Беларус
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Минск

Лъчезар Николов

Пл. Свободы 11, эт. 1
220030 г. Минск, Беларусь
ТЭС Посольства Р. Болгария
м. тел.: +375 29 3863076
факс: +375 17 3286559
e-mail: l.nikolov@mi.government.bg

Отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7674; +359 2 940 7019
факс: +359 2 981 4915
e-mail:

Референт за Беларус
Николина Танева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7778, факс: +359 2 981 4915
e-mail: n.taneva@mi.government.bg

І. Търговско-икономически отношения между Република България и Република Беларус

ІІ. Бизнес компас

 

І. Търговско-икономически отношения между Република България и Република Беларус

1. Стокообмен

Понастоящем в търговско-икономическите отношения между Република България и Република Беларус няма открити въпроси, финансови претенции или други проблеми, които да бъдат решени на междуправителствено равнище.

Стокообмен на Република България с Република Беларус

в млн.щ.д.

Години

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2006

50.0

17.8

32.2

- 14.2

2007

61.3

26.7

34.6

- 7.9

2008

85.7

45.7

40.0

+ 5.7

2009

41.9

25.8

16.1

+ 9.7

2010

52.1

31.9

20.2

+ 11.7

2011

75.5

41.5

34.0

+ 7.5

2012 65.0 34.3 30.7 + 3.6
2013 66.0 40.4 25.6 +14.8
2014 89.0 57.8 31.2 +26.6
2015 65.3 30.2 35.1 -4.9
2016 56.0 29.9 26.1 + 3.8
2017 56.8 33.8 23.0 + 10.8

През 2017 г., сравнено с 2016 г., стокообменът се е увеличил с 1.5% и е възлязъл на 56.8 млн.щ.дол. Българският износ е нараснал с 13.1% и е достигнал 33.8 млн.щ.дол., а вносът е намалял с 11.8% и е достигнал 23.0 млн.щ.дол. Търговското салдо e положително за България, като се е увеличило със 187% и е достигнало 10.8 млн.щ.дол.

 

2. Водещи стоки по внос-износ


Водещи стоки в износа за Беларус през 2017 г.

Групи стоки

Отн. дял (%)

Медикаменти

30.2

Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни артикули

6.1

Миялни машини за съдове

5.7

Кайсии, череши, праскови, сливи и трънки, пресни

4.5

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

3.2

Електрически акумулатори

2.7

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти

2.6

Цитрусови плодове пресни или сушени

2.3

Части, изключително или главно предназначени за машините или апаратите от NN 8425 до 8430

2.3

Кари

2.2

Водещи стоки във вноса от Беларус през 2017 г.

Групи стоки

Отн. дял (%)

Пневматични гуми от каучук, нови

20.7

Устройства с течни кристали, лазери, други оптични апарати и инструменти

18.0

Трактори

6.8

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства

5.6

Плочи от дървесни влакна

3.4

Пръти ог желязо или от нелегирани стомани

3.4

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници

3.2

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал

2.4

Безшевни тръби и кухи профили от желязо или стомана

2.3

Кабели от синтетични нишки

2.1

При структурен анализ за последните 5 години се забелязва, че структурата на вноса и износа е почти неизменна. Износът на Р. България се състои главно от: медикаменти, машини и апарати, части за машини, електрически акумулатори и др. Тези стоки заемат около 46% от общия износ за Беларус. Във вносната листа от Беларус водещи позиции заемат: автомобилни превозни средства за транспорт на стоки, пневматични гуми ог каучук, трактори, резервни части и принадлежности за автомобили, и др.

Незадоволителното състояния на българския износ за Беларус в общи линии се дължи на състоянието на белоруската икономика, ниското ниво на платежоспособно лично и производствено потребление, ограничените финансови възможности на вносителите и трудния достъп до чуждестранна валута, конкурентен внос от страните от ОНД и съседните страни.

Активните търговско-икономически връзки между Р. Беларус и нашата страна се затрудняват от съществуващата сложна система на контрол и регулиране на стокообмена на Беларус, съдържаща лицензиране, квоти, особено сложна е регламентацията по отношение на износа на суровини, материали, горива и вноса на потребителски стоки.

Нашата позиция е, че за постигането на съществен прелом във взаимната търговия, тя трябва да се осъществява в съответствие с принципите и правилата на СТО, при либерализирани и прозрачни външнотърговски режими, свободни пазарни отношения по цялата верига от производството до реализацията на продукцията, активни търговски връзки на фирмено равнище.
България има потенциал да предложи на белоруската страна за износ стоки на хранително-вкусовата промишленост и оборудване за нея, изделия на електрониката, подемно-транспортни машини, смесени торове, кожени обувки, мъжка и дамска конфекция, металообработващи машини, ел.двигатели и генератори, керамични настилки и облицовки от емайл, санитарно оборудване от керамика и др.

Следва да се засилят двустранните търговско-икономическите връзки на равнище отделни фирми и използването на разнообразни форми на сътрудничество - изложби, панаири, бизнес-форуми, презентации, изграждането на бизнес центрове в двете страни и др.

3. Инвестиции

Не е на необходимо равнище сътрудничеството между двете страни в областта на инвестициите въпреки, че икономическата програма на българското правителство предвижда създаването на най-благоприятни условия за работа на чуждестранните инвеститори. Преките чуждестранни инвестиции от Беларус в България за периода 1996-2017 г. са на обща стойност 11,5 млн. евро. Разширяването на сътрудничеството в тази област следва да е в посока на членството на България в ЕС и благоприятните условия, които страната ни предоставя на чуждестранните инвеститори.

4. Туризъм

През 2017 г. броят на белоруските туристи посетили България е 81 863 (спад с 2,0% в сравнение с 2016 г.), като Беларус е на 21-во място в справката за посещения на чуждестранни туристи в България.

Броят на българските граждани посетили Беларус през 2017 г. е 8 465, което е с 237,5% повече 2016 г.

Основните причини за спада са визови (отсъствието на постигната договореност между Беларус и ЕС по отношение на визите) и транспортни.

5. Договорно-правна база

Българо-белоруските икономически отношения се регулират главно от следните Спогодби:

- търговско-икономическо сътрудничество - 1996 г.;

- насърчаване и защита на инвестициите - 1996 г.;

- за избягване на двойното данъчно облагане - 1996 г.;

- за сътрудничество в областта на туризма - 1996 г.

Във връзка с присъединяване на България към Европейския съюз, с Решение № 727 от 19 август 2005 г. на Министерския съвет е одобрена позицията на българската страна за внасяне на промени в:

- Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за търговско-икономическо сътрудничество (21.02.1996).

С Решение на Министерския съвет № 348 от 30 май 2008 г. е утвърдено Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за търговско-икономическо сътрудничество и същата е влязла в сила от 14.08.2008 г.

Договорно-правната база с Р. Беларус е в процес на актуализация във връзка с членството на България в ЕС от 01.01.2007 г.

6. Междуправителствена комисия

Междуправителствената комисия е създадена в съответствие с член 9 на Спогодбата за търговско-икономическо сътрудничество между Република България и Република Беларус (подписана на 21.02.1996 г.). Председател на българската част на Комисията е заместник-министър на икономиката, а на белоруската част – заместник-министър на външните работи.

На 8-10 ноември 2017 г. в гр. Минск се проведе седмата сесия на Междуправителствената комисия. Бяха обсъдени въпроси на двустранното икономическо сътрудничество, в частност: в областта на взаимната търговия, селското стопанство, туризма, транспорта, инвестициите и др. Бяха набелязани съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

По време на сесията на Комисията беше проведен двустранен бизнес форум.

Като придаваме необходимото значение на дейността на МПК, следва да се придържаме към досегашната практика: на сесиите да се обсъждат съществени, конкретни въпроси на двустранното търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, които са от компетенциите на Комисията, съгласно приетия статут за нейната работа.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката