заеми.


Кои разходи не се включват в СЕБРА?

 • плащания от валутни сметки на бюджетните предприятия и извънбюджетни сметки, открити за обслужване на средства по международни програми и споразумения, при наличие на изрично изискване за отделна банкова сметка в съответните договори и регламенти на ЕС;
 • плащания по схемата за централизирано разплащане на осигурителни вноски по реда на § 27 от ЗДБРБ за 2012 г.;
 • операции, които подлежат на включване в отчетите за изпълнение на съответния бюджет или извънбюджетна сметка, които се приравняват на касов поток в съответствие с изискванията за отчетността на бюджетните предприятия на касова основа съгласно т. 7.4 от ДДС 20/2004 г. (финансов лизинг, сумите по § 27 от ЗДБРБ за 2012 г. и др.).


Какво се постига с използването на СЕБРА?

Използването на Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) позволява рационално изразходване на отпуснатия за системата на МИЕ месечен лимит от бюджетни средства и упражняване на контрол на плащанията на отделните ВРБК.


Код за вид плащане в СЕБРА

Информацията за извършените плащания в СЕБРА се обработва и класифицира по кодове за вид плащане, списъкът на които е публикуван на страницата на МФ.

Подробна информация относно технологията на извършване на плащанията в СЕБРА се съдържа в Указание на Българска народна банка и Министерство на финансите 03-13009 от 2009 г. "Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания".

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката