Аржентина
 Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Аржентина
Ивайло Стоев
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7821; факс: +359 2 987 4008
i.stoev@mi.government.bg

 

СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКО – ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА

1. ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА АРЖЕНТИНА

По данни на CIA (Central Intelligence Agency) през 2017 г. БВП на Аржентина е в размер на 922.1 млрд. щ.д., през 2016 г.  -  896.5 млрд. щ.д. и 913.2 млрд. щ.д. през 2015 г. Ръстът на БВП през 2017 г. е 2.9%, през 2016 г. -1.8%, а през 2015 г. 2.7%.

През 2017 г. износът на Аржентина е в размер на 58.45 млрд. щ.д. Основни експортни стоки на страната са: соя и производни на соята, нефтопродукти и природен газ, превозни средства, царевица и пшеница. Водещите експортни партньори на страната през 2017 г. са: Бразилия (16.1% от общия износ), САЩ (7.9%), Китай (7.5%), Чили (4.4%) и др. Аржентина внася основно: машини, моторни превозни средства, нефт и природен газ, органични химикали, пластмаси. През 2017 г. вносът на страната е в размер на 63.97 млрд. щ.д.

2. СТОКООБМЕН

В стокообмена между България и Аржентина се наблюдават постоянни флуктоации. След като общия стокообмен намалява до 15.3 млн. долара през 2009 година, се отбелязва рязък скок през следващите две години. Въпреки положителната тенденция през 2010 и 2011 година, след промяната в търговската политика на Аржентина стокообменът рязко спада.

Салдото през последните 4 години е отрицателно за България, което е подчертано заради наложените от Аржентина ограничения пред вноса. Закономерно, във връзка с наложените търговски бариери, е понижаването на стокообмена около 5 пъти през 2012 година, в сравнение с този през 2011 г.

По данни на българската митническа статистика стокообменът между България и Аржентина за периода 2006 – първите шест месеца на 2019 г. е както следва:

в млн. щ.д.

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2006

6,67

103,98

110,65

-97,31

2007

21,00

15,43

36,43

5,57

2008

29,04

16,02

45,07

13,02

2009

3,97

11,38

15,36

-7,41

2010

7,20

81,00

88,20

-73,80

2011

29,74

66,58

96,32

-36,84

2012

6,35

13,03

19,38

-6,68

2013

9,71

12,34

22,05

-2,63

2014

3,79

13,30

17,09

-9,51

2015

3,84

17,66

21,5

-13,82

2016

5,20

22,00

27,2

-16,8

2017

28,82

54,27

83,09

-25,45

2018

10,17

73,07

83,24

-62,9

I-VI 2018

4,20

56,60

60,8

-52,4

I-VI 2019

5

13

18

-8

Стокообменът между България и Аржентина се развива като цяло неравномерно при запазване на негативно салдо за нашата страна, като върховата стойност в търговията от 110.65 млн. щ.д. е постигната през 2006 г.

По информация на аржентинската страна във вноса на България най-голям принос имат медните руди и техните концентрати, които не се отчитат от българската статистика след 2011 г. Това се дължи на спецификата на статистиката, която отчита страна на внос, а не страна на произход на стоката.

През първите шест месеца на 2019 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Аржентина отбелязва спад от -70.39% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 18 млн. щ.д.

Българският износ за Аржентина отбелязва ръст от близо 20% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 5 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда, артикули за фойерверки и др. Вносът от Аржентина също бележи спад от -77.03% до 13 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина през първите шест месеца на 2019 г.

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Машини и апарати  за  подготовка или преработка на тютюн

25.47

Фъстъци непечени

24.36

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни, оборудвани с  два  или повече  уреда

14.07

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни

22.40

Артикули за фойерверки

13.71

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

15.82

Инсектициди

6.02

Апарати  и  устройства

7.97

Маркучи  от  вулканизиран каучук

5.08

Филета и други меса от риби

5.13

През 2018 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Аржентина се увеличава с 0.18% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 83.24 млн. щ.д.

Българският износ за Аржентина отбелязва спад от -64.71% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 10.17 млн. щ.д., което се дължи на отсъствието в износа на кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, плаващи  кранове и други кораби. Вносът от Аржентина бележи ръст от 34.64% до 73.07 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина през 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни

17.95

Биодизел и смеси от биодизел

59.58

Артикули за фойерверки

12.60

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни

10.09

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули

8.54

Руди на благородните метали и техните концентрати

8.36

Електрически трансформатори

5.72

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

6.43

Маркучи  от  вулканизиран каучук

5.63

Фъстъци непечени

4.50

През 2017 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Аржентина се увеличава с 205.48% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 83.09 млн. щ.д.

Българският износ за Аржентина отбелязва ръст от 454.23% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 28.82 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, плаващи  кранове и други кораби. Вносът от Аржентина също бележи ръст от 146.68% до 54.27 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина през 2017 г.

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, плаващи  кранове и други кораби

61.02

Руди на благородните метали и техните концентрати

41.93

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

7.27

Биодизел и смеси от биодизел

14.93

Електрически трансформатори

7.09

Фъстъци непечени

11.28

Електрически акумулатори

5.80

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

8.96

Инсектициди

 

2.82

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни

8.27

През 2016 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Аржентина се увеличава с 26.51% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 27.2 млн. щ.д.

Българският износ за Аржентина отбелязва ръст от 35.42% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 5.20 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на автоматични машини за обработка на информация и техните единици. Вносът от Аржентина също бележи ръст от 24.58% до 22.00 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина през 2016 г.

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

42.94

Фъстъци непечени

27.77

Инсектициди

19.74

Руди на благородните метали и техните концентрати

24.75

Растения, части от растения, семена и плодове от  видовете

5.28

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

19.35

Артикули за фойерверки

4.31

Цитрусови плодове

4.51

Ензими

3.57

Зеленчуци със сухи бобови чушки

4.16

През 2015 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Аржентина се увеличава с 25.80% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 21.5 млн. щ.д.

През разглеждания период реализираният български износ се увеличава с 1.32% или се равнява на 3.84 млн. щ.д. Инсектицидите заемат водеща позиция в експортната листа, като техният дял се равнява на 22.42% от общия ни износ или 0.86 млн. щ.д.

Следващите позиции в износа са за артикули за колективни игри (12.88%), електрически акумулатори (10.90%), ензими (9.31%), артикули за фойерверки (8.56%) и др. За периода българският внос от Аржентина е на стойност от 17.66 млн. щ.д. (увеличение с 32.78% спрямо 2014 г.) и е съставен от: руди на благородните метали и техните концентрати (33.12%), фъстъци непечени (29.02% от общия внос), вълна с фини или груби косми (13.52%), цитрусови  плодове, пресни или сушени (5.14%) и др.

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина за 2015 г.

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Инсектициди

22.4

Руди на благородните метали

33.1

Артикули за  колективни  игри

12.9

Фъстъци непечени

29

Електрически акумулатори

10.9

Вълна с фини или груби косми

13.5

Ензими

9.3

Цитрусови  плодове, пресни или сушени

5.1

През 2014 г. стокообменът между България и Аржентина отбелязва спад от 22% на годишна база до 22.05 млн. щ. д. Размерът на българския износ също бележи драстичен спад от 61%, като в абсолютна стойност той е минимален. Това се дължи на липсата на стоковата позиция минерални или химични азотни торове, която съставляваше над 65% от българският износ през 2013 г. В същото време вносът от Аржентина отбелязва лек ръст от 7%.

Съгласно българската митническа статистика, структурата на българския износ през 2014 г. за Аржентина се състои от: артикули за фойерверки (27.3% от общия износ), инсектициди и отрови (20.7%),  ензими и ензимни препарати (7.8%), антибиотици (5.7%) и др. Във вноса на България от Аржентина през 2014 г. присъстват стоките: фъстъци непечени (29.2% от общия внос),  вълна с фини или груби косми (29.1%), сурови или необработени тютюни (5.6%), и др.

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина за 2014г.

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Артикули за фойерверки, сигнални ракети и др.

27.3

Фъстъци непечени

29.2

Инсектициди, отрови

20.7

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни

29.1

Ензими и ензимни препарати

7.8

Сурови или необработени тютюни

5.6

Антибиотици

5.7

Цитрусови плодове, пресни или сушени

5.3

Растения, семена и плодове, използвани за парфюмерията

5

Филета и други меса от риби

4.8

Консервирани плодове

4

Царевица

4.8

За активизиране на търговско-икономическите контакти между България и Аржентина може да допринесе провеждането на следващата сесия на междуправителствената комисия, на която да се набележат нови мерки за сътрудничество. Наред с това обаче за по-успешното развитие на двустранните отношения е необходимо да се подобрят и контактите с отраслови камари, асоциации и консултантски фирми. Активизирането на вече съществуващите отношения също би се отразило благоприятно. Представянето на експортните възможности на България в Аржентина със съдействието на посолството ни в тази страна би дало допълнителен импулс в отношенията между двете страни.

3. ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ в периода 2014-2018 г. ПЧИ от Аржентина са в размер на 6.8 млн. евро.

Най-високи стойности на ПЧИ от Аржентина са отчетени през 2016 г. в размер на 2.4 млн. евро, както и през 2017 г. съответно 2.3 млн. евро (данни на БНБ).

По Закона за насърчаване на инвестициите няма сертифицирани проекти с аржентинско участие.

За периода 2014-2018 г. са отчетени положителни нетни преки инвестиции на България в Аржентина в размер на 1.2 млн. евро. (данни на БНБ).

4. МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ

На основание Спогодба за икономическо и техническо сътрудничество (подписана 1980 г.), между двете страни има създадена Смесена междуправителствена комисия за икономическо и техническо сътрудничество (СКИТС), която е провела до момента 4 заседания.

Сесиите на Смесената междуправителствена комисия за икономическо и техническо сътрудничество са се провеждали, както следва:

-     I-ва сесия, м. юли 1984 г. в Буенос Айрес,

-     II-ра сесия, м.май 1987 г. в Пловдив,

-     III-та сесия, м. април 1996 г. в Буенос Айрес,

-     ІV-та сесия, м. септември 2006 г. в София.

След десетгодишно прекъсване и с цел активизиране и задълбочаването на двустранните отношения в областта на икономическото сътрудничество, на 25 и 26 септември 2006 г. в гр. София, се проведе Четвъртата сесия на Смесената междуправителствена българо-аржентинска комисия за икономическо и техническо сътрудничество /СКИТС/.

Председател на българската част на Смесената комисия бе заместник-министър на икономиката и енергетиката.

Председател на аржентинска част на Комисията бе директор на Национална дирекция „Международни икономически преговори” в Министерство на външните работи, международната търговия и вероизповеданията на Република Аржентина (с ранг заместник-министър).

В дневния ред на сесията бе включен за обсъждане и въпросът за осъвременяване на двустранната договорно-правна база в областта на двойното данъчно облагане, морско- търговското корабоплаване, научно-техническото сътрудничество, както и сътрудничеството в борбата с организираната престъпност и други тежки престъпления и др. Парафиран бе проект на Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Аржентина.

Споразумението се подписа на 11 ноември 2008 г., в рамките на официалното посещение в Република Аржентина на президента на Република България г-н Георги Първанов. След изпълнение на вътрешните законови процедури, същото влезе в сила през м. март 2011 г. Със Споразумението за икономическо сътрудничество се създава нова Българо-аржентинска комисия за двустранно икономическо сътрудничество. С Решение на Министерски съвет за съпредседател на Смесената комисия с Аржентина от българска страна е определен заместник-министър на икономиката.

През 2016 г. е предоставена на аржентинската страна информация за предложенията на българската страна за теми за обсъждане по време на Първата сесия на българо-аржентинската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество /СКИС/, гр. Буенос Айрес, Аржентина; следва аржентинската страна, в качеството й на домакин да предложи подходящ период за провеждане на сесията.

5. ДОГОВОРНО ПРАВНА ОСНОВА НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И АРЖЕНТИНА

¨     Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите – подписан на 21.09.1993 г. в Буенос Айрес, ратификационните документи са разменени на 11.03.199 4г. в МВнР – предстои изменение.

¨     Споразумение между БТПП и Камарата за индустрия, търговия и производство на Аржентина – подписано през 1979 г.;

¨     Санитарно – ветеринарна спогодба - подписана през м. август 1998 г. - изпратена нота за денонсирането й, считано от 01.01.2007 г.;

¨     Спогодба за сътрудничество в областта на карантината и растителната защита - подписана през м. август 1998 г. - изпратена нота за денонсирането й, считано от 01.01.2007 г.;

¨       Спогодба за сътрудничество в областта на туризма – юли 2000 г. – в сила от 22.04.2003 г.;

¨       Споразумение за мирно използване на атомната енергия – юли 2000 г. – не е влязло в сила;

¨       Спогодба за наука и технологично сътрудничество - юли 2000 г., в сила от 17.01.2003 г.;

¨       Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата март 2006 г.;

¨       Споразумение за установяване на безвизов режим за гражданите на двете страни, притежатели на обикновени паспорти - март 2006 г.;

¨       Споразумение между Дипломатическите институти - март 2006 г.

¨       Споразумение за икономическо сътрудничество между правителствата на Република Аржентина и Република България, подписано на 11.11.2008 г. в Буенос Айрес. В сила от март 2011 г.

6. ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ

2017 г. - на министъра на икономиката г-н Емил Караниколов, с българска правителствена делегация, за участие в 11-тата сесия на Министерската конференция на Световната търговска организация в Буенос Айрес, Аржентина.

2016 г. - през м.февруари 2016 г. в Аржентина бяха осъществени две визити на най-високо     ниво: на президента г-н Росен Плевнелиев и на министъра на икономиката.

1998 г. - на  зам.-министър на търговията и туризма  за участие в II-та среща на страните от МЕРКОСУР и ЧИС в Буенос Айрес;

1998 г. - на министър на земеделието, горите и аграрната реформа  в Аржентина. Подписани са ветеринарна и фитосанитарна спогодби;

1998 г. - на вицепрезидента Тодор Кавалджиев. Проведени са политически консултации между МВнР на равнище началник управление;

1999 г. - на зам.-председателя на Народното събрание Иван Куртев, начело на делегация за участие в тържествата по случай встъпването в длъжност на президента Фарнандо де

ла Руа. Връчено е послание от президента на България до президента на Аржентина, с покана да посети нашата страна;

2000 г. - на министъра на външните работи Надежда Михайлова – официално посещение;

2001 г. – политически консултации между МВнР на равнище зам.министър в София.

2006 г. – политически консултации между МВнР на равнище зам.министър в Аржентина.

2008 г. – посещение на президента на Република България в Република Аржентина.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката