Корея
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Сеул, Република Корея
Даниела Петрова
Embassy of the Republic of Bulgaria in the Republic of Korea
102-8 Hannam-daero, Yongsan-gu
phone: +82-2-794-8680
fax: +82-2-794-8681
mobile: +82-10-4103-7017

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7688, факс: +359 2 987 40 08
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Корея
Юлия Филчева
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 77 84, факс: +359 2 987 4 008
u.filcheva@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Република Корея

II. Бизнес компас

III. Секторен анализ:

- Пазарът на сирене

- Пазарът на козметични продукти

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Република Корея

България отдава приоритетно значение на развитието на търговско-икономическото и научно-техническо сътрудничество с Република Корея. На 15 октомври 2009 г. бе парафирано Споразумение за свободна търговия (ССТ) между Европейския съюз и Република Корея. Подписването на споразумението се състоя на 6 октомври 2010 г. Споразумението започна да се прилага през 1 юли 2011 г. ССТ бе ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на Република България на 27 юли 2011 г. и обнародван в Държавен вестник, бр. 61, 9.8.2011 г. Споразумението се причислява към ново поколение споразумения с широк предметен обхват, включващ: либерализация на търговията със стоки и с услуги (включително далекосъобщителни, финансови, правни, услуги, свързани с околната среда, морския превоз), инвестиции в сектора на услугите и промишлеността, правила относно защитата на интелектуалната собственост, държавните поръчки, конкуренцията, прозрачността на регулаторната рамка и устойчивото развитие. За въпроси до Европейската комисия във връзка с приложението на ССТ е създаден специален електронен адрес (TRADE-EU-KOREA-FTA@ec.europa.eu).

1. Стокообмен

Статистически данни за развитието на стокообмена между България и Корея:

(млн. щ. д.)


Износ

Внос

Общо

Салдо

2007

38.2

103.5

141.7

-65.3

2008

47.3

109.3

156.6

-62

2009

30.0

67.8

97.8

-37.8

2010

123.6

99.5

223.1

24.1

2011

134.7

167.2

301.9

-32.5

2012

150.9

120.8

271.7

30.1

2013

158.5

114.1

272.6

44.4

2014

96.1

109.5

205.6

-13.4

2015

59.2

93.9

153.1

-34.7

2016

77.6

123.4

201

-45.8

2017

47.6

127.5

175.1

-79.9

2018

106.3

180.3

286.6

-74.0

2019 143.4 166.7 310.1 -23.3

(Съгласно българската митническа статистика)

За 2013 г. стокообменът между Република България и Република Корея е 272.6 млн. щ.д. (близо 0.3% увеличение спрямо 2012 г.), при близо 158.5 млн. щ. д. износ (около 5 % увеличение спрямо 2012 г.) и 114.1 млн. щ. д. внос (спад от около 5% спрямо 2012 г.). Външнотърговското салдо е положително и възлиза на 44.4 млн.щ.д.

За 2014 г. стокообменът между България и Република Корея възлиза на 205.6 млн. щ.д., отчитайки спад от 24.6 % спрямо 2013 г. Износът се равнява на 96.1 млн. щ.д. (намаление от 39.4 % спрямо предходната година), а вносът на 109.5 млн. щ.д. (спад с 4% на годишна база). Спадът от близо 40 % в износа ни за страната се дължи основно на спада в цените на рудите на благородните метали и намеления износ на пшеница, основни група в износната ни листа за Корея.

За 2015 г. стокообменът между България и Република Корея е на стойност 153.1 млн. щ. (25.5% по-малко спрямо 2014 г.), в това число 59.2 млн. щ. д. износ от България (спад от 36.5% спрямо 2014 г.) и 93.9 млн. щ.д. внос от Корея (спад от 14.2% спрямо 2014 г.).

През 2016 г., двустранната търговия между България и Корея е на стойност 201 млн. щ.д., отчитайки ръст от 31.3% спрямо 2015 г. Износът на България за 2016 г. възлиза на 77.6 млн. щ.д. – ръст от 31.1% спрямо предходната година. Вносът от Корея бележи също ръст от 31.4% и е на стойност 123.4 млн. щ.д.

През 2017 г., двустранната търговия между България и Корея е на стойност 175.1 млн. щ.д., отчитайки спад от 18.3% спрямо 2016 г. Износът на България за 2017 г. възлиза на 47.6 млн. щ.д. – спад от 47.4% спрямо предходната година. Вносът от Корея бележи увеличение от близо 3% и е на стойност 127.5 млн. щ.д.

През 2018 г., стокообменът между България и Република Корея е на стойност 286.6 млн. щ., отбелязвайки 47.6% увеличение спрямо 2017 г., в това число 106.3 млн. щ. д. износ от България (увеличение от 59.4% спрямо 2017 г.) и 180.3 млн. щ.д. внос от Корея (увеличение от 41.5% спрямо 2017 г.).

През 2019 г. двустранната търговия между България и Корея е на стойност 310.1 млн. щ.д., отчитайки увеличение от 8.2% спрямо 2018 г. Износът на България за 2019 г. възлиза на 143.4 млн. щ.д. – увеличение от 34.9% спрямо предходната година. Вносът от Корея бележи намаление от 7.5% и е на стойност 166.7 млн. щ.д.

2. Водещи стоки по износ-внос

Водещи стокови групи в стокообмена с Република Корея за 2013 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

%

от общия износ

ВНОС ОТ КОРЕЯ

%

от общия внос

Руди на благородните метали и техните концентрати

83.7

Полиацетали, полиетери и смоли в първични форми; поликарбонати, полиестери

27.6

 

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

2.2

Тръби

6.5

 

Двигатели

1.6

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

4.1

 

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели

1.3

Полимери на етилена  в  първични форми

3.9

 

Сурови или необработени тютюни

0.8

Полимери на винилхлорида

3.7

 

Мекотели

0.8

Плосковалцувани продукти от желязо или нелегирани стомани

3.3

 

Органични тиосъединения

0.7

Акрилови полимери в първични форми

2.5

 

Водещи стоки по износа за 2013 г. са: руди на благородните метали (приблизително 45% от общия обем на износа за Корея); пшеница и смес от пшеница и ръж (близо 34% от обема на износа); царевица; в по-малки количества – интегрални схеми; части за крикове/кари/товаро-подемни машини; мекотели; двигатели; апаратура за прекъсване и др. на електрически вериги и пр. Водещи стоки по вноса за същия период: полиацетали, полиетери, полиестери; части за канцеларски машини и машини за обработка на информация; синтетични влакна за предене; полимери на винилхлорида; полимери на етилена; железни и стоманени тръби и други.

Водещи стокови групи в стокообмена с Република Корея за 2014 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

%

от общия износ

ВНОС ОТ КОРЕЯ

%

от общия внос

Руди на благородните метали и техните концентрати

39.1

Полиацетали, полиетери и смоли в първични форми; поликарбонати, полиестери

22.8

 

Пшеница и смес от пшеница и ръж

23.7

Синтетични щапелни влакна

7.1

 

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

3.8

Части и принадлежности за канцеларски машини и апарати за обработка на информацията

4.7

 

Столове и седалки

2.7

Плосковалцувани продукти от желязо или нелегирани стомани

4.2

 

Мекотели

2.5

Полимери на етилена  в  първични форми

3.9

 

Ракообразни и мекотели, приготвени или консервирани

2.4

Приемателни телевизионни апарати, видеомонитори и видеопрожектори

3.5

 

Двигатели

2.2

Части и принадлежности за телефони, телевизори, видеокамери

2.9

 

Водещите стоки по износа за 2014 г. са: Руди на благородните метали и техните концентрати (37.6 млн. щ.д.); Пшеница и смес от пшеница и ръж (22.8 млн. щ.д.); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (3.7 млн. щ.д.); Столове и седалки (2.6 млн. щ.д.); Мекотели (2.4 млн. щ.д.); Ракообразни (2.3 млн. щ.д.); Двигатели (2.1 млн. щ.д.) и др. Водещите стоки по вноса за същата година са: Полиацетали (25 млн. щ.д.); Синтетични щапелни влакна (7.7 млн. щ.д.); Части и принадлежности за канцеларски машини и машини за обработка на информация (5.2 млн. щ.д.); Плосковалцувани продукти от желязо (4.6 млн. щ.д.); Полимери на етилена  в  първични форми (4.3 млн. щ.д.); Приемателни телевизионни апарати, видеомонитори и видеопрожектори (3.8 млн. щ.д.); Части и принадлежности за телефони, телевизори, видеокамери (3.2 млн. щ.д.) и др.

Водещи стокови групи в стокообмена с Република Корея за 2015 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

%

от общия износ

ВНОС ОТ КОРЕЯ

%

от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

29.3

Полиацетали, полиетери и смоли в първични форми; поликарбонати, полиестери

17.8

 

Флоат стъкло, шлифовано и полирано стъкло

12.2

Части и принадлежности за канцеларски машини и машини за обработка на информация

6.2

 

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

6.8

Синтетични щапелни влакна

5.9

 

Човешка кръв; животинска кръв

5.8

Части и принадлежности за телефони, телевизори, видеокамери

4.9

 

Столове и седалки

3.9

Полимери на етилена

4.5

 

Мекотели

3.9

Пневматични гуми от каучук

4.4

 

Сурови или необработени тютюни

3.4

Електрически акумулатори

3.9

 

Водещите стоки по износа за 2015 г. са: Пшеница и смес от пшеница и ръж (17.4 млн. щ.д.); Флоат стъкло, шлифовано и полирано стъкло (7.2 млн. щ.д.); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (4.0 млн. щ.д.); Човешка кръв; животинска кръв (3.4 млн. щ.д.); Столове и седалки (2.3 млн. щ.д.);  Мекотели (2.3 млн. щ.д.) и др. Водещите стоки по вноса за същия период на 2015 г. са: Полиацетали (16.8 млн. щ.д.); Части и принадлежности за канцеларски машини и машини за обработка на информация (5.8 млн. щ.д.); Синтетични щапелни влакна (5.5 млн. щ.д.); Части и принадлежности за телефони, телевизори, видеокамери (4.6 млн. щ.д.); Полимери на етилена (4.2 млн. щ.д.); Пневматични гуми от каучук (4.1 млн. щ.д.); Електрически акумулатори (3.7млн. щ.д.); и др.

Водещи стокови групи в стокообмена с Република Корея за 2016 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

%

от общия износ

ВНОС ОТ КОРЕЯ

%

от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

46.05

Необработено олово

15.2

 

Мекотели и водни безгръбначни

5.5

Полиацетали, полиетери и смоли в първични форми; поликарбонати, полиестери

12.1

 

Сурови или необработени тютюни

5.2

Части и принадлежности, различни от предпазни кутии, обвивки, опаковки и подобни

8.1

 

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

4.9

Пневматични гуми от каучук

5.2

 

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

4.8

Синтетични щапелни влакна

4.7

 

Табла, пана, конзоли и др.

4.2

Части, изключително  или главно предназначени  за  апаратите от позиции NN 8525 до 8528

4.4

 

Водещите стоки по износа за 2016 г. са: Пшеница и смес от пшеница и ръж (35.7 млн. щ.д.); Мекотели и водни безгръбначни (4.3 млн. щ.д.); Сурови или необработени тютюни (4 млн. щ.д.); Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни (3.8 млн. щ.д.); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (3.7 млн. щ.д.); Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове (3.2 млн. щ.д.) и др. Водещите стоки по вноса за 2016 г. са: Полиацетали (14.9 млн. щ.д.); Части и принадлежности, различни от предпазни кутии, обвивки, опаковки и подобни (10.03 млн. щ.д.); Пневматични гуми от каучук (6.5 млн. щ.д.); Синтетични щапелни влакна (5.8 млн. щ.д.) и др.

Водещи стокови групи в стокообмена с Република Корея за 2017 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

%

от общия износ

ВНОС ОТ КОРЕЯ

%

от общия внос

Ракообразни и мекотели, приготвени и консервирани

14.6

Полиацетали, полиетери и смоли в първични форми; поликарбонати, полиестери

16.1

 

Мекотели и водни безгръбначни живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура

8.1

Части и принадлежности за канцеларски машини и компютри

13.2

 

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

7.7

Необработено олово

7.0

 

Ламарини, листове и ленти от мед

7.6

Синтетични щапелни влакна

6

 

Човешка кръв; животинска кръв

6.2

Електрически акумулатори

5.5

 

Столове и седалки

5.7

Акрилови полимери в първични форми

5.1

 

Водещите стоки по износа за 2017 г. са: Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани (6.9 млн. щ.д.); Мекотели и водни безгръбначни живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура (3.9 млн. щ.д.); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (3.6 млн. щ.д.); Ламарини, листове и ленти от мед (3.6 млн. щ.д.); Човешка кръв; животинска кръв (2.95 млн. щ.д.); Столове и седалки (2.71 млн. щ.д.); и др. Водещите стоки по вноса за 2017 г. са: Полиацетали (20.5 млн. щ.д.); Части и принадлежности за машините  и апаратите  от NN 8469 до 8472 (16.8 млн. щ.д.); Необработено олово (8.9 млн. щ.д.); Синтетични щапелни влакна (7.6 млн. щ.д.); Електрически акумулатори (7 млн. щ.д.); и др.

Водещи стокови групи в стокообмена с Република Корея за 2018 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

%

от общия износ

ВНОС ОТ КОРЕЯ

%

от общия внос

Царевица

24.2

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми

20.0

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни

11.0

Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за машините  и апаратите  от NN 8469 до 8472

14.4

Ламарини, листове и ленти от мед

 

9.7

Необработено олово

6.4

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

5.0

Синтетични щапелни влакна

5.0

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

4.2

Електрически акумулатори

4.5

Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане

4.2

Пневматични гуми от каучук

4.0

Водещите стоки по износа за 2018 г. са: Царевица (25.8 млн. щ.д.); Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове и други подобни (11.7 млн. щ.д.); Ламарини, листове и ленти от мед (10.3 млн. щ.д.); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (5.3 млн. щ.д.); Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани (4.4 млн. щ.д.); Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане (4.4 млн. щ.д.) и др. Водещите стоки по вноса за 2018 г. са: Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми (36.02 млн. щ.д.); Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за машините  и апаратите  от NN 8469 до 8472 (25.96 млн. щ.д.); Необработено олово (11.6 млн. щ.д.); Синтетични щапелни влакна (9.01 млн. щ.д.); Електрически акумулатори (8.1 млн. щ.д.); Пневматични гуми от каучук (7.1 млн. щ.д.) и др.

Водещи стокови групи в стокообмена с Република Корея за 2019 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

%

от общия износ

ВНОС ОТ КОРЕЯ

%

от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

29.2

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми

16.3

Царевица

16.9

Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за машините  и апаратите  от NN 8469 до 8472

13.5

Ламарини, листове и ленти от мед

 

13.4

Акрилови полимери в първични форми

6.3

Руди на благородните метали и техните концентрати

4.05

Електрически акумолатори

5.03

Човешка кръв; животинска кръв

3.5

Необработено олово

4.4

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

2.5

Синтетични щапелни влакна

4.1

Водещите стоки по износа за 2019 г. са: Пшеница и смес от пшеница и ръж (41.9 млн. щ.д.); Царевица (24.3 млн. щ.д.); Ламарини, листове и ленти от мед (19.2 млн. щ.д.); Руди на благородните метали и техните концентрати (5.8 млн. щ.д.); Човешка кръв; животинска кръв (5.1 млн. щ.д.); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (3.5 млн. щ.д.) и др. Водещите стоки по вноса за същия период са: Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми (27.1 млн. щ.д.); Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за машините  и апаратите  от NN 8469 до 8472 (22.5 млн. щ.д.); Акрилови полимери в първични форми (10.6 млн. щ.д.); Електрически акумулатори (8.4 млн. щ.д.); Необработено олово (7.3 млн. щ.д.); Синтетични щапелни влакна (6.9 млн. щ.д.) и др.

Съществуват възможности за разширяване на износа ни на продукти като: зърнени храни, олио, лозаро-винарски продукти, козметични/фармацевтични продукти и други. Българските вина са непознати в Република Корея, поради което е необходимо рекламиране за налагане на пазара.

3. Инвестиции

Понастоящем ПЧИ в Корея показват положителни тенденции. Това се дължи основно на сключените от Корея споразумения за свободна търговия. Въпреки това ПЧИ са в значително по-малък обем в сравнение с тези в други развити страни.

При определяне на възможностите и трудностите за привличане на ПЧИ следва да се имат предвид редица външни фактори. Споразуменията за свободна търговия, бързото разширяване на азиатските пазари и други фактори са възможност за Корея да привлича чуждестранни инвестиции. Сред вътрешните фактори са разрастването на корейските международни корпорации и тяхната функция да тестват пазара на нови продукти, което прави Корея привлекателна дестинация за ПЧИ. В същото време обаче високите производствени разходи и непредсказуемост в политиката оказват неблагоприятно влияние.

Политиката на правителството е насочена към: ускоряване на възможностите за икономически растеж, посредством увеличаване на ПЧИ с цел Корея да стане една от 10-те топ дестинации за ПЧИ чрез: подобряване на условията за бизнес чрез подобрена политика и предсказуемост, и подобряване на регулаторната рамка;  подобряване на инфраструктурата с цел привличане на инвестиции в производства с висока добавена стойност като създаване на центрове за проучвателна и приложна дейност на световни компании, които биха имали значителен принос за корейската икономика; подобряване на системата за стимулиране на чуждестранните инвеститори за увеличаване ефекта на създаване на работни места от чуждестранните инвестиции и подобряване на условията за живот на чуждите граждани и свеждане до минимум на неудобствата; привличане на чуждестранни инвестиции посредством Споразуменията за свободна търговия и веригата за създаване на стойност на корейските международни корпорации.

По данни на БНБ за периода 1996 г. 2019 г. нетният поток на преките инвестиции от Южна Корея в България възлиза на 206.8 млн. евро , което я нарежда сред първи 30 места по общ обем ПЧИ за периода (по данни на БНБ).

Достигнатото ниво на корейските инвестиции в България все още не отговаря на възможностите на страната.

Поток на преки чуждестранни инвестиции от Република Корея в България

ГОДИНА

ПОТОК НА ИНВЕСТИЦИИ

(МЛН. ЕВРО)

1996

28.2

1997

35.0

1998

1.3

1999

4.0

2000

3.9

2001

-10.2

2002

0.4

2003

-0.1

2004

6.0

2005

2.3

2006

4.8

2007

5.0

2008

4.9

2009

10.2

2010

28.6

2011

21.0

2012

59.9

2013

15.7

2014

1

2015

8.9

2016

-1.5

2017

-17.1

2018 0

Общо

213.2

4. Договорно-правна база

 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода – подписана през март 1994 г.
 • Спогодба за премахване на визовите изисквания от юли 1994 г.
 • Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Корея за въздушни съобщения между и отвъд техните територии, подписана в гр. София на 19 август 1994 г.
 • Споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията на Република България и Корейската агенция за насърчаване на търговията и инвестициите (КОТРА) от април 2002 г.
 • Договор между правителството на Република България и правителството на Република Корея за взаимно насърчаване и защита на инвестициите – в сила от 18 ноември 2006 г.
 • Споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията към Министерство на икономиката на Република България и Корейската международна търговска асоциация /КИТА/ от август 2002 г.
 • Споразумение за сътрудничество между Българската браншова камара по машиностроене и Корейската асоциация на машиностроителната промишленост (KOAMI) – от януари 2003 г.
 • Споразумение за сътрудничество в областта на информационните и комуникационните технологии между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и Министерството на информацията и съобщенията на Република Корея от април 2003 г.
 • Споразумение за сътрудничество между БАИТ и Корейската агенция за насърчаване на информационните технологии от април 2003 г.
 • На 3 юли 2003 г. бе подписано Споразумение за сътрудничество между Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ АД) и Корейската корпорация за експортно застраховане (KEIC).
 • Споразумение за сътрудничество между БТПП и КТПП, подписано на 1 октомври 2004 г. в София.
 • Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Корея за морски транспорт, подписана на 16 юни 2005 г. в София утвърдена с РМС №886 от 18 ноември 2005 г. , в сила от 25 ноември 2005 г.
 • Меморандум за разбирателство за учредяване на Комитет за промишлено коопериране между МИЕ на Република България и Министерството на търговията, индустрията и енергетиката на Република Корея (подписан на 26 ноември 2007 г. обнародван в ДВ бр. 71, на 12.08.2008 г., в сила от 28.03.2008 г.)
 • Протокол за намерение между ДАТ и Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея, подписан през юни 2008 г.
 • Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Корея, подписано на 30 октомври 2008 г. в гр. Сеул, влязло в сила на 23 февруари 2009 г.
 • Административно споразумение за прилагане на Спогодбата за социална сигурност, подписано на 26 октомври 2009 г.
 • Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на публичната администрация и сигурността на Република Корея за сътрудничество в областта на информационното общество, подписан в София на 20 септември 2010 г., в сила от датата на подписване.
 • Меморандум за разбирателство между МТИТС на Република България и Министерството на земята, транспорта и морските дела на Република Корея за обмен и сътрудничество в изграждането на транспортната инфраструктура – подписан на 26 октомври 2010 г. в Бусан.
 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Корея за взаимното признаване и подмяната на националните свидетелства за управление на моторни превозни средства – утвърдено с РМС №864 от 01.12.2011 г., в сила от 07.01.2012 г.
 • Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Р България и Министерството на науката, информационните и комуникационни технологии и планиране на бъдещото на Р Корея за сътрудничество в областта на науката и технологиите, подписано през м. май 2015 г.
 • Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Р България и Министерството на националната отбрана на Р Корея за сътрудничество в областта на отбраната, подписано през м. май 2015 г.
 • Договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителствата на Р България и Р Корея за периода 2015 – 2018 г., подписана през м. май 2015 г.
 • Съвместната декларация за всеобхватно и ориентирано към бъдещето партньорство между Р България и Р Корея, подписана през м. май 2015 г.

5. Междуправителствена комисия

Споразумението за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Корея от 30 октомври 2008 г. създава Междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. С Решение на Министерския съвет №774 от 1 октомври 2009 г. за съпредседател на комисията от българска страна е определен заместник-министър на транспорта, информационните тех

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката