Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. и процес на интелигентна специализация
 

Съгласно Плана за действие на ИСИС през периода април-юни 2017 г. Министерството на икономиката, съвместно с представители на МОН, проведе по две срещи със заинтересованите страни във всичките шест района на страната. На срещите бе предоставена информация за изпълнението на целите на стратегията на национално и регионално ниво.

През месец юни 2017 г. бяха организирани и проведени поредица от четири тематични срещи – за всяка една от тематичните области на ИСИС, идентифицирани като приоритетни и с наличен капацитет за интелигентна специализация – „Мехатроника и чисти технологии”, „Информатика и ИКТ”, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии” и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

Презентациите, представени по време на всяка от тематичните области, може да намерите както следва:

1.Тематична област "Мехатроника и чисти технологии" -  Презентация 1, Презентация 2, Презентация 3, Презентация 4.

2.Тематична област „Информатика и ИКТ” - Презентация 1Презентация 2, Презентация 3, Презентация 4.

3.Тематична област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии” - Презентация 1Презентация 2, Презентация 3, Презентация 4.

4.Тематична област „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии” - Презентация 1,Презентация 2, Презентация 3, Презентация 4.

 


Министерството на икономиката в качеството си на Възложител по смисъла на чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки, покани всички заинтересовани страни да участват в процедура по глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет: „Разработване на технологични пътни карти, свързани с идентифицираните тематични области в иновационната стратегия за интелигентна специализация“.
Обществената поръчка беше спечелена от „Агенция Стратегма“ ООД, която представи документ, съгласно изискванията на възложителя. С направения анализ и разработените въз основа на него технологичните пътни карти за тематичните области, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г., можете да се запознаете тук.

 


С Решение на МС №857 от 03.11.2015 г. бе приет окончателно проекта на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. и Приложение 1 към нея, като основа за изпълнение на тематично предварително условие 1, т. 1.1 „Научни изследвания и иновации: Наличие на национална или регионална стратегия за интелигентно специализиране в съответствие с националната програма за реформи, имаща за цел да набере частни средства за научноизследователската дейност и иновациите и която е в съответствие с характеристиките на добре работещи национални или регионални системи в областта на научните изследвания и иновациите.“ по Приложение ХI към Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета. Министърът на икономиката е упълномощен в 6-месечен срок да одобри насоки за мониторинг на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) на Република България  2014-2020 г.


В резултат от обобщените материали от проведените срещи и извършени дейности по изпълнението на Плана за действие по ИСИС е подготвена актуализирана към 15.10.2015 г. версия на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. и на Приложение 1 към нея.


През месец септември по инициатива на дирекция „Наука“ към Министерство на образованието и науката беше организиран национален семинар - рали с основна тема „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)“. Състоялата се в София първа среща бе открита от министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев. На 2 септември семинарът гостува в гр. Стара Загора, на 3 септември – в гр. Русе, на 4 септември –в  гр. Габрово, на 8 септември – в гр. Враца, 9 септември – в гр. Пловдив и на 10 септември – в гр. Бургас.
Чрез модерирана от проф. Костадин Костадинов, заместник-министър на образованието и науката и г-жа Златина Карова, директор на дирекция „Наука“ дискусия, се акцентира върху възможностите за съвместни проекти между научната общност и бизнеса в национални и европейски програми и инициативи. Процесът на интелигентна специализация в България и извършените дейности по изпълнението на Плана за действие по ИСИС бяха представени от г-жа Лейла Радованова, гл.експерт в дирекция „Икономически политики за насърчаване“ в Министерство на икономиката. Основен акцент също така бе поставен и на процеса на актуализиране на пътната карта на научната инфраструктура и нейния регионален прочит, представени от г-жа Янита Жеркова, началник отдел „Национални научни инициативи” в дирекция „Наука“ към Министерство на образованието и науката.
В реализацията на семинарите участие взе и лекторски екип от националните контактни лица по основните програми и инструменти за финансиране: европейските програми „Хоризонт 2020“, Обществата на знанието и иновациите в рамките на Европейския технологичен институт, COST, COSME, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, 2014-2020“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, Новия инструмент на ЕС за конкурентоспособност на малките и средните предприятия, Еврика и Евростарс и националните инструменти за финансиране на наука и иновации –  Националният иновационен фонд и Фонд „Научни изследвания“. 
По време на проведените срещи и от страна на бизнеса и от страна на академичните среди постъпиха и бяха обсъдени няколко предложения по допълнителното фокусиране на областите на специализация в тяхното регионално измерение. Резултатите от така проведения семинар, като важна стъпка от процеса на предприемаческо откритие, залегнаха в предложеното изменение на разработения регионален фокус на ИСИС.


С цел своевременно отразяване на проведените срещи и извършени дейности по изпълнението на Плана за действие по ИСИС бе подготвен проект за изменение на Приложение 1 към Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. на бълг. език и на англ. език.


На 18 юни 2015 г. в Русенския университет се проведе първата среща от информационната кампания на Министерството на образованието и науката за възможностите за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" през програмния период 2014-2020 година.
Срещите от кампанията ще се проведат последователно в шест града, по един от всеки регион, съвместно с представители на Министерството на икономиката, които ще представят процеса на интелигентна специализация и изпълнението на плана за действие към Иновационната стратегия за интелигентна специализация.
Графикът за провеждане е както следва:
• Русе - 18 юни от 11,00 часа в Русенски университет „Ангел Кънчев“, Аула 2.101 (нов корпус), ул. Студентска №8
• Пловдив - 23 юни от 14, 00 часа в заседателна зала на Общински съвет, ул. "Авксентий Велешки" №20.
• София - 24 юни от 11,00 часа в Общински културен институт "Красно село", зала „Елит“, бул. "Цар Борис III" 41
• Плевен - 25 юни от 14,00 часа в зала „Плевен“ на Областна администрация, пл. "Възраждане" №1
• Бургас – 2 юли от 14,00 часа в зала „Компас“, Интерхотел „България“
• Варна – 3 юли от 10,00 часа в зала “Пленарна“ на Община Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43.
Акцент ще бъде поставен върху тясната връзка между двете оперативни програми „Наука и образование за интелигентен растеж" и „Иновации и конкурентоспособност" по отношение на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите.


На 10 юни 2015 г. в Централно управление на БАН, гр. София се проведе публична дискусия на предварителните резултати като част от изпълнението на Плана за действие по "Иновационната стратегия за интелигентна специализация" (ИСИС) 2014-2020 г.
Срещата беше открита от заместник министъра на икономиката г-жа Даниела Везиева и Председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров. Присъстваха заинтересовани представители на академичните среди, бизнеса и предприемачеството, неправителствени организации и административни звена с компетентности по темата. Чрез уеб-базираната система VEDAMO (проект съфинансиран по ОП Конкурентоспособност 2007-2013 г.) беше възможно дистанционно присъствие на събитието.

Бяха представени напредъка по ИСИС (Презентация 1), както и пилотна стратегия на гр. София (Презентация 2).


Първоначални проекти на материалите (Обхват на ИСИС и Фокус на ИСИС), разработени от Министерство на икономиката и партньорите в процеса, съдържат основата за провежданите дискусии.

Коментари, становища и предложения се подават на innopolicy@mi.government.bg до 29 май 2015 г. Обобщените резултати ще бъдат представени на 10 юни 2015 г. /сряда/ от 14.00 часа в Централно управление на БАН, гр. София.

Канят се за участие всички заинтересовани представители на академичните среди, бизнеса и предприемачеството, неправителствени организации и административни звена с компетентности по темата.


На 13 май 2015 г. /сряда/ от 14.00 часа в Централно управление на БАН, гр. София ще се проведе тематична дискусионна среща в област "Индустрия за здравословен живот и био-технологии" на ИСИС.

Канят се за участие всички заинтересовани представители на академичните среди, бизнеса и предприемачеството, неправителствени организации и административни звена с компетентности по темата.


На 26 май 2015 г. /вторник/ от 14.00 часа в Централно управление на БАН, гр. София ще се проведе тематична дискусионна среща в област "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" на ИСИС.

Канят се за участие всички заинтересовани представители на академичните среди, бизнеса и предприемачеството, неправителствени организации и административни звена с компетентности по темата.


На 24 април 2015 г. /петък/ от 14.00 часа в в Централно управление на БАН, гр. София се проведе тематична дискусионна среща в област "Мехатроника и чисти технологии" на ИСИС.


На 20-21 април 2015 г. в Централно управление на БАН, гр. София ще се проведат три от серията тематични срещи като част от плана за действие по "Иновационната стратегия за интелигентна специализация" 2014-2020 г. в следните тематични области:

- "Мехатроника и чисти технологии" на 20.04. от 14.00 часа;
- "Индустрия за здравословен живот и био-технологии" на 21.04. от 10.00 часа;
- "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" на 21.04. от 14.00 часа.

Канят се за участие всички заинтересовани представители на академичните среди, бизнеса и предприемачеството, неправителствени организации и административни звена с компетентности по темата.


На 31 март 2015 г. от 14:00 ч. в Централно управление на БАН, гр. София, се проведе първата от серията тематични срещи като част от плана за действие по "Иновационната стратегия за интелигентна специализация" 2014-2020 в тематична област „Информатика и ИКТ". Срещата беше открита от г-жа Даниела Везиева, заместник министър на икономиката. Присъстваха представители на академичните среди, бизнеса и предприемачеството, неправителствени организации и административни звена с компетентности по темата.
Презентациите, изнесени от Министерство на икономиката (Презентация МИ) и Института по ИКТ на БАН (Презентация БАН), съдържат основата за проведената дискусия.

Следните приоритетни направления в рамките на тематична област „Информатика и ИКТ" бяха идентифицирани на този първоначален етап:
• безжични сензорни мрежи;
• езикови технологии;
• Big Data, Grid and Cloud Technologies;
• индустриална роботика;
• уеб, хибридни и "native" приложения;
• 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
• медицинска диагностика, био медицински симулации, методи за нови лекарствени форми и средства;
• дигитализация на културно-историческо наследство;
• игри, популяризиращи българската природа, култура и история.

Следните модели за финансиране бяха откроени като евентуално приложими:
- Грантови схеми/ваучери за сътрудничество наука-бизнес;
- Финансови инструменти;
- Подкрепа за обучителни институции в сферата на ИКТ, напр. ваучери за привличане на специалисти и/или онлайн и дистанционно обучение;
- Подкрепа за управленски и предприемачески капацитет, напр. ваучери за участие в международно разпознаваеми акселератори.

Коментари, становища и предложения се подават на innopolicy@mi.government.bg.


На 17, 23 и 24 февруари 2015 г. се проведоха срещи в районите от ниво 2 на южна България, съответно в градовете Перник, Сливен и Кърджали. Домакини бяха областните администрации в тези градове. Поканите за участие бяха разпространени чрез областните администрации, Регионалната партньорска мрежа, секретариатите на Съветите за развитие. Съдействие получихме от БСК и БТПП.
Целта на срещите бе да бъде представена Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Р.България 2014-2020 г.(Презентация 1 и Презентация 2) пред широк кръг представители на бизнеса, научните среди и неправителствения сектор, които да бъдат въвлечени в процеса на предприемаческо откритие. В срещите в Южна България се включи и представител на МОН (Презентация 3).


Тук е публикувана актуализирана версия на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Р. България 2014-2020 г. към 22.12.2014 г. на бълг. език и на англ.език.


На 11 декември 2014 г. се проведе обсъждане на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Р. България 2014-2020 г. на заседание на Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП. В резултат на срещата се получи предложение от проф. Йовчев.


На 4, 5 и 8 декември 2014 г. се проведоха срещи в трите района от ниво 2 в северна България, съответно в градовете Шумен, Русе и Монтана. Домакини на тези срещи бяха областните администрации в тези градове. Покани за участие бяха изпратени чрез секретариатите на Съветите за развитие. Съдействие получихме от БСК и БТПП.
Целта на срещата бе да бъде представена Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Р.България 2014-2020 г.(Презентация 1 и Презентация 2) пред широк кръг представители на бизнеса, научните среди и неправителствения сектор, които да бъдат въвлечени в процеса на предприемаческо откритие.


С оглед съгласуване с Предварителните условия съобразно чл.19, ал. 2 от Регламент (ЕС) 1303/2013 по Тематична цел 1 за привеждане в съответствие на предварителни условия 1.1 и 1.2 са планирани определени дейности (т.н. План за действие). На 1.12.2014 г. планът за действие (en) е изпратен в ГД „Регионална и урбанистична политика“, ЕК, в който са отразени последните указания на Комисията във връзка със Стратегията, ОПИК и ОПНОИР.


На 25.11.2014 г., в сградата на министерството, ул. “Славянска“ № 8, се проведе работна среща на „Регионалната партньорска мрежа“. Протоколът от заседанието бе изпратен до всички членове на мрежата.


В изпълнение на Плана за действие за изпълнение на задължителното предварително условие, съгласно Регламент (ЕС)1303/2013, към Министерството на икономиката е сформирана работна група „Регионална Партньорска мрежа“, в чийто състав влизат представители на всички Областни администрации.


На 19.11.2014 г. в Парк хотел Москва, София се проведе Ден на хранително-вкусовата промишленост в България и Единадесета Национална научно-практическа конференция с международно участие на тема:" Хранителната промишленост в България - днес и утре ", където на заинтересованите страни бе представена Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Участници в мероприятието бяха фирми, мениджъри, производствени и търговски директори на фирми, които внедряват системи за управление на качеството, координатори и специалисти от производствени отдели, мениджъри по качеството, научни работници, консултанти, експерти от държавни органи – БАБХ, ОДБХ, РЗИ, комитети, лаборатории, и др., заети в производството и контрола на храни и напитки, суровини, добавки, опаковки, машини и др. за тази промишленост.


На 7.11.2014 г. в хотел Sense, София на заседание на Експертен съвет към Столична община на тема: „Предизвикателствата пред научните организации и бизнеса при реализиране на ИСИС“ бе представена Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Р.България 2014-2020 г.


На 6.11.2014 г. в Националния дворец на културата, София се състоя Технологичен форум на тема „Изобретения, технологии, иновации“, организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи и Съюза на изобретателите в България под патронажа на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и със сътрудничеството и подкрепата на фондация „Еврика“ и Българска търговско-промишлена палата. Събитието бе проведено в партньорство с Патентно ведомство, Селскостопанска академия, Асоциация на индустриалния капитал в България и Министерство на икономиката и енергетиката. В рамките на дневния ред бе представена Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Р. България 2014-2020 г.


С Решение на МС №761 от 06.11.2014 е одобрен проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.(ИСИС). С този акт беше изразена националната подкрепа и съгласие по формулираните визия, цели и области на специализация на ИСИС.
Разработването на ИСИС е задължително предварително условие съгласно Регламент (ЕС) № 1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година. Стратегията е разработена по методология на ЕК и под наблюдението на консултанти, посочени от ЕК. Проекта на ИСИС можете да намерите тук.
Стратегията не е статичен документ, а процес, работата, по който ще продължи през целия програмен период. Ежегодно ще бъде извършван мониторинг, а два пъти през периода ще бъде извършвана оценка от независими експерти за ефективността на мерките за постигане на формулираните в Стратегията цели.
Целта на Стратегията е да идентифицира силните страни на българската икономика, за да бъдат подкрепени тези "Тематични области", които имат потенциал за растеж с ограничените европейски и национални публични средства, които да допринесат за по-високата конкурентоспособност, за справяне с предизвикателствата на глобализиращия се свят, за включването на всяка страна от съюза в международната верига на стойността.
В Стратегията са определени следните вертикални тематични области: информатика и ИКТ индустрия, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и био-технологии, нови технологии в креативните и рекреативните индустрии, и следните хоризонтални тематични области: ресурсно ефективни технологии, дигитални технологии.
За целите на стратегията и новия програмен период по оперативните програми е необходимо да бъдат определени продуктовите и технологични ниши, в които страната ни има предимство и може да се конкурира успешно. Тези ниши ще бъдат определени/определяни както в непосредствени дискусии в различните райони на страната, така и в дискусии по "Тематични области". При определяне на предимствата е много важна активността на бизнеса и научните среди.
Съгласно разработения план за действие през следващия месец предстоят следните срещи:
04 декември 2014 г. – Североизточен район, гр. Шумен
05 декември 2014 г. – Северен централен район, гр. Русе
08 декември 2014 г. – Северозападен район, гр. Монтана.
Подробна информация за процеса на разработване можете да намерите тук.
За Министерството на икономиката са от голямо значение предложенията и информацията, която бихме получили във връзка с така поставената задача и ги очакаме на следния е-мейл адрес:
innopolicy@mee.government.bg.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката