Алжир
 Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул."Княз Александър І" 12
тел.: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mee.government.bg

Референт за Алжир
Ваня Андреева
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 79 08
факс +359 2 987 40 08
v.andreeva@mi.government.bg


През м. януари 2018 г. Алжир оповести списък, приет с указ, с който временно се преустановява вносът на повече от 1000 продукта. Забранява се внасът и търговията в Алжир на включените в списъка продукти, чрез което министър-председателят Ахмед Уаяхия, респективно правителството на АНДР, защитава местното производство на съответните изделия.

Списък с продукти, върху които е наложено ограничене за внос в Алжир: https://algeriepart.com/2017/12/24/document-exclusif-liste-complete-1000-produits-etrangers-interdits-algerie/


1. Стокообмен

Статистически данни за развитието на стокообмена между България и Алжир (млн. щ.д.)

Година

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2007

95.4

95.4

0.0

95.4

2008

60.3

59.0

1.3

57.7

2009

44.3

42.7

1.6

41.1

2010

73.4

67.4

6.0

61.4

2011

98.3

66.7

31.6

35.1

2012

74.1

74.1

0.0

74.1

2013

110.5

108.1

2.4

105.7

2014

211.26

211.06

0.20

210.86

2015

88.4

72.8

15.6

77.2

2016

252.31

249.5

2.81

246.61

2017 95.87 94.91 0.96 93.95

 

Стокообменът между Република България и Алжирската демократична и народна република през 2017 г. бележи значителен спад  до 95.87 млн. щ.д. спрямо 2016 г. (252 млн. щ.д.).

Стокообменът между Република България и Алжирската демократична и народна република през 2016 г. бележи ръст от 185.4%, достигайки 252 млн.щ.д., което се дължи на над двукратното увеличение в износа ни за Алжир - 242.7%. Търговското салдо за 2016 г. е положително, което се дължи на незначителния внос от Алжир.

Стокообменът между Република България и Алжирската демократична и народна република през 2015 г. възлиза на 88.4 млрд. щ.д

Между 2000 г. и 2015 г. търговското салдо е положително за България, като достига най-високата си стойност през 2014 г.- 211.26 млн. щ.д. Почти през целия период положителното салдо се дължи и на незначителния внос от Алжир.

2. Водещи стоки по износ-внос

ВОДЕЩИ ПОЗИЦИИ В СТОКООБМЕНА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И АЛЖИР  ЗА 2017 г.

Износ

%

Внос

%

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

45.96

Естествени калциеви  фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди:

90.38

Стругове (включително струговащите центрове), работещи чрез отнемане на метал

10.59

Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави, манго и мангустани, пресни или сушени:

7.60

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити),  фосфати и полифосфати:

7.89

Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, охладени, замразени или сушени, дори пулверизирани; ядки и костилки от плодове и други растителни продукти

2.01

През 2017 г. водещо място в износа на България заемат: нефтени масла и масла от битуминозни минерали – 43.62 млн. щ. д.; стругове (включително струговащите центрове), работещи чрез отнемане на метал 10.05 млн. щ.  д.

За 2017 г. вносът като видове стоки търпи промени, а именно на водещи три позиции са вносът на: естествени калциеви  фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди -868 хил.щ.д ; фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави, манго и мангустани, пресни или сушени – 73 хил. щ.д; рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, охладени, замразени или сушени, дори пулверизирани; ядки и костилки от плодове и други растителни продукти – 19.3 хил.щ.д.

ВОДЕЩИ ПОЗИЦИИ В СТОКООБМЕНА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И АЛЖИР ЗА 2016г.

Износ

%

Внос

%

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

78.45

Амоняк, безводен или воден разтвор

64.53

Пръти от желязо или от нелегирани стомани

5.16

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние

31.92

Стругове (включително струговащите центрове), работещи чрез отнемане на метал

3.49

Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави, манго и мангустани, пресни или сушени

2.25

През 2016 г. водещо място в износа на България заемат: нефтени масла и масла от битуминозни минерали - 195 млн. щ.д., спрямо 17 млн.щ.д за същия период 2015 г.; пръти от желязо или от нелегирани стомани - 12 млн. щ.д., спрямо  15,7 млн.щ.д. за същия период 2015 г.; стругове (включително струговащите центрове), работещи чрез отнемане на метал – 8 млн.щ.д.

За 2016 г. вносът на амоняк, безводен или воден разтвор  е 1,85  млн. щ.д., захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние - 898 хиляди щ.д.; фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави, манго и мангустани, пресни или сушени – 63 хиляди щ.д.

Водещи позиции в стокообмена между България и Алжир зa 2015г.

Износ

%

Внос

%

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

23.42

Минерални или химични азотни торове

98.7

Пръти от желязо или от нелегирани стомани

21.7

Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави, манго и мангустани, пресни или сушени

0.6

Плочи от дървесни частици

7.9

 

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или  повече

6.7

 

През 2015 г. водещо място в износа на България заемат: нефтени масла и масла от битуминозни минерали (17 млн. щ.д.); пръти от желязо или от нелегирани стомани(15.7 млн. щ.д.); плочи от дървесни частици (5.7 млн. щ.д.); плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани (4.8 млн. щ.д.).

За същият период основни стоки по вноса от Алжир са: минерални или химични азотни торове (15.3 млн. щ.д.) и фурми, смокини, ананаси, авокадо и др. (95 хил. щ.д.).

Водещи позиции в стокообмена между България и Алжир за 2014 г.:

Износ

%

Внос

%

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

63.84

Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави

65.56

Пръти от желязо или от нелегирани стомани

12.86

 

 

Плочи от дървесни частици и подобни плочи

5.45

 

 

Ечемик

3.27

 

 

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани

2.11

 

 

Водещи стоки в стокообмена между България и Алжир за 2013 г.:

Износ

%

Внос

%

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

43.2

Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди

97.5

Царевица

15.6

Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави

1.5

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели

8.6

 

 

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани

5.9

 

 

Може да се твърди, че обемът на двустранния стокообмен с Алжир не отговаря напълно на икономическия потенциал на двете държави. В тази връзка, инициативите за по-активни изяви на представители на всяка една от страните на територията на другата следва да се подкрепят и насърчават.

3. Инвестиции

По данни на Българската народна банка, общо за периода 1996-2015 г. преките алжирски инвестиции в България възлизат на 0.7 милиона евро. Преките инвестиции на България в АДНР за периода 1997-2014 г. се равняват на 2.7 милиона евро.

4. Договорно-правна база

  1. Договор между правителството на Република България и правителството на Алжирската Демократична и Народна република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, подписан на 25.10.1998 г. в Алжир, в сила от 06.06.2002 г.
  2. Спогодба между Република България и Алжирската Демократична и Народна Република за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана на 25.10.1998 г. в Алжир, в сила от 11.04.2005 г.
  3. Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република, подписано на 2.11.2011 г. в София, в сила от 04.01.2013 г.

5. Междуправителствена комисия

Между двете страни съществува Смесен българо-алжирски комитет за икономическо, научно и техническо сътрудничество.

На 25 май 2016 г. в град София се проведе Първото събрание на Комитета за наблюдение към Смесения българо-алжирски комитет за икономическо, научно и техническо сътрудничество с АДНР. От алжирска страна в срещата участваха представители от следните министерства: Министерство на външните работи; Министерство на водните ресурси и околната среда; Министерство на земеделието, на селскостопанското развитие и риболова; Министерство на пощите, информационните технологии и комуникациите; Министерство на благоустройството, на туризма и занаятите и Министерство на младежта и спорта. По време на събранието на Комитета за наблюдение се направи преглед на резултатите от постигнатите договорености залегнали в подписаните споразумения и в Протокола от Двадесетата сесия на СКИНТС.

В периода 27-28 февруари 2014 г. в гр. Алжир, АДНР се проведе Двадесетата сесия на СКИНТС. От българска страна съпредседател бе министърът на икономиката и енергетиката, г-н Драгомир Стойнев, а от алжирска – министърът на водните ресурси, г-н Хосин Несиб. В рамките на сесията министър Стойнев осъществи срещи с редица представители на алжирското правителство: с министър Несиб, с министъра на търговията, г-н Мустафа Бенбада, с министъра на благоустройството и околната среда, г-жа Далила Буджемаа, с генералния секретар на Министерство на здравеопазването, населението и здравната реформа, с генералния секретар на Министерство на енергетиката и мините. По време на сесията бяха подписани следните документи: Споразумение за сътрудничество в областта на туризма, Споразумение за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията, Споразумение за сътрудничество в областта на спорта, Споразумение за научно-техническо сътрудничество между Селскостопанска академия и Националния институт за агрономически изследвания на Алжир. Паралелно на сесията, на 27 февруари, се проведе и българо-алжирски бизнес форум.

В периода 19-20 февруари 2013 г. министърът на външните работи Николай Младенов, придружаван от представители на българския бизнес, осъществи официално посещение в Алжирската демократична и народна република по покана на алжирския външен министър Мурад Меделси.

Освен разговорите между двамата външни министри, бяха проведени срещи с президента на републиката Абделазиз Бутефлика и с министър-председателя Абделмалек Селал.

Сред перспективните сфери от взаимен интерес бяха откроени: енергетика, строителство, селско стопанство, здравеопазване и фармация, водни ресурси, отбранителна промишленост.

Според оценката на алжирската страна, най-перспективни към настоящия момент са контактите в сферата на строителството и на селското стопанство.

На 20 февруари 2013 г. министър Младенов участва в откриването на двустранен бизнес форум, в рамките на който представители на някои от най-големите български фирми в сферата на фармацията, строителството, производството и дистрибуцията на нефт и нефтопродукти, информационните и комуникационните технологии и военно-ремонтните дейности се срещнаха и обсъдиха възможностите за съвместен бизнес с предварително подбрани техни алжирски партньори. В присъствието на министър Младенов бе подписано Споразумение за учредяване на двустранен Бизнес съвет между Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и алжирския Форум на ръководителите на предприятия (FCE), разширяващ правната рамка и улесняващ преките контакти между бизнеса на двете страни.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката