Франция
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Париж

Николай Теохаров

1, Avenue Rapp, 75007 Paris
тел.: +33 1 45 51 75 60
факс: +33 1 45 56 97 50
e-mail: n.teoharov@mi.government.bg

Министерство на икономиката
Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Франция
Антоанета Христова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg


I. Икономически отношения между Република България и Република Франция

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи:

- мебелен сектор във Франция

 

I. Икономическите отношения между България и Франция

1. Стокообмен (в млн. евро)

През последните години търговско-икономическите отношения между България и Франция бележат положително развитие.

Година

Стокообмен

Ръст %

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

2010

1258.1

12.5

628.4

19.9

629.7

6.0

-1.4

2011

1615.7

28.4

855.2

36.1

760.4

20.8

94.8

2012

1571.6

-2.7

830.0

-2.9

741.5

-2.5

88.5

2013

1727.9

10.0

960.1

15.7

767.8

3.5

192.3

2014

1741.8

0.8

948.0

-1.3

793.8

3.4

154.2

2015

1809.3

3.9

976.0

2.9

833.3

5.0

142.7

2016

1887.5

4.3

1063.4

9.0

824.1

-1.1

239.3

2017

1964.6

4.1

1092.6

2.8

871.9

5.8

220.8

2018

2007.4

2.2

1126.6

3.1

880.8

1.0

245.7

2019

2139.2

6.6

1130.2

0.3

1009.0

14.6

121.1

Източник: МИ

В периода януари-декември 2019 г. стокообменът между България и Франция е в размер на 2.139 млрд. евро, отбелязва ръст от 6.6% спрямо същия период на 2019 г. Износът към Франция е нараснал с 0.3% и е в размер на 1.130 млрд. евро. Вносът се е увеличил с 14.6% и е в размер на 1.009 млрд. евро. Салдото е положително (121 млн. евро). Франция заема 6-то място по отношение на износа и 12-то място по отношение на вноса.

През 2018 г. стокообменът между България и Франция е в размер на 2.007 млрд. евро, отбелязва ръст от 2.2% спрямо 2017 г. Износът към Франция се е увеличил с 3.1% и е в размер на 1.126 млрд. евро. Вносът се е увеличил с 1% и е в размер на 880.8 млн. евро. Салдото е положително (245.7 млн. евро). Франция заема 6-то място по отношение на износа и 12-то място по отношение на вноса.

2. Водещи стоки в стокообмена на България с Франция за 2019 г.

Водещи стоки в износа на България за Франция през 2019 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064,76

100,00

 

в т.ч. Франция

1 130 215,47

3,79

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, за жени или момичета

59 785,26

5,29

8412

Други двигатели

55 879,16

4,94

3004

Медикаменти

50 518,25

4,47

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

47 361,80

4,19

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от N 0105, пресни, охладени или замразени

45 179,68

4,00

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване

34 684,50

3,07

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване

25 501,51

2,26

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

21 891,63

1,94

6203

Костюми, ансамбли, сака, панталони, за мъже или момчета

21 740,66

1,92

9403

Други мебели и техните части

19 553,65

1,73

Водещи стоки във вноса на България от Франция през 2019 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353,44

100,00

 

в т.ч. Франция

1 009 040,66

3,03

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора

92 287,38

9,15

3004

Медикаменти

71 497,15

7,09

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

38 301,08

3,80

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

37 002,23

3,67

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

32 610,21

3,23

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

30 355,44

3,01

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки

24 881,18

2,47

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди

20 135,57

2,00

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги

18 919,60

1,88

5211

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, превишаващо 200 g/m2

13 914,41

1,38

Източник: МИ

Франция има важно значение за външноикономическите връзки на България, въпреки че те не отговарят съвсем на реалните възможности на двете страни. В тази връзка, биха могли да се търсят възможности за разширяване на френското инвестиционно присъствие в България.

През 2004 г. е създадена Българо-френска търговска камара (правоприемник на Делови клуб Франция-България), която улеснява преките бизнес контакти между български и френски фирми.

През октомври 2011 г. френската Агенция за интернационализация на френските МСП Юбифранс откри представителство в София.

През 2015 г. се реализира сливане на „Юбифранс” и „Френска агенция за инвестиции” под името „Бизнес Франс”, като дейността на агенцията е насочена към привличане на инвестиции и насърчаване на френски експортно-ориентирани фирми.

3. Инвестиции

По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Франция в България към 01.01.2020 г. са в размер на 1.2469 млрд. евро.

През 2019 г. потокът на преки чуждестранни инвестиции от Франция в България е отрицателен – извършени са нетни плащания в размер на 523.8 млн. евро.

Разпределение на френските инвестиции по години в млн. евро

година

млн. евро

1996

0.3

1997

5.8

1998

20.6

1999

82.1

2000

41.7

2001

16.5

2002

8.9

2003

20.5

2004

51.1

2005

34.4

2006

123.7

2007

141.9

2008

211.7

2009

198.0

2010

60.9

2011

87.9

2012

134.1

2013

106.8

2014

79.2

2015

47.0

2016

122.1

2017

23.8

2018

46.3

2019

-523.8

Източник: БНБ

Най-голям е делът на френските инвестиции в промишлеността - 58%, следвани от финансите - 28%, търговията - 11%, селското стопанство, съобщенията, строителството, банковия сектор (7.5%) и др.

Водещи френски инвеститори:

Société Générale

BNP Paribas

Dewavrin

Ciment Français

M.Bricolage

Mecamidi

Danon

Air Liquide

Groupe Schneider

Groupama

Veolia

Malteries "Soufflet"

Décathlon

Solarezo

Montupet

Total

Латекоер

Потенциал за инвестиции в България от страна на френските компании има в области като: енергетика, управление на води и отпадъци, изграждане на инфраструктурни обекти, промишлени поддоставки в областта на машиностроенето, хранително-вкусова промишленост, биологично земеделие, лозаро-винарския бранш, фармацевтика, информатика, туризъм и др.

4. Туризъм

Година

Френски туристи в България

%

Български туристи във Франция

%

2010

152002

-11.8

29234

-34.4

2011

149126

-1.9

31010

+6.1

2012

137980

-7.4

59969

+93.0

2013

138246

+0.2

85598

+42.7

2014

149005

7.8

95623

11.7

2015

140806

-5.5

103071

+7.8

2016

164732

+17.0

123157

+19.5

2017

196804

+19.5

141913

+15.2

2018

203363

+3.3

148953

+5.0

2019

207825

+2.2

159427

+7.0

През 2019 г. България е посетена от 207 825 френски туристи, отчита се ръст от 2.2% в сравнение с 2018 г. Франция е посетена от 159 427 български граждани, наблюдава се ръст от 7% в сравнение с миналата година.

През 2018 г. България е посетена от 203 363 френски туристи, наблюдава се ръст от 3.3% в сравнение със същия период на 2017 г. Франция е посетена от 148 953 български граждани, наблюдава се ръст от 5% в сравнение със същия период на 2017 г.

5. Договорно-правна база

  • Спогодба  между правителството на Народна Република България и правителството на  република Франция за сътрудничество в областта на туризма (обн., ДВ, бр.  10 от 4.02.1972 г., в сила от 14.05.1971 г.);
  • Спогодба  между Народна Република България и Република Франция за избягване на  двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с  данъци върху дохода (обн., ДВ, бр. 41 от 31.05.1988 г., в сила от  1.06.1988 г.);
  • Договор  между правителството на Народна Република България и правителството на  Френската република за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (обн.,  ДВ, бр. 104 от 10.12.1993 г. В сила от 1.05.1990 г.);
  • Договор  за взаимна правна помощ по граждански дела между правителството на Народна  Република България и правителството на Френската република (обн., ДВ, бр.  92 от 28.11.1989 г., в сила от 1.10.1989 г.);
  • Договор  за разбирателство, приятелство и сътрудничество между Република България и  Френската република (ДВ, бр. 8 от 1993 г. в сила от 14.10.1993 г.);
  • Финансово  споразумение между правителството на Република България и Френската  агенция за развитие (AFD) (обн., ДВ, бр. 88 от 17.09.2002 г., в сила от  9.08.2002 г., изм., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 1.08.2006 г.)

6. Събития

В периода 14-15 април 2015 г. се проведе посещение на министъра на икономиката г-н Божидар Лукарски в Париж, Франция с цел участие в българо-френски бизнес семинар на тема „Българският пазар: възможности за инвестиции и бизнес”, както и присъства на откриването на изложбата "Епопея на тракийските царе - археологически открития в България" в музея Лувър.

На 17.02.2015 г. се проведе среща на министър Божидар Лукарски с германски и френски компании, членове на Германо-Българската индустриално-търговска камара и Френско-Българската търговска и индустриална камара.

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката