Мексико
 

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Мексико
Васил Христов
ул. "Княз Александър І" 12, София
тел. +359 2 940 7645, факс +359 2 987 4008


Търговско-икономически отношения между Република България и Мексиканските Съединени Щати

1. Стокообмен

Търговският стокообмен между България и Мексико за периода 2007–2015 г. се развива неравномерно, като през 2012 г. е достигната върхова стойност от 68.88 млн.  щ.д. Най-ниското ниво на стокообмена между двете страни е отбелязано през 2009 г., в размер на 19.88 млн. щ.д.

През годините се наблюдава диверсифициране на структурата на двустранния стокообмен, като основни експортни позиции на България са: други изделия от невтвърден вулканизиран каучук; интегрални схеми и електронни микрокомплекти; маслодайни семена и плодове; медицински, хирургически, зъболекарски или  ветеринарни инструменти; сурови или необработени тютюни; машини и  апарати  за  сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други. Сред основните стоки във вноса от Мексико традиционно сe нареждат: органични тиосъединения, полимери на винилхлорида, бири от малц, багрилни вещества, други продукти на химическата промишленост, турбореактивни двигатели.

Стокообмен между България и Мексико:

в млн. щ.д.

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2007

16.7

11.7

28.4

5.0

2008

13.0

32.0

45.0

-19.0

2009

14.0

5.9

19.9

8.1

2010

21.2

3.4

24.6

17.8

2011

35.6

3.7

39.3

31.9

2012

30.9

38.0

68.9

-7.1

2013

40.8

10.5

51.3

30.3

2014

35.2

10.9

46.1

24.3

2015

28.9

9.8

38.8

19.1

2016

31.5

35.3

66.8

-3.8

2017

53.8

22.8

78.6

31.0

2018

72.2

12.6

84.8

59.6

2019

83.2

30.6

113.8

52.6

През 2012 г. е налице сериозен ръст на взаимната търговия със 74.6% до 68.88 млн. щ.д. в резултат на отчетеното значително нарастване на вноса от Мексико, който се повишава над 10 пъти спрямо предходната година. Последвалото значително свиване на вноса обаче предизвиква спад от 25.6% на двустранния стокообмен за 2013 г. През 2014 г. стокообменът между България и Мексико отчита понижение от 10%, което се дължи на намаление от близо 14% на износа. През 2015 г. двустранната търговия отбелязва спад от 16% под влияние на намаление при износа и вноса.

Данните за 2016 г. показват ръст от 72% на двустранния стокообмен до близо 67 млн. щ.д., което отразява увеличение както на износа, така и на вноса. Регистрираното нарастване с 8.8% на износа за Мексико се дължи до голяма степен на реализирани значителни доставки на артикули за колективни игри, които не присъстват в данните за 2015 г. Над три пъти нараства и износът на препарати за храна на животни, а частите за електроуреди почти удвояват стойностния си обем. Наблюдава се обаче съществено свиване на продажбите на каучукови изделия (-70%) и интегрални схеми (-25%). От своя страна вносът от Мексико нараства повече от три пъти спрямо предходната година в резултат най-вече на осъществени покупки на други въздухоплавателни средства, както и на деветкратен ръст при вноса на руди на благородни метали.

Водещи стоки в стокообмена с Мексико за 2016 г.

Износ от България

% от общия износ за Мексико

Внос от Мексико

% от общия внос от Мексико

Артикули за колективни игри

11.4

Руди на благородни метали

53.4

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

10.6

Други въздухоплавателни превозни средства

36.1

Препарати за храна на животни

8.6

Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини

2.3

Изделия от невтвърден  вулканизиран каучук

6.4

Бири от малц

1.9

Части за електроуреди

6.4

Етилов алкохол

1.6

През 2017 г. взаимната търговия с Мексико нараства с 15% спрямо предходната година. Българският износ за страната се увеличава със 71%, което отразява ръст при повечето водещи стокови позиции, както и осъществени значителни продажби на автоматични машини за обработка на информация и на лагери, които присъстват със символични обеми през 2016 г. Най-осезателно е увеличението на изнесените артикули за колективни игри (близо четири пъти) и на слънчогледови семена (шесткратен ръст). Същевременно вносът от Мексико се понижава с 35% в резултат основно на значителен спад при покупките на руди на благородни метали и на въздухоплавателни средства.

Водещи стоки в стокообмена с Мексико за 2017 г.

Износ от България

% от общия износ за Мексико

Внос от Мексико

% от общия внос от Мексико

Артикули за колективни игри

26.3

Руди на благородни метали

66.3

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

6.6

Други въздухоплавателни превозни средства

13.6

Части за електроуреди

5.3

Бири от малц

5.3

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

5.2

Газови двигатели и турбини

2.1

Сачмени, ролкови или иглени лагери

4.1

Органични тиосъединения

1.5

Ревизираните данни за 2018 г. показват нарастване на взаимната търговия с Мексико с 10.7% спрямо предходната година. Българският износ за страната се повишава с 34%, като това увеличени се дължи на значителен ръст при повечето водещи стокови позиции в експортната ни листа. Така например, износът на столове и седалки нараства повече от два пъти, а този на хардуерни компоненти и на интегрални схеми съответно с 39% и 21%. От своя страна вносът от Мексико се понижава с 44% спрямо 2017 г. в резултат главно на съществен спад при покупките на руди на благородни метали, чиято стойност се свива почти три пъти.

Водещи стоки в стокообмена с Мексико за 2018 г.

Износ от България

% от общия износ за Мексико

Внос от Мексико

% от общия внос от Мексико

Артикули за колективни игри

21.5

Руди на благородни метали

44.0

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

6.8

Бири от малц

12.3

Столове и седалки

5.7

Инструменти и уреди за измерване на характеристиките на течности и газове

6.4

Части за електроуреди

4.7

Зеленчуци със сухи бобови чушки

6.0

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

4.7

Сапуни

5.1

През 2019 г. двустранният стокообмен с Мексико бележи ръст от 34% според предварителните данни. Отчетеното увеличение на взаимната търговия е подкрепено от нарастване с 15.3% на българския износ за тази страна спрямо 2018 г. Това на свой ред се дължи преди всичко на реализирани продажби на плосковалцувани продукти от желязо или стомана, както и на значителното повишение в стойностно изражение на износа на хлебарски изделия (над десет пъти), столове и седалки (+18%), слънчогледови семена (+54%) и медицински инструменти (+31%). Макар и при съществено по-ниска абсолютна стойност вносът от Мексико се повишава осезателно със 142% в сравнение с 2018 г., което се дължи най-вече на съществен ръст на доставките на руди на благородни метали.

Водещи стоки в стокообмена с Мексико за 2019 г.

Износ от България

% от общия износ за Мексико

Внос от Мексико

% от общия внос от Мексико

Хлебарски и сладкарски продукти

12.8

Руди на благородни метали и техните концентрати

61.2

Артикули за колективни игри

11.4

Други играчки и умалени модели за забавление

7.0

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани

10.4

Отпадъци и отломки от мед

6.7

Столове и седалки

5.9

Бири от малц

6.6

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

5.8

Полиацетали, полиетери и полиестери

3.8

2. Инвестиции

Регистрираните в България инвестиции от Латинска Америка са незначителни, в т.ч. и от Мексико. До 2003 г. статистиката отчита нулеви нетни потоци на преки мексикански инвестиции у нас. В периода 2004-2016 г. данните показват скромни нетни трансакции в повечето случаи с отрицателен знак. По същественото изключение е 2012 г., когато са регистрирани мексикански нетни инвестиции в размер на 1.6 млн. евро, но следващата година нетният поток е отрицателен (-0.4 млн. евро), а за 2014 г. е минимален макар и с положителен знак (0.1 млн. евро). През 2015 г. са отчетени отрицателни нетни трансакции в размер на 0.5 млн. евро, а за 2016 г. има приток от 0.5 млн. евро по предварителни данни на БНБ. За 2017 г. нетните трансакции се изчисляват понастоящем на -0.2 млн. евро, за 2018 г. предварителни данни на БНБ показват отрицателен нетен поток от -1.2 млн. евро, а през 2019 г. нетните трансакции са -1.1 млн. евро.

3. Договорно-правна база

Между ЕС и Мексико има сключено Споразумение за свободна търговия (ССТ), което е в сила в частта си по стоките от 2000 г., а в частта си по услугите – от 2001 г. В момента се водят консултации между двете страни за актуализиране на Споразумението, като в модернизирания текст се предвижда да бъдат включени и разпоредби относно либерализация и защита на инвестициите, портфейлни инвестиции, експроприация и разрешаване на спорове. Постигната е принципна договореност по основните елементи на новото споразумение, като остава да се уточнят някои технически детайли, след което окончателният юридически текст да бъде финализиран (вероятно до края на годината).

4. Междуправителствена комисия

До момента са проведени 4 сесии на Смесената междуправителствена българо-мексиканска комисия за търговско-икономическо сътрудничество, като последната е проведена през 1985 г., в Мексико.

През 1997 г. се създава Смесена българо-мексиканска комисия за научно-техническо сътрудничество, чието първо заседание е проведено в София.

При проведени разговори по отношение работата на Междуправителствените комисии, мексиканската страна изразява мнение за търсене на по-съвременни и ефективни форми на двустранно сътрудничество.

5. Посещения и срещи

В периода 30 и 31 март 2010 г., г-н Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, посети гр. Канкун, Мексико, за участие в Дванадесетия Международен енергиен форум – министерска среща.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката