Кипър
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Никозия

 

Димитър Сълов

тел.:  + 357 22672740; + 357 22672486
факс: + 357 22676598
e-mail:d.salov@mi.government.bg

13, Konstantinou Paleologou
2406, Engomi, Nicosia

https://www.facebook.com/BG-Econ-Office-Cyprus-1347952401909656/about/
https://twitter.com/BGEconOfficeCY
https://www.linkedin.com/in/стив-никозия-53919813b

 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул."Княз Александър І" 12
тел. +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg


I. Икономически отношения между България и Кипър

II. Бизнес компас


Икономически отношения между България и Кипър

1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

ръст,%

износ

ръст%

внос

ръст,%

салдо

2010

73.6

-5.1

45.8

-15.6

27.7

19.4

18.1

2011

140.9

91.6

61.2

33.6

79.7

187.5

-18.4

2012

162.6

15.4

83.6

36.5

79.0

-0.8

4.6

2013

117.4

-27.8

74.3

-11.1

43.2

-45.4

31.1

2014

134.6

14.6

99.2

33.6

35.4

-18.0

63.8

2015

193.9

44.0

153.1

54.4

40.7

15.1

112.4

2016

111.6

-42.4

82.0

-46.5

29.6

-27.2

52.4

2017

204.8

83.5

80.4

-2.0

124.4

320.3

-44.0

2018

228.4

11.5

102.4

27.4

126.0

1.3

-23.6

2019

254.9

11.6

110.6

8.1

144.2

14.4

-33.5

В периода януари-декември 2019 г. стокообменът между България и Кипър се е увеличил с 11.6% в сравнение със същия период на 2018 г. и е в размер на 254.9 млн. евро. Износът към Кипър се е увеличил с 8.1% и е в размер на 110.6 млн. евро. Вносът се е увеличил с 14.4% и е в размер на 144.2 млн. евро. Салдото е отрицателно (-33.5 млн. евро). Кипър заема 38-мо място по отношение на износа и 30-то място по отношение на вноса.

През 2018 г. стокообменът между България и Кипър се е увеличил с 11.5% в сравнение с 2017 г. и е в размер на 228.4 млн. евро. Износът към Кипър се е увеличил с 27.4% и е в размер на 102.4 млн. евро. Вносът се е увеличил с 1.3% и е в размер на 126 млн. евро. Салдото е отрицателно (23.6 млн. евро). Кипър заема 34-то място по отношение на износа и 34-то място по отношение на вноса.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа на България за Кипър през 2019 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064,76

100,0

 

в т.ч. Кипър

110 691,10

0,37

1005

Царевица

13 365,62

12,07

3004

Медикаменти

9 257,54

8,36

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции

6 382,59

5,77

2716

Електрическа енергия

5 929,76

5,36

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао

5 909,40

5,34

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти

4 742,53

4,28

0207

Меса и карантии от домашни птици, пресни, охладени или замразени

3 464,75

3,13

4410

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества

2 822,28

2,55

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

2 744,17

2,48

9504

Артикули за  колективни игри, игри с  двигател или с механизъм, билярди, специални маси за  хазартни  игри и игри с автоматични кегли

2 685,83

2,43

Водещи стоки във вноса на България за Кипър през 2019 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353,44

100,0

 

в т.ч. Кипър

144 254,02

0,43

2709

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

117 374,75

81,37

3004

Медикаменти

6 242,10

4,33

2716

Електрическа енергия

3 260,74

2,26

7404

Отпадъци и отломки от мед

2 619,70

1,82

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

1 245,89

0,86

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

1 227,43

0,85

3402

Повърхностно активни органични вещества; перилни и почистващи препарати

1 010,15

0,70

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки

923,56

0,64

8518

Микрофони и техните стойки; високоговорители

852,32

0,59

0406

Сирена и извара

791,10

0,55

3. Инвестиции

Приток на ПЧИ в България

година

млн. евро

1996

2.1

1997

32.1

1998

150.7

1999

172.1

2000

81.7

2001

19.8

2002

-8.4

2003

104.9

2004

90.1

2005

36.9

2006

200.8

2007

552.3

2008

333.5

2009

288.7

2010

105.8

2011

97.1

2012

-167.2

2013

-16.2

2014

74.3

2015

-132.0

2016

63.1

2017

51.4

2018

-57.4

2019

76.8

По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Кипър в България към 01.01.2020 г. са в размер на 2.2796 млрд. евро.

През 2019 г. потокът на преките чуждестранни инвестиции от Кипър в България е 76.8 млн. евро

Интересът на кипърските инвеститори би могъл да бъде насочен към директни приватизационни сделки, участия в търгове, проекти, концесии, учредяване на смесени фирми за производство, за работа на ишлеме, за трансфер на ноу-хау или авторски права, за излизане на пазар на трети страни. От взаимен интерес са най-вече такива в леката промишленост, обувна, текстилна, електродомакински уреди, изделия от кристал, порцелан, мебели, хотелско и канцеларско оборудване и в хранителната промишленост – производство на сокове и концентрати от цитрусови плодове, доматен концентрат, винарска промишленост и др.

При наличието на развиващата се фондова борса у нас могат да се привличат чисто финансови инвестиции в т.ч. покупко-продажба на акции, пакети акции, ДЦК, дългови инструменти, фючърсни операции и др.

За периода 2004 – 2014 г. 2 проекта с участие на кипърски инвеститори са сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите:

сертификат №

клас инвестиция

инвеститор

инвестиционен проект

А-02/27.02.2008

А-клас

Кроношпан БГ ЕООД, гр. Бургас (Кроношпан Холдингс Лимитед“, Кипър)

Завод за производство на плочи от дървесни частици – с. Узунджово, обл. Хасково

А-61/25.02.2014

А-клас

„РВБ“ ЕООД, гр. Варна (част от „Моико Лимитед“ – Кипър)

Център за комплексна рехабилитация и хидротерапевтично лечение , Осеново, общ. Аксаково

4. Туризъм

Година

Кипърски туристи в България

%

Български туристи в Кипър

%

2010

17 958

-9.3

13 902

-26.8

2011

16 665

-7.2

12 896

-7.2

2012

15 212

-8.7

5 861

-54.6

2013

13 935

-8.4

10 084

72.1

2014

13 049

-6.4

5 524

-45.2

2015

14 166

8.6

6 485

17.4

2016

18 957

33.8

8 352

28.8

2017

22 346

+17.9

13 834

+65.6

2018

23199

+3.8

13722

-0.8

2019

26822

+15.6

12564

-8.4

В периода януари-декември 2019 г. България е посетена от 26822 кипърски граждани, наблюдава се ръст от 15.6% в сравнение със същия период на 2018 г. Кипър е посетен от 12564 български граждани, наблюдава се спад от 8.4% в сравнение със същия период на 2018 г.

През 2018 г. България е посетена от 23199 кипърски граждани, наблюдава се ръст от 3.8% в сравнение със същия период на 2017 г. Кипър е посетен от 13722 български граждани, наблюдава се спад от 0.8% в сравнение със същия период на 2017 г.

Подписаният през юни 1995 г. и одобрен през май 1998 г. от МС на Р България Договор за сътрудничество в областта на туризма между двете страни създава предпоставки за разширяване на специализирания туризъм и активизиране на индивидуалния, реализация на инвестиции в туристически обекти. В документа се предвижда и възможност за участие на кипърски дружества в управлението, реновацията и експлоатацията на български туристически обекти и съвместна подготовка на кадри в областта на туризма.

5. Договорно-правна база

 • Договор за сътрудничество в областта на туризма (подписан на  29.06.1995 г. в Никозия);
 • Спогодба за икономическо и научно-техническо сътрудничество (юли  1976 г.); Подлежи на денонсиране след приемането на България в ЕС;
 • Спогодба за международни автомобилни превози (подписана на 16.05.1978 г.);
 • Спогодба за въздушни съобщения (подписана на 8.05.1965 г.);
 • Междуправителствена здравна Спогодба (1984 г.);
 • Спогодба за морско търговско корабоплаване (подписана на  19.12.1985 г.);
 • Спогодба за разширяване на сътрудничеството в областта на селското  стопанство, хранителната промишленост и хидромелиорациите (юни 1978 г.);
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и  имуществото – (подписана в Никозия на 30.10.2000 г. Одобрена с РМС №745 от  13 ХІ 2000 г.);
 • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (подписан на 12.11.1987 г., в сила от 27.12.1988 г.);
 • Споразумение между правителството на Република България и  правителството на Република Кипър за сътрудничество в областта на  далекосъобщенията и пощенските услуги (подписано на 10.04.1997 г. в  Никозия, в сила от 10.02.1998 г.);
 • Протокол за сътрудничество между  Министерствата на външните работи на двете страни (октомври 1996 г.);
 • Протокол за създаване на българо-кипърска банка за развитие (по  време на X сесия на Смесената българо-кипърска междуправителствена  комисия, 19-20.06.1996 г., София);
 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за сътрудничество в борбата срещу  организираната престъпност, тероризма, нелегалната миграция, търговията с  хора и незаконния трафик на наркотични средства. (2002 г.);
 • Спогодба за социално осигуряване (подписана на 6 юни 2006 г. в  Никозия);
 • Програмата за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2009 - 2011 г. (подписана на 10 октомври 2009 г. в Никозия);
 • Съвместната декларация за политическите отношения между Република  България и Република Кипър (подписана на 10 октомври 2009 г. в Никозия).

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката