Чехия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Прага

Георги Стоилов

6, Krakovska Str.
Praha-1, 110 00, Czech Republic
моб тел. +420 601 025 755
e-mail: g.stoilov@mi.government.bgobchodniradabg@gmail.com

https://www.facebook.com/BGEconOfficeCZ
https://twitter.com/@BGEconOfficeCZ
https://www.linkedin.com/company/стив-чехия

 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Чехия
Емил Тепавичаров
ул."Княз Александър І"12
тел. +359 2 9407610
e.tepavicharov@mi.government.bg

 

I. Икономическите отношения между България и Чехия

II. Бизнес компас

 

I. Икономическите отношения между България и Чехия

1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стоко

обмен

Измен. %

Износ

Измен.

%

Внос

Измен.

%

Салдо

2009

552.67


94.01


458.66


-364.65

2010

510.13


146.32


363.81


-217.49

2011

622.6


217.7


404.9


-187.2

2012

738.9


254.2


484.7


-239.5

2013

813.2

11.0

285.0

12.0

528.2

8.9

-243.2

2014

906.8

11.5

319.5

12.1

587.3

11.2

-267.8

2015

953.576

6.5

393.584

27.0

559.992

-4.8

-166.408

2016

958.217

0.5

402.476

2.3

555.741

-0.8

-153.266

2017

1229.457

28.2

546.644

35.7

682.814

22.9

-136.170

2018

1368.912

11.3

604.557

10.6

764.354

11.9

-159.797

2019

1560,4

14.0

709,65

17,4

850,75

11,3

-141,09

Източник:  Министерство на икономиката

През 2019 г. износът възлиза на 709,651 млн. евро, увеличение със 17% и 11. място сред всички страни. Вносът е 850,746 млн. евро, това е 13. място и увеличение с 11%. Стокообменът е 1560.398 млн. евро, има увеличение от 14%. Салдото е отрицателно с -141,094 млн. евро, като отбелязва подобрение с 11%.

През  2018 г. износът е  604.557 млн. евро, това е 13. място и увеличение с 10.6%. Вносът е 764.354 млн. евро, 14. място и ръст от 11.9%. Стокообменът е рекорден с 1.369 млрд. евро, отбелязва увеличение с 11.3% и относителен дял от 2.1% от целия ни стокообмен. Салдото е отрицателно с –159.797 млн. евро.

2. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в износа за 2019 г.

Код

MT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064,76

100,00

 

в т. ч. Чехия

709 651,72

2,38

8538

Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

146 596,51

20,66

2716

Електрическа енергия

93 679,47

13,20

8544

Жици, кабели и други изолирани електрически  проводници, снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна

72 284,79

10,19

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402)

31 190,72

4,40

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006)

22 159,62

3,12

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с  два  или повече  уреда  от позиции NN 8535  или 8536 за управление или електрическо разпределение

19 568,88

2,76

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или   свързване на електрически вериги (прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри)

16 633,31

2,34

7322

Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване и техните части, от чугун, желязо или стомана; генератори и разпределители на топъл въздух

13 859,05

1,95

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

13 017,57

1,83

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

10 496,01

1,48

Източник:  Министерство на икономиката

Водещи стоки във вноса за 2019 г.

Код

MT

Описание

EUR'000

%


Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353,44

100,00


в т.ч. Чехия

850 746,51

2,55

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

88 292,16

10,38

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702)

71 586,38

8,41

8538

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

53 455,98

6,28

8543

Електрически  машини и апарати със  специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

38 041,20

4,47

5105

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни  (включително безразборно камгарирана вълна)

26 223,70

3,08

3004

Медикаменти (с изкл. на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006)

25 144,05

2,96

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на  температурата и влагата, включително  тези, в които  влагосъдържанието  не се регулира отделно

23 165,37

2,72

2716

Електрическа енергия

19 518,12

2,29

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация, неупоменати, нито включени другаде

18 095,08

2,13

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати,  включ. апаратите  за сцинтиграфия и  другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението

16 005,14

1,88

Източник:  Министерство на икономиката

 

Налице е потенциал за повишаване на износа в следните области:

 • Машиностроене, включително автомобилостроене (части и елементи за машини и автомобили)
 • Електроника и електротехника
 • Хранително-вкусова промишленост
 • Текстилна и трикотажна промишленост

3. Инвестиции

За периода 1996-2016 г., преките брутни чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от Чехия са в размер на 1413.8 млн. евро, с което страната заема място сред първите дванадесет в класацията на инвеститорите. След корекциите и изтеглянето през годините към края на  2019 г. нетните чешки инвестиции у нас са 631.6 млн. евро по данните на БНБ.

За 2015 г. ПЧИ от Чехия са  33.6 млн. евро. За  2016 г. те са 22.2 млн. евро. През 2017 г. те  са 49.4 млн. евро.

През 2018 г. те са отрицателни с –23.6 млн. евро. През 2019 г. по предварителни данни те са отрицателни с -38.4 млн. евро.

Чешки инвестиции в България по години, в млн. евро

1996

0.1

1997

6.7

1998

1.3

1999

0.0

2000

0.7

2001

2.9

2002

68.9

2003

-6.1

2004

279.5

2005

130.1

2006

273.9

2007

85.0

2008

103.3

2009

72.8

2010

98.1

2011

10.9

2012

70.3

2013

146.8

2014

-36.9

2015

33.6

2016

22.2

2017

49.4

2018

-23.6

2019

-38.4

Общо

631.6

Източник: БНБ

Сред 100-те най-големи фирми с участие на чуждестранни инвеститори в България, с чешко участие (по данни на Българска агенция за инвестиции)) са:

- Електроразпределителното дружество “ЧЕЗ Разпределение България” АД (67% собственост на CEZ a.s. от Чехия и 33% собственост на частни инвеститори).

- "СтарБев България" ЕАД (част от група „СтарБев“, Чехия), чийто правоприемник е пивоварната компания “Каменица” АД, гр. Пловдив. В края на м. юли 2012 г. чешката група „СтарБев“ е придобита от американската компания Молсън Коорс Брюинг Къмпани (Molson Coors Brewing Company). Групата е преименувана на Молсън Коорс Централна Европа (Molson Coors Central Europe) и оперира девет пивоварни като продава едни от водещите марки бири на пазарите в Чехия, Сърбия, Хърватия, Румъния, Унгария, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Словакия и България.  Заетите в групата са около 4100 души.

- ENERGO PRO - През 2002 г. инвестициите от Чехия достигат около 68.9 млн. евро главно поради реализираните приватизационни сделки в областта на водните електроцентрали. Чешката компания, чрез своето 100% дъщерно дружество ENERGO PRO-България купува три ВЕЦ обединени в каскада “Санданска Бистрица” и два ВЕЦ обединени в каскада “Копринка”.  През 2004 г. ENERGO PRO-България печели конкурс за приватизацията на три ВЕЦ обединени в Каскада „Петрохан”. През м. юли 2012 г. „Е.ОН България“ бе придобита от ENERGO PRO-България.

През юли 2004 г., Министерският съвет определи CEZ Group (Чехия) за спечелил конкурса за продажбата на електроразпределителните дружества в пакет “Западна България”. Приватизационният договор  между Агенцията за приватизация и CEZ A.S. беше подписан на 19.11.2004 г. На 4 май 2006 г. чешката компания CEZ купи 100% от капитала на ТЕЦ Варна.

Значителни инвестиции са извършени и от:

 • “Корадо” – в завода за отоплителна техника “Корадо –България” АД – Стражица;
 • “Прамет”- в завода за феритни и магнитни материали “Феромагнит” – Перник;
 • “НЮТОН ГРУП” – консултантска дейност, финансов мениджмънт.

Чешки инвестиции присъстват и в сферата на туризма – основно в хотелиерството.

4. Туризъм

Чешки туристи, посетили България

Година

Брой туристи

Изменение спрямо предходна година %

2009

176 845

14.1

2010

166 396

- 5.9

2011

156 067

- 6.2

2012

152 442

- 2.3

2013

153 352

0.6

2014

166 587

8.6

2015

152 082

-8.7

2016

209 773

37.9

2017

193 106

-7.9

2018

204 732

6.0

2019

189 265

-7.6

Източник:  Министерство на туризма

През 2019 г. чешките туристи у нас са 189 265 души, това е 14. място (7. място в ЕС), като има спад от 7.6% или с 15 467 души в сравнение с 2018 г. Българските туристи в Чехия за годината са 108 700 души, това е 12. място и увеличение с 6.7% или с 6 783 души.

За 2018 г. чешките туристи у нас са 204 732 души, 13. място (6. място в ЕС) и увеличение с 6.0% или с 11 626 души. Българските туристи посетили Чехия за периода са 101 917 души, това е 13. място и увеличение с 5.9%.

През 2017 г. чешките туристи у нас са 193 106 души, 14. място (7. място в ЕС) и спад със 7.9% или 16 667 души. Българските туристи в Чехия за същия период са 96 212 души, това е 12. място и увеличение с 10.7% или с 9 295 души.

Съгласно Договора за сътрудничество в областта на туризма между правителствата на Република България и Чешката република от 19 май 2008 г. е създадена Работна група по туризъм. Заседанията се провеждат през две години.

5. Договорно-правна база

Търговско-икономическите отношения  между Република България и Чешката Република се базират на следните договори и спогодби:

 • Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави - членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз Подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург, в сила от 12 май 2005 г.
 • Спогодба за избягване двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана през месец април 1998 г., с сила от 28 декември 1999 г.
 • Договор за взаимна защита и насърчаване на инвестициите с Република Чехия-подписан на 17.03.1999 г., ратифициран от НС на 16.06.1999 г. (ДВ.бр.57/99 г.), в сила от 30.09.2000 г.
 • Договор за изменение на Договора между правителството на Република България и правителството на Чешката република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите., подписан в гр. Прага на 16.02.2006 г.
 • Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Чехия за сътрудничество в международния комбиниран транспорт. В сила от 27 март 2004 г.
 • Спогодба за взаимно сътрудничество по оценяване на съответствието между Държавната агенция по стандартизация  и метрология на Република България и Чешката служба по стандартизация, метрология и изпитване, подписана в Прага на 11.12.2000 г.
 • Спогодба между Правителството на НРБ и Правителството на ЧССР за международен пътен транспорт от 1974 г.
 • Спогодба за въздушни съобщения от 25.09.1967 г.
 • Договор за сътрудничество в областта на туризма между правителствата на Република България и Чешката република, подписан на 19 май 2008 г.
 • Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката на Република България и Министерството на промишлеността и търговията на Чешката република. Подписан и е в сила от 9 ноември 2004 г.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката