Белгия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Брюксел

Божидар Патинов

Address: Avenue Moscicki, 1180 Bruxelles
GSM: 00 32 471 36 32 65
Phone/Fax: 0032 2 280 34 63
e-mail:  b.patinov@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Икономическите отношения между България и Белгия

1. Стокообмен (в млн. евро)

Кралство Белгия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на Република България.

През 2019 г. износът за Белгия възлиза на 850.2 млн. евро, -13.4 спад, в сравнение с 2018 г., 2.8% дял и 7-мо място в българския износ), а вносът от Белгия е 642.0 млн. евро (0.6% ръст, спрямо 2018 г., 1.9% дял от общия внос, 16-то място във вноса). Салдото е положително и възлиза на 208.2 млн. евро. Стокообменът е 1492.3 млн. евро и бележи спад с -7.9% спрямо 2018 г.

Двустранен стокообмен (в млн. евро)

 

Година

Стокообмен

Ръст

Износ

Ръст

Внос

Ръст

Салдо

 

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

2009

948.7

29.8

663.7

26.0

285.0

37.2

378.7

2010

951.6

0.3

587.3

11.5

364.3

27.8

223.0

2011

1 396.8

46.8

999.3

70.2

397.5

12.2

601.8

2012

1 210.9

-13.3

765.9

-23.4

445.8

12.0

319.3

2013

1 121.7

-26.9

642.7

-16.1

479.0

-37.7

163.7

2014

1 441.5

28.5

903.4

40.6

538.1

12.3

365.3

2015

1460.9

1.3

853.7

-5.5

607.2

12.8

246.5

2016

1254.1

-14.2

646.5

-24.3

607.6

0.1

38.9

2017

1760.5

40.4

1122.4

73.6

638.2

5.0

484.2

  2018

1620.2

-8.0

982.3

-12.5

637.95

0.0

344.3

  2019

1492.3

-7.9

850.2

-13.4

642.0

0.6

208.2

2. Водещи стоки

Структура на стокообмена през 2019 г.

No

КодMT

Водещи стоки в износа за Белгия

EUR'000

%

 

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064.76

100.00

0

 

в т.ч. Белгия

850 237.26

2.85

1

7402

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитното рафиниране

368 905.58

43.39

2

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със  спомагателен двигател, със или без кош; кошове:

55 903.60

6.58

3

1205

Семена от репица или рапида, дори натрошени

54 300.26

6.39

4

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора

21 638.56

2.55

5

6115

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули,

18 800.78

2.21

6

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

14 291.79

1.68

7

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали,

12 134.56

1.43

По данни на МИ

No

КодMT

Водещи стоки във вноса от Белгия

EUR'000

%

 

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353.44

100.00

0

 

в т.ч. Белгия

642 047.08

1.93

1

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от   N 8709):

55 462.67

8.64

2

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали

34 259.70

5.34

3

8433

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски  култури,  включително пресите за слама или за  фураж;

24 993.26

3.89

4

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки,

21 975.90

3.42

5

3815

Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катализатори, неупоменати, нито включени другаде:

16 952.68

2.64

6

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или  замразени:

15 239.76

2.37

7

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

11 030.65

1.72

8

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти,

10 507.43

1.64

9

3808

Инсектициди, отрови  за  гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията,

10 378.40

1.62

10

8429

Самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини

10 147.62

1.58

По данни на МИ

Водещи стоки в износа за Белгия през 2019 г. са нерафинирана мед (43.39%), мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със  спомагателен двигател (6.58%), семена от рапица (6.39%), пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства (2.55%), чорапогащи, чорапи и други подобни артикули (2.21%) и др.

Водещи стоки във вноса от Белгия през 2019 г. са трактори (8.64%), биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла (5.34%), машини и устройства за събиране на реколтата (3.89%), човешка и животинска кръв, приготвени за терапевтични цели (3.42%), ускорители на реакции и катализатори (2.64%), меса от животни от рода на свинете (2.37%), интегрални схеми и електронни микрокомплекти (1.72) и др.

3. Инвестиции

До 2005 г. статистиката за преките чуждестранни инвестиции се води съвместно за Белгия и Люксембург и привлечените ПЧИ за този период за двете страни е 637.5 млн. евро.

За 2019 г., инвестициите от Белгия в България възлизат на 17.0 млн. евро.

До края на 2019 г. преките чуждестранни инвестиции на Белгия в България възлизат на 1 531.8 млн. евро. (млн.евро)

Поток на инвестиции по години:

Година

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Белгия

-95,9

51,7

544,8

71,9

69,0

226,3

54,1

70,6

20,5

 

Година

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Белгия

41.8

32,0

75.3

6.5

137.8

17.0

Водещи белгийски инвеститори в България

Инвеститор

Компания в България

Сектор

Umicore

Юмикор Пирдоп Мед

Производство на мед

Solvay

Соди Девня, "ТЕЦ" ЕАД, гр. Девня, "ГЕОСОЛ" ЕАД, гр. Провадия; "Завод за добив на варовик" ЕАД, с. Чернево

Химическа промишленост

Interbrew

Каменица АД Пловдив, Астика Хасково, Плевенско пиво АД и Бургаско пиво АД

Пивоварни

Sigma delta/Epic

Епик България

Електроника

Амилум

 

Хранително-вкусова промишленост

*първата голяма инвестиционна сделка в България бе осъществена през май 1993 г. от белгийската фирма "Амилум", закупила 81% от дяловете на "Царевични продукти" - Разград.  Днес инвестицията се отчита като холандска, поради прехвърляне на дялове между дъщерни компании.

По данни на БАИ

Кралство Белгия разполага с ефективно действащи механизми за застраховане на експортните кредити и инвестиции в България.

-Office National Du Ducroire - обществено-държавна независима финансова институция, създадена през 1939 г., чиято застрахователна дейност се гарантира от белгийската държава. През 1991 г. със закон се създава секция към DUCROIRE, която застрахова без държавна гаранция. DUCROIRE застрахова краткосрочни, средносрочни и дългосрочни експортни кредити, потвърждения на акредитиви, авансови вноски по вноса и белгийски инвестиции в чужбина.

-Cobac - частна застрахователна институция за застраховане на експортни кредити. През 1993 г. DUCROIRE изкупува 25 % от акциите на COBAC.

-Сreditexport – обществено-частна финансово-кредитна институция. Осъществява рефинансиране на експортни кредити, кредити за основни средства и инвестиции в чужбина, предоставени от белгийски кредитни институции, за суми по-големи от 1 млн. дол. и срок на кредита, по-голям от 2 години.

4. Туризъм

През 2019 г. 122 616 белгийски туристи са посетили България, което е ръст от 4,3% спрямо туристите през 2018 г. Страната се нарежда на 11-то място в ЕС. През същия период, 107 810 български туристи са посетили Белгия, което е ръст от 1.9% спрямо 2018 г. Белгия е на 13-то място по предпочитана дестинация от българските туристи.

През 2018 г. 117 535 белгийски туристи са посетили България, което е спад от 4,0% спрямо туристите през 2017 г. Страната се нарежда на 11-то място в ЕС. През същия период, 105 830 български туристи са посетили Белгия, което е ръст от 17%. Белгия е на 12-то място по предпочитана дестинация от българските туристи.

Белгийски туристи в България

Година

туристи

2009

65 195

2010

68 492

2011

69 913

2012

66 345

2013

67 777

2014

88 571

2015

75 367

2016

89 542

2017

122 387

2018

117 535

2019

122 616

По данни на МТ

Договорно-правна рамка

Договорно-правната база между двете страни е добре развита и е предпоставка за активно развитие на двустранните търговски отношения:

 • 1957 г. - Спогодба за въздушни съобщения;
 • 1960 г. - Спогодба за плащане между България, БЛИС и Кралство Белгия;
 • 1966 г. - Ветеринарно-санитарна конвенция;
 • 1967 г. - Спогодба за културно сътрудничество;
 • 1969 г. - Спогодба за международни превози по шосе;
 • 1975 г. - Конвенция за международни ж.п.превози;
 • 1976 г. - Спогодба за мореплаване;
 • 1978 г. - Консулска конвенция;
 • 1981г. - Спогодба за разширяване на икономическото, промишлено- техническо сътрудничество между малките и средни предприятия в двете страни;
 • 1988 г.- Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, в сила от 1991 г.;
 • 1988 г.-Договор между Р България и БЛИС за защита и взаимно насърчаване на инвестициите, в сила от 1994 г.;
 • 1991 г.- Споразумение за сътрудничество в здравеопазването и медицинската наука;
 • 1994 г. - Съвместна политическа декларация между България и Белгия;
 • Спогодба за сътрудничество между правителствата на Република България и на Френската общност и Валония – подписана на 8.10.1998 г. - в Брюксел, в сила от юни 2000 г.;
 • Споразумение за сътрудничество между правителството на Р България и Фламандската общност на Кралство Белгия – 2002 г.
 • Програма за сътрудничество за периода 2009-2011 г. между правителството на РБ и правителството на Фландрия, подписана на 02.04.2009 г., ДВ бр.34/08.05.2009 г.
 • Работна програма за периода 2009-2011 г. за сътрудничество между правителството на РБ и правителството на Валония/Брюксел, подписана на 03.04.2009 г., ДВ бр.34/08.05.2009 г.
 • Работна програма за периода 2013-2015 г. в изпълнение на Спогодбата за сътрудничество между правителството на Република България, от една страна, и правителството на Валония и правителството на Френската общност на Белгия, от друга, както и на Спогодбата за сътрудничество между Република България и Комисията на Френската общност на регион Брюксел-столица, одобрена с РМС № 1013/12.12.2012 г., в сила от 20.12.2012 г.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката