Австралия
 

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Австралия
Васил Христов
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7645; факс: +359 2 987 4008
vasil.hristov@mi.government.bg

Информация за "Българо-австралийска бизнес камара"

І. СТОКООБМЕН

През отделните години търговският стокообмен между България и Австралия се движи в сравнително широки граници макар и при наличието на обща тенденция към повишаване. Пикова за миналото десетилетие е 2008 г. с достигнат стокообмен от 101.4 млн. щ.д. Устойчивото отрицателно салдо за българската страна до 2008 г. е резултат както от съкращаване на продажбите на някои традиционни до неотдавна стоки за българския износ на австралийския пазар, каквито са килимите и подовите настилки, помпите за течности и синтетичният каучук, така и от нарасналия внос от Австралия на каменни въглища, вълна, преливни помпи, медицински и хирургически инструменти и апарати и др.

Стокообмен между България и Австралия

/в млн. щ.д./

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018 ян.-юни 2019

Износ

23.5

14.3

23.6

26.6

29.5

27.5

25.1

36.1

30.8 39.4 27.0

Внос

7.7

7.3

9.8

11.7

196.8

10.5

153.8

37.8

12.2 60.5 8.3

Общо

31.2

21.6

33.4

38.3

226.3

38.0

178.9

73.9

43.0 99.9 35.3

Салдо

+15.8

+7.0

+13.8

+14.9

-167.3

17.0

-128.7

-1.7

18.6 -21.1 18.7

През 2009 г. е регистриран сериозен спад на взаимната търговия, след като стокообменът се свива до 31.2 млн. щ.д. в резултат на намаления с около 90% внос от Австралия, с което и се обяснява отчетеното положително салдо в търговията ни с тази страна за първи път в предходния десетгодишен период. Тенденцията на намаляване на взаимния стокообмен се запазва и през 2010 г. (понижение от 37 % спрямо 2009 г.), но този път това се дължи основно на близо 40%-ен спад в българския износ за Австралия. През следващата година обаче нашият износ за тази държава възстановява нивото си от 2009-2010 г., което се съчетава с известен ръст и при вноса ни от Австралия. След отчетеното нарастване с почти 55% през 2011 г. двустранният стокообмен бележи по-нататъшен ръст от 14.7 % за 2012 г., като българският износ се увеличава с 13%, а вносът - с около 19.5%.

Водещи стоки в стокообмена с Австралия през 2013 г.

Износ от България

%

Внос от Австралия

%

Сирена и извара

22.5

Медни руди и техните концентрати

96.3

Азотни торове

15.6

Медикаменти

1.1

Препарати, използвани за храна на животни

9.2

Конструкции и части за тях

0.7

Ламарини, листове и ленти от мед

4.2

Ел. машини и апарати със специфично предназначение

0.2

Временно консервирани плодове

4.1

Печатарски машини и устройства

0.2

Данните за 2013 г. показват съществени изменения в двустранната търговия, сред които на първо място е високият ръст на вноса от Австралия за сметка главно на една стокова позиция – медни руди и техните концентрати, - чийто стойностен обмен доближава 190 млн. щ.д. при реализирани на практика нулеви покупки през предходната година. Така българският внос от тази страна надхвърля 196 млн. щ.д. при аналогичен показател от 11.7 млн. щ.д. за 2012 г. Българският износ за Австралия също бележи немалък ръст от 11%, отразяващ преди всичко осъществените продажби на азотни торове, които отсъстват в данните за износа през 2012 г.

Водещи стоки в стокообмена с Австралия през 2014 г.

Износ от България

%

Внос от Австралия

%

Сирена и извара

27.5

Медикаменти

35.5

Семена от слънчоглед

7.0

Електрически  машини и апарати със  специфично предназначение

10.6

Препарати за храна за животни

5.9

Конструкции и части за тях

10.2

Етерични масла

5.0

Рентгенови апарати

5.5

Медикаменти

5.0

Хартии и картони

2.4

През 2014 г. митническата статистика не отчита покупки от Австралия на медни руди и концентрати, поради което както вносът от тази държава, така и двустранната търговия отбелязват силен спад спрямо предходната година, но остават на характерните за началото на настоящото десетилетие равнища. Вносът се понижава до 10.5 млн. щ. д. при аналогичен показател от близо 197 млн. щ.д. за 2013 г. Българският износ също отбелязва понижение от 6.8%, дължащо се преди всичко на липсата на продажби на азотни торове, но следва да се има предвид, че базата за сравнение по тази стокова позиция отразява реализирана през I-то тримесечие на 2013 г. еднократна доставка и въпросният продукт не присъства в експортната ни листа за Австралия в рамките на предходните няколко години. През 2014 г. обаче е налице и съществено свиване при износа на препарати за храна на животни (-40%), както и по-ниски  продажби на ламарини и листове от мед (-10%). За сметка на това износът на сирена и извара превишава с 14% равнището си от 2013 г., като същевременно се наблюдава значителен ръст (над десет пъти) на продажбите на слънчогледови семена и на хлебарски изделия.

Водещи стоки в стокообмена с Австралия през 2015 г.

Износ от България

%

Внос от Австралия

%

Сирена и извара

19.6

Медни руди и техните концентрати

95.2

Медикаменти

15.1

Медикаменти

0.8

Семена от слънчоглед

10.2

Конструкции и части за тях

0.8

Артикули и съоръжения за физическа култура

6.3

Електрически  машини и апарати със  специфично предназначение

0.6

Антибиотици

4.1

Помпи за течности

0.4

Данните за 2015 г. показват възобновени покупки от Австралия на медни руди и концентрати, при това в значителен размер, в резултат на което както вносът, така и двустранният стокообмен отново бележат голям ръст. Вносът от Австралия надхвърля 150 млн. щ.д., а взаимната търговия - 178 млн. щ.д. От своя страна българският износ отчита спад от 8.5%, което се свързва главно с намалението при експорта на сирена (-35%), както и на препарати за храна на животни (-49%). Увеличение на продажбите за Австралия обаче има при медикаментите (ръст от близо 3 пъти спрямо 2014 г.), антибиотиците (почти 3 пъти) и слънчогледовите семена (+34%).

Водещи стоки в стокообмена с Австралия през 2016 г.

Износ от България

%

Внос от Австралия

%

Медикаменти

28.5

Медни руди и техните концентрати

71.6

Сирена и извара

16.9

Вълна

10.7

Семена от слънчоглед

7.4

Медикаменти

3.2

Антибиотици

6.5

Конструкции и части за тях

2.0

Етерични масла

3.8

Електрически  машини и апарати със  специфично предназначение

1.6

През 2016 г. са реализирани значително по-малки покупки от Австралия на медни руди и то едва през последното тримесечие на годината, като по този начин настъпва съществен спад във вноса и двустранната търговия. Българският износ за страната обаче нараства с 43.5% основно поради увеличението със 170% на продажбите на медикаменти. Износът на антибиотици също бележи ръст от над два пъти, експортът на етерични масла нараства с близо 57%, а този на сирена – с 24%. Вносът от Австралия се понижава с близо 75% през 2016 г. в резултат основно на спад от почти 82% при доставките на медни руди и концентрати.

Водещи стоки в стокообмена с Австралия през 2017 г.

Износ от България

%

Внос от Австралия

%

Сирена и извара

16.4

Вълна

52.0

Семена от слънчоглед

11.0

Медикаменти

9.1

Медикаменти

10.6

Електрически  машини и апарати със  специфично предназначение

6.3

Артикули и съоръжения за физическа култура

9.0

Конструкции и части за тях

6.0

Други двигатели

4.4

Метални платна, мрежи и решетки

3.5

През 2017 г. двустранната търговия с Австралия се свива с 41.8%, което отразява преди всичко значителен спад на вноса. Макар и в по-малка степен българският износ за страната също се понижава с близо 15% в резултат основно на голям спад при продажбите на медикаменти (-68%), антибиотици (-72%) и етерични масла (-44%), който не може да бъде компенсиран от увеличението при уредите за физическа култура (+123%), двигателите (+135%), слънчогледовите семена (+32%) и препаратите за храна на животни (+62%). Вносът от Австралия намалява почти с 68% през 2017 г., след като отчетеният ръст от 58% при покупките на вълна не е в състояние да неутрализира липсата на доставки на медни руди и концентрати от тази страна.

Водещи стоки в стокообмена с Австралия за периода 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Австралия

%

Медикаменти

23.2

Медни руди и техните концентрати

63.9

Сирена и извара

12.3

Вълна

12.8

Семена от слънчоглед

8.0

Човешка и животинска кръв, антисеруми и други кръвни съставки

4.1

Ламарини и листове от мед

4.1

Други изделия от желязо или стомана

2.8

Етерични масла

3.9

Медикаменти

2.5

Ревизираните данни за 2018 г. показват значителен ръст на стокообмена, надхвърлящ със 132% стойността на двустранната търговия от предходната година в резултат основно на отчетено съществено увеличение на вноса. Българският износ за Австралия също се повишава с 28% спрямо 2017 г., което се дължи главно на осъществените значителни продажби на медикаменти, нараснали близо три пъти в сравнение с предходната година, както и на реализирани доставки на ламарини и листове от мед в сравнение с нулеви стойности за предходната година. Общият ръст на износа е подкрепен също така от съществено увеличение при етеричните масла (+99%), докато продажбите на сирена и слънчогледови семена се свиват съответно с 4% и 6%.  От своя страна вносът от Австралия се повишава около пет пъти под влияние основно на възобновени доставки на медни руди и концентрати, на които се падат близо 2/3 от реализирания общ импорт от тази страна. За голямото нарастване на вноса допринасят също така доставките на изделия от желязо или стомана и на кръв и антисеруми на фона на отчетени символични количества за 2017 г.

Водещи стоки в стокообмена с Австралия за периода януари-юни 2019 г.

Износ от България

%

Внос от Австралия

%

Медикаменти

28.1

Вълна

61.7

Семена от слънчоглед

12.1

Човешка и животинска кръв, антисеруми и други кръвни съставки

9.8

Машини и апарати, използвани в минодобива

9.2

Медикаменти

6.5

Медицински инструменти

5.9

Конструкции и части за тях

3.4

Сирена и извара

5.8

Измервателни апарати и инструменти

2.0

Според предварителните данни за периода януари-юни 2019 г. двустранният стокообмен с Австралия бележи ръст от 19% спрямо същия период на предходната година в резултат на значително увеличение на износа, който нараства с 40%. Това повишение се дължи преди всичко на съществения ръст от около два пъти на изнесените медикаменти и слънчогледови семена, макар че то е подкрепено и от увеличение при повечето от останалите водещи позиции в експортната ни листа с изключение на сирената, при които има свиване на продажбите от 45% на годишна база. Същевременно вносът от Австралия се понижава с над 20% през първото полугодие на 2019 г., което отразява най-вече осезателния спад при доставките на изделия от желязо или стомана, който не може да бъде компенсиран от удвояване в стойностно изражение на покупките на вълна.

II. ИНВЕСТИЦИИ

В периода до 2008 г. преките инвестиции от Австралия са почти незначителни. По данни на БНБ, през 2009 г. нетният годишен приток на австралийски инвестиции у нас за първи път достига двуцифрена величина - 20.4 млн. евро. През 2010 и 2011 г. обаче нетните годишни трансакции са съответно 1 млн. и 1.6 млн. евро, за 2012 г. те са в размер на 2.2 млн. евро  и се понижават до 0.4 млн. евро през 2013 г. преди отново да достигнат 2.1 млн. евро за 2014 г. През 2015 г. нетният поток е отрицателен в размер на -1.6 млн. евро, а за 2016 г. нетните инвестиции от Австралия възлизат на 20.4 млн. евро. По предварителни данни на БНБ през 2017 г. нетните австралийски капиталовложения достигат 13.4 млн. евро, докато за 2018 г. техният размер е 4.6 млн. евро. През първата половина на 2019 г. данните към момента сочат за нетни инвестиции на стойност 0.5 млн. евро. Според изчисленията на БАИ общият размер на капиталовложенията, реализирани у нас от австралийски компании в периода 1996-2016 г., е 52.8 млн. евро, като по този показател страната заема 50-то място в класацията на ПЧИ по географски признак. Привлечените австралийски инвестиции в България са основно в минодобивната промишленост, търговията с недвижими имоти и консултантската дейност.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката