Нидерландия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Хага

Панко Панов

Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag
tel. 0031 6 3917 6070.
e-mail: p.panov@mi.government.bg

 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул."Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg


I. Икономически отношения между България и Нидерландия

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи:

- информация за пазарните тенденции в сектор текстил и облекло

търговия на дребно с хранителни стоки в Нидерландия

пазар на млечни продукти в Нидерландия

- информация за внос на животинска тор в Нидерландия

- тенденции в сектор производство и продажба на мебели и интериор в Нидерландия

 

I. Икономическите отношения между България и Нидерландия

1. Стокообмен (в млн. евро)

Кралство Нидерландия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България.

През 2019 г. износът за Нидерландия е в размер на 756.6 млн. евро, -2.3% спад, в сравнение с 2018 г. Вносът от Кралство Нидерландия е на стойност 1208.2 млн. евро и -1.0% спад, в сравнение с предходната 2018 г. Салдото е отрицателно за България и е на стойност -451.6 млн. евро. Стокообменът възлиза на 1964.7 млн.евро. Нидерландия се нарежда на 10-мо място в износа и на 9-то място във вноса сред търговските партньори на България.

Година

Стокообмен

Ръст

Износ

Ръст

Внос

Ръст

Салдо

 

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

2009

652.7

-22.7

185.1

-14.4

467.6

-25.6

-282.5

2010

772.5

18.4

234.5

26.7

538

15.1

-303.5

2011

953.8

23.5

359.7

53.4

594.1

10.4

-234.4

2012

1 148.5

20.4

379.3

5.4

769.2

29.5

-389.9

2013

1 164.0

1.3

480.8

26.8

683.2

-11.2

-202.4

2014

1 214.6

4.3

494.9

2.9

719.7

5.3

-224.8

2015

1 422.9

17.2

540.2

9.2

882.7

22.6

-342.5

2016

1 593.3

12.0

638.1

18.1

955.2

8.2

-317.1

2017

1772.9

11.3

661.3

3.6

1 111.5

16.4

-450.2

2018

1994.3

12.5

774.3

17.1

1220.0

9.8

-445.8

2019

1964.7

-1.5

756.6

-2.3

1208.2

-1.0

-451.6

По данни на МИ

2. Водещи стоки

Структура на двустранния стокообмен през 2019 г.

No

Код MT

Описание

EUR'000

%

 

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064.76

100.00

0

 

в т.ч. Холандия

756 571.82

2.53

1

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

84 147.66

11.12

2

1205

Семена от репица или рапида, дори натрошени

63 423.16

8.38

3

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

48 137.90

6.36

4

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

41 858.83

5.53

5

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

40 466.96

5.35

6

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

34 952.53

4.62

7

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с  електрическо или  друго  оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от  N 8415:

18 376.73

2.43

8

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със  спомагателен двигател, със или без кош; кошове:

18 130.14

2.40

9

9403

Други мебели и техните части:

14 093.77

1.86

10

8712

Велосипеди (вкл. и велосипеди на три колела за пренасяне на товари), без двигател

12 921.25

1.71

 

No

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353.44

100.00

0

 

в т.ч. Холандия

1 208 170.80

3.63

1

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

84 406.70

6.99

2

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

71 550.28

5.92

3

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

67 582.43

5.59

4

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

52 962.22

4.38

5

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти,

51 126.55

4.23

6

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от   N 8709):

35 899.42

2.97

7

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация, неупоменати, нито включени другаде:

30 537.40

2.53

8

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

27 779.87

2.30

9

1804

Масло, мазнина и течно масло от какао

21 947.30

1.82

10

9504

Артикули за  колективни  игри, включително игрите с  двигател или с механизъм, билярди, специални маси за  хазартни  игри и  игри с автоматични  кегли (например боулинг):

21 852.22

1.81

По данни на МИ

Водещи стоки в износа за Нидерландия през 2019 г. са: биодизел (11.12%), семена от репица или рапида (8.38%) семена от слънчоглед (6.36%), медикаменти (5.53%) и пшеница и смес от пшеница и ръж (5.35%).

Водещи стоки във вноса от Нидерландия през 2019 г. са електрически апарати за телефония (6.99%), биодизел и смеси от биодизел (5.92%), медикаменти (5.59%), пътнически автомобили (4.38%), кръвни продукти (4.23%), и др.

3. Инвестиции

За 2019 г. нетните инвестиции от Кралство Нидерландия в България са 284.6 млн. евро.

До края на 2019 г. размерът на преките чуждестранни инвестиции на Нидерландия в България възлиза на 8 577.7 млн. евро, с което страната се нарежда на 1-во място по размер на ПЧИ в България. (млн.евро)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

33.2

2.4

54.5

110.1

-11.2

90.3

36.5

216.6

324.6

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

239.9

1006.8

980.0

499.9

654.7

1240.2

-5.0

70.1

544.2

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

303.2

336.0

129.6

891.6

-32.8

284.6

Водещи инвеститори в Република България с нидерландско участие:

Инвеститор

Българска компания

Сектор

1.

„Идеал Стандарт Холдингс (БК) Холандия Б.В.

„Идеал стандарт България“ ЕАД, гр. Севлиево

Производство и търговия със санитарна керамика

2.

Инвестиции на компании от техни филиали със седалище в Нидерландия:

„НЕФ Телеком България“

Далекосъобщителни и информационни услуги

3.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Преработка на нефт и производство на нефтопродукти

4.

„Лукойл енергия и газ България“ ЕООД

Производство на електрическа и топлинна енергия

5.

„Лукойл-България“

Търговия с горива

6.

„Бултейл кейбъл България“ ЕАД

Опериране на комуникационни системи

7.

„Дойче Лизинг България“ ЕАД

Лизингови услуги

8.

„Моторола България“ ЕАД

Телекомуникации

9.

„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД

Търговия на едро и дребно с потребителски стоки

10.

„Алстром Пауър България“ ЕООД

Търговска и инженерингова дейност в областта на енергетиката и енергийното оборудване

По данни на БАИ

За периода от 2008 г. до момента има 5 проекта сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите с участие на нидерландски инвеститори.

4. Tуризъм

Между правителствата на Република България и Кралство Нидерландия няма действащи спогодби и споразумения за сътрудничество в областта на туризма.

През 2019 г. 134 804 туристи от Нидерландия са посетили България. С този показател се отчита ръст  от 6,9% в сравнение с 2018 г. и страната заема 10-то място сред страните членки на ЕС по брой чуждестранни туристи. През същия период 75 685 български туристи са осъществили пътувания в Нидерландия, с което се отчита ръст от 6,1% спрямо 2018 г. и страната заема 15-то място като туристическа дестинация за българските граждани.

Туристи от Нидерландия  в България

Година

туристи в БГ

2009

102 577

2010

102 402

2011

99 114

2012

95 835

2013

92 360

2014

101 960

2015

79 835

2016

110 291

2017

135 406

2018

126 066

2019

134 804

По данни на МТ

 

5. Договорно-правна рамка

Основа за развитие на българо-нидерландските икономически отношения са следните спогодби:

  • Спогодба за въздушни съобщения - в сила от 11.08.1958 г.;
  • Спогодба между правителствата на Република България и Холандия за международни превози по шосе - в сила от 14.01.1970 г.;
  • Ветеринарна спогодба – в сила от 18.11.1972 г.;
  • Спогодба за растителна защита – в сила от 01.07.1977 г.;
  • Споразумение за техническо и финансово сътрудничество между правителствата на Република България и Нидерландия, подписана на 01.10.1998 г., в сила от 01.02.1999 г.;
  • Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите между Република България и Кралство Нидерландия (Ратифициран със закон, приет от 38-о Народно събрание на 15.12.1999 г. - ДВ, бр. 113 от 28.12.1999 г. издаден от Министерството на икономиката, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., в сила от 1.03.2001 г.);
  • Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода (Ратифициранa от 36-о Народно събрание на Република България със закон на 23.03.1995 г. - ДВ, бр. 31 от 1995 г. издаденa от Министерство на финансите, обн., ДВ, бр. 67 от 28.07.1995 г., в сила от 11.05.1994 г.);

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката