Административно обслужване
 
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерство на икономиката


дирекция "Административно обслужване"
Телефон: 02 940 7498
Адрес: ул. "Славянска" №8
Работно време: 9.00-17.30

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел първи

Предмет и обхват

Чл. 1. (1) Настоящите Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Министерството на икономиката (МИ) уреждат въпроси, свързани с предоставяните от министерството административни услуги и регулират взаимодействието между звената при осъществяване на административното обслужване.

(2) Правилата се прилагат за всички звена на министерството, предоставящи административни услуги, доколкото в закон не е предвидено друго.

 

Раздел втори

Функции

Чл. 2. Служителите, извършващи административни услуги:

1. предоставят информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;

2. отговарят на запитвания от общ характер и насочват въпросите по компетентност до съответните звена, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;

3. разясняват изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението, съгласно установения в нормативните документи ред;

4. приемат заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения;

5. приемат заявления и регистрират устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация;

6. проверяват пълнотата на документацията за всяка административна услуга;

7. дават информация за хода на работата по преписката;

8. осъществяват връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административното обслужване;

9. предоставят исканите документи;

10. осъществяват контакт с приемната за предложения и сигнали, както и със звената, работещи експертно по преписките, образувани въз основа на сигнали или предложения.

Раздел трети

Принципи на административното обслужване

Чл. 3. (1) При извършване на административно обслужване се спазват принципите, установени в Закона за администрацията и в Административнопроцесуалния кодекс, съобразно функциите, заложени в Устройствения правилник на министерството.

(2) Служителите в звената, които предоставят административни услуги на гражданите и бизнеса са длъжни да:

- осигурят равен достъп до административните услуги;

- предоставят качествени услуги;

- предоставят пълна, ясна и точна информация за предоставяните услуги;

- предоставят информация за различните форми на достъп до услугите;

- имат отзивчиво отношение към потребителите на услуги, да не уронват престижа на министерството и да  не пораждат съмнения относно безпристрастността при предоставянето на услугите;

- изпълняват всички изисквания за комплексно административно обслужване, заложени в Административнопроцесуалния кодекс;

- осигуряват надеждна обратна връзка с потребителите;

- следят за добри практики, прилагани в други администрации;

- сигнализират и докладват в Инспектората на МИ при  получени сигнали, съдържащи твърдения за наличие на корупция, корупционни прояви и/или  конфликт на интереси/измами, нередности, злоупотреби и др.

 

Чл. 4. (1) Ръководителите на звената, предоставящи административни услуги могат да поискат от министъра с писмен доклад, съгласуван с главния секретар и съответния ресорен заместник-министър, да бъдат осигурени средства или предприети мерки за повишаване на качеството на предоставяните услуги и/или за повишаване на професионалната квалификация на служителите, участващи в предоставянето на административни услуги.

(2) Исканията по ал.1 трябва да са аргументирани и подкрепени с необходимите анализи и разчети.

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 5. (1) Организацията по предоставянето на административни услуги се извършва от дирекциите, в чиито функции е предвидена такава дейност.

(2) Директорите на дирекции по ал.1 са отговорни за разпределението на дейностите и задачите по предоставянето на всяка конкретна услуга.

Чл. 6. (1) Административното обслужване в МИ се изпълнява от служители от общата и специализираната администрация, определени от техните директори.

(2) Административното обслужване се заявява в сградата на ул. „Славянска” № 8. В сградите на ул. „Леге” № 4 и ул. „Княз Александър I“ № 12 са организирани приемни, в които се извършват консултации от съответните специализирани звена.

(3) Местата, определени за административно обслужване работят всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

(4) В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

(5) Служителите по ал. 1 изпълняват обслужване на принципа „едно гише”, който цели:

а. да осигури тясно сътрудничество между администрацията на Министерството на икономиката и потребителите на административни услуги чрез използване на всички форми  за достъп — обикновена и електронна поща, телефон, Интернет, електронни документи, подписани с универсален електронен подпис;

б. да улесни процеса на обмен на необходимата информация по предоставянето на административни услуги.

Чл. 7. (1) Във връзка с изпълнение на своите задължения всеки служител, отговарящ за предоставянето на административни услуги, има право да получава, а служителят, към когото е отправено искането, е длъжен своевременно да предоставя необходимата информация по служба.

(2) Служител, отказал да предостави искана информация по служба носи дисциплинарна отговорност по реда на чл. 89 и следващите от Закона за държавния служител.

Чл. 8. Писмени искания/заявления, жалби, протести, сигнали и предложения се регистрират в деловодството на министерството, независимо от начина на тяхното постъпване.

Чл. 9. (1) Исканията, отправени устно се отразяват в Протокол за устно заявяване на услуги, който се попълва от служител в звеното, предоставящо административната услуга или от служител от деловодството на министерството.

(2) Протоколът за устно заявяване на услуги се регистрира в деловодната система и става неразделна част от преписката по предоставянето на услугата.

Чл. 10. (1) Преглед на документи, съхранявани в министерството се извършва чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация, като звеното, което ги съхранява осигурява помещение, в което да бъде извършен преглед.

(2) По време на прегледа на документите задължително присъства предварително определен служител от звеното в министерството, което съхранява съответните документи.

Чл. 11. Достъпът до регистри и масиви с информация, необходим за извършване на административна услуга, се разрешава от ръководителя на звеното, предоставящо административната услуга или по преценка на Главния секретар на МИ.

Чл. 12. Предоставянето на документи, създадени в резултат на извършена административна услуга (административни актове, уведомителни писма, удостоверения, сертификати и др.) се извършва от определен от директора на съответната дирекция служител, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път или при желание на заявителя – лично на местата, определени за административно обслужване, освен в случаите, когато нормативно не е определен друг ред.

 

Глава трета

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Чл. 13. (1) Административните услуги, предоставяни от МИ се заявяват за вписване в Регистъра на услугите по електронен път чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

(2) При възникване на необходимост от вписване на нова административна услуга,  корекции в наименованието или заличаване на съществуваща административна услуга, директорът на дирекцията, предоставяща услугата прави предложение в 5-дневен срок до Главния секретар, който възлага на директора на дирекция „Административно обслужване“ да извърши заявяването на обстоятелствата по електронен път чрез ИИСДА.

(3) Заявяването за вписване се извършва в 7-дневен срок от влизането в сила на нормативния акт, който въвежда предоставянето на нова услуга, промяна или заличаване на административната услуга.

(4) Вписването в Регистъра на услугите на изискуемата информация, съгласно Наредбата за административния регистър, както и промените в нея се извършва от служители, определени със заповед на министъра на икономиката, в срок 3 дни от деня на вписването, съответно на промяната или заличаването на административната услуга в Регистъра на услугите.

(5) Отговорността за цялостната организация по актуализация на информацията е на директорите на дирекциите, предоставящи административните услуги и на директора на дирекция „Административно обслужване“.

(6) Контролът по изпълнението на задълженията по ал.1-5 се извършва от Главния секретар на министерството и директора на дирекция „Административно обслужване“.

Чл. 14. МИ предоставя следните административни услуги, вписани в Регистъра на услугите:

1.  Изготвяне на становища по класифициране на изделия и технологии с двойна употреба спрямо Приложение I на Регламент ЕО № 428/2009, Списъка на продуктите, свързани с отбраната, и Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос в отговор на запитвания на физически и юридически лица и други държавни органи и институции;

2.  Публикуване на обявления на синдици за продажба на имущества от масата на несъстоятелността на дружества в производство по несъстоятелност, публикувани в специален Бюлетин по продажбите на Министерство на икономиката;

3.  Вписване на промяна в обстоятелствата във вече издадени удостоверения за регистрация на потребители на оцетен анхидрид, вещество от подкатегория 2А от приложение I на Регламент (ЕС) 1258/2013;

4.  Заверка и проверка на електронни технологични дневници;

5.  Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание;

6.  Издаване на разрешения за временен износ и реимпорт/ временен внос и реекспорт на продукти, свързани с отбраната, предназначени за участие в търговски изложения в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката;

7.  Издаване на разрешения за превоз на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката;

8.  Издаване на разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на технологиите/изделията, изброени в приложение II на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна;

9.  Издаване на международни сертификати за внос на изделия и технологии с двойна употреба;

 1. Вписване на промяна в обстоятелствата в удостоверенията за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки;
 2. Издаване на разрешения за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката;
 3. Издаване на разрешения за износ на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;
 4. Вписване на промени в обстоятелствата в издадени лицензии за дейности с прекурсори;
 5. Издаване на разрешения за транзит на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката;
 6. Издаване на сертификат за инвестиция клас А, Б и приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите;
 7. Заверка на документи, издадени от МИ и/или от ведомствата, на които е правоприемник, от ВРБ към министъра на икономиката, подлежащи на легализация и използване в чужбина;
 8. Промяна в обстоятелствата в издадени лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производство на оптични дискове;
 9. Издаване на международни сертификати за внос на продукти, свързани с отбраната;
 10. Издаване на удостоверения за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България от министъра на икономиката;
 11. Издаване на удостоверения за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба;
 12. Издаване на удостоверения за внос на изделия и технологии с двойна употреба;
 13. Издаване на компенсаторни записи и връчване на Депозитарни разписки за притежаване на компенсаторни инструменти на правоимащите лица;
 14. Подновяване на издадени лицензии за дейности с прекурсори;
 15. Издаване на удостоверения за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки;
 16. Издаване на разрешения за внос на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;
 17. Издаване на удостоверения за регистрация за извършване на дейности, съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори ;
 18. Издаване на удостоверение за регистрация на потребител на оцетен анхидрид, вещество от подкатегория 2А от приложение I на Регламент (ЕС) 1258/2013;
 19. Издаване на удостоверения за трансфер на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България от министъра на икономиката;
 20. Издаване на удостоверения за регистрация за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба;
 21. Вписване на промяна в обстоятелствата в издадени удостоверения за регистрация на дейности с прекурсори;
 22. Издаване на удостоверения за износ на продукти, свързани с отбраната от министъра на икономиката;
 23. Издаване на удостоверения за внос на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България от министъра на икономиката;
 24. Издаване на разрешения за износ на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката;
 25. Включване в база данни на кандидатите за участие в международни процедури и търгове на НАТО;
 26. Удовлетворяване на реституционни претенции и удостоверяване наличието и/или липсата на реституционни претенции;
 27. Заверка на технически спецификации за производството на спирт, дестилати и спиртни напитки;
 28. Издаване на разрешения за внос на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката;
 29. Издаване на разрешения за брокерска сделка с продукти, свързани с отбраната в съответствие е решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката;
 30. Издаване на разрешения за брокерски услуги с изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката;
 31. Издаване на импорт- лицензи за внос на територията на ЕС на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия;
 32. Издаване на разрешения за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката;
 33. Издаване на световен код за идентифициране на производител на ППС;
 34. Издаване на лиценз за производство на оптични дискове и матрици за производство на оптични дискове;
 35. Издаване на разрешения за износ на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката;
 36. Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от І-категория на приложение І на Регламент (ЕО) 273/2005;
 37. Издаване на разрешения за транзит на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката;
 38. Издаване на удостоверения за регистрация на дейности с прекурсори от втора категория, както и за износ на прекурсори от трета категория;
 39. Издаване на еднократни разрешителни за внос на прекурсори от първа категория на приложение І на Регламент (ЕО) 273/2005 и на еднократни разрешителни за износ на прекурсори;
 40. Издаване на удостоверения за извършени инвестиции за целите на разрешаване на пребиваване в страната;
 41. Издаване на разрешение за квота за внос на необработен дървен иглолистен материал с произход Руска федерация.

 

Чл.15. МИ предоставя и следните услуги, предоставяни от всички администрации:

1.  Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;

2.  Предоставяне на достъп до обществена информация;

3.  Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ;

4.  Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3);

5.  Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2).

Чл. 16. (1) Срокът за отговор на запитвания, постъпили в МИ е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган – до 14 дни.

(2) Сроковете по ал.1 са задължителни, освен в случаите, когато за извършване на дадена административна услуга има нормативно определени други срокове.

 

Чл. 17. Таксите за предоставяните от МИ услуги могат да бъдат заплатени по банков път, в звеното за административно обслужване чрез ПОС-терминал или в брой на касата на министерството.

Глава четвърта

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 18. (1) Искане за комплексно административно обслужване се обработва съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс и на Наредбата за административното обслужване.

(2) Дирекцията получила искане за образуване на производство за предоставяне на комплексна административна услуга предприема незабавно действия за регистриране на искането и придвижването на необходимите документи към администрацията, предоставяща административната услуга.

(3) Дирекциите, предоставящи административни услуги са задължени да предприемат действия за осигуряването по служебен път на документи, изготвени в министерството или в други администрации, освен в случаите, когато заявителят на услугата ги е приложил.

(4) Служителите, предоставящи административната услуга могат да изискат незабавно информация или документи от други звена в министерството, когато това е необходимо за извършване на справки и предоставяне на административно обслужване на място.

(5) Служителите в министерството, при поискване от друга администрация, предоставят във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 7 работни дни, информация и документи, необходими за извършване на комплексна административна услуга.

Чл.19. (1) При подадено заявление за комплексно административно обслужване, дирекциите, отговорни и компетентни за предоставянето на съответната административна услуга извършват проверка относно редовността на подаденото заявление като проверяват наличието на следното съдържание в заявлението:

1. наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде съответния административен акт;

2. информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени от министерството до компетентния орган;

3. начинът, по който да бъде получен индивидуалният административен акт, а именно:

3.1. на мястото на заявяване;

3.2. на посочен точен и актуален адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

4. приложения:

4.1. попълнено заявление до компетентния орган по утвърден от него образец за съответната услуга;

4.2. информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, ако такива се изискват;

4.3. документ за платена такса, ако такава се изисква.

(2) Дирекциите по ал. 1 изготвят информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат  изпратени на компетентния орган в сроковете за извършване на съответната административна услуга и изпращат преписката от името на ресорния заместник-министър/главния секретар на министерството/главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” до компетентния орган, като го информират за посочения от заявителя начин, по който да бъде получен индивидуалния административен акт.

(3) Когато заявлението за комплексно административно обслужване не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин или организация, компетентната дирекция изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок, преписката (производството) се прекратява. Ако искането не отговаря на  изискванията на АПК, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за това, с указание, че при неотстраняването им   преписката (производството) ще бъде  прекратено.  В този случай, срокът за извършване на действията по ал.2  започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

Глава пета

КОНТРОЛ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 20. Контролът по изпълнение на задълженията на служителите във връзка с административното обслужване се осъществява от ръководителите на звената, предоставящи административните услуги (директори на дирекции). Контролната дейност обхваща проверка за точно спазване на определените срокове, качеството на предоставените услуги, както и за спазване на задълженията по чл. 3, ал. 2.

(2) Директорите на дирекции, предоставящи административни услуги са длъжни да  контролират движението на документите, да вземат съответни мерки при всеки отделен случай на неприключени в срок преписки от страна на подчинените им звена и служители.

Чл. 21. Нарушенията на задълженията на служителите за изпълнение на административното обслужване се установяват от Инспектората на МИ.

 

Глава шеста

МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

Чл. 22. (1) За постигане на ефективно и ефикасно взаимодействие между администрацията на МИ и потребителите се осъществява измерване на удовлетвореността на гражданите чрез попълване на анкетна карта за обратна връзка чрез интернет страницата или на място.

(2) Удовлетвореността на гражданите се измерва и чрез информацията, получена от писмата на потребителите.

Чл.23. (1) Данните по чл. 22 се използват при изготвянето на периодични анализи за съществуващото положение и за наличието на проблеми, като се предлагат решения за тяхното отстраняване.

(2) Анализите по ал. 1 се изготвят от дирекция „Административно обслужване“ и периодично се огласяват на външната електронна страница на министерството, на информационните табла или по друг подходящ начин, предложен от дирекция „Връзки с обществеността и протокол”.

Чл. 24. Информационните и комуникационни канали се оповестяват и актуализират периодично на информационните табла, в Хартата на клиента, както и по друг подходящ начин.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Вътрешните правила за организация на административното обслужване в МИ се издават на основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата за административното обслужване (обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2006 г., посл. изм. и доп., бр. 61 от 28.07.2017 г.) и са съобразени с Административнопроцесуалния кодекс и Закона за администрацията.

 

§ 2. Изменения и допълнения на правилата се извършват по реда на приемането им.

 

§ 3. Вътрешните правила са утвърдени със Заповед № РД-16-1352/17.10.2017 г. на Главния секретар на Министерството на икономиката.


 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Предстоящи събития
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката