Национален иновационен фонд
 

Какво представлява Национален иновационен фонд?

Националният иновационен фонд (НИФ) е създаден с решение на Министерски съвет през септември 2004 г. Съгласно проекта на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г., НИФ е един от инструментите за реализирането на иновационната стратегия.

Чрез изпълнение на дейностите по Фонда в периода 2016-2020 г. се реализират целите, заложени в Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС).

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация за същността на Национален иновационен фонд можете да откриете на интернет страницата на:

 

Какви дейности подкрепя Национален иновационен фонд?

Основната цел на Фонда е насърчаване на научноизследователската и развойната дейност1 за повишаване конкурентоспособността на предприятията. Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

Фондът насърчава разработването на иновации по научноизследователски и развойни проекти, като финансира иновации, които не са достигнали все още до пазара.

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Не се допуска финансиране за цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга. Тоест, финансира се само научноизследователската дейност и дейностите по техническа осъществимост на даден продукт/процес/услуга.

Средствата по фонда се предоставят от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

 

Какъв е размерът на бюджета, от който могат да се възползват МСП?

Бюджетът на фонда е различен за всяка една конкурсна сесия. Например, Девета конкурсна сесия през 2018 г. е с бюджет от 5 000 000 лева. Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за 2018 г. е в размер до 500 000 лева2 за всеки индивидуален проект.

 

Как се разпределя бюджетът по програмата?

Процентът на безвъзмездната финансова помощ съотнесено с общата стойност на разходите е:

 • 50% - за индустриални научни изследвания;
 • 25% - за експериментално развитие,

които могат да се увеличат до достигане на 80 % с:

 • 10% за средни предприятия;
 • 20% за малки предприятия;
 • до 15%, при наличието на ефективно сътрудничество с организация за научни изследвания и разпространение на знания и/или друго предприятие.

 

Какви са начините за кандидатстване?

Подаване на документи за кандидатстване се осъществява електронно на интернет страницата на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, като подадените документи следва да се подпишат с квалифициран електронен подпис.

 

Какъв е редът, критериите и методиката, по които се оценяват проектните предложения?

Оценка на предложенията включва:

 • оценка за административно съответствие и допустимост – този етап търси отговор на следните въпроси: спазен ли е срокът за кандидатстване, налични ли са всички изискуеми документи в посочения формат, дали не е налице двойно финансиране и т.н.;
 • техническа и икономическа оценка на проектното предложение – в този етап се разглежда иновативност (релевантност на проекта, реализиране на технологично постижение, ползи за обществото и други), ефикасност на подхода, икономическа перспективност (конкурентни предимства, пазарна приложимост, възвращаемост на направените разходи и др.);
 • финансова оценка на бюджета.

 

Кои са допустими кандидати?

Допустимите кандидати включват регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие-търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице. При проекти с участието на партньори, предприятието (едно от предприятията при проект с повече от един партньор-предприятие) е координатор, има статут на кандидат и подава конкурсната документация (включително изискуемата за партньор по реализирането на проекта).

 

Кои са тематичните области, специфични за Фонда?

Тематични области съгласно ИСИС, в рамките на които могат да попадат научноизследователските и развойните проекти са:

 • мехатроника и чисти технологии;
 • информационни и комуникационни технологии и информатика;
 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
 • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

 

Какви са условията за допустимост на разходите?

Допустимите разходи са само разходи по дейности за „индустриални научни изследвания" и „експериментално развитие":

 • разходи за персонал (основен и спомагателен) по научноизследователски развоен проект - до 70 % от общата стойност на разходите в бюджета на всеки участник;
 • разходи за инструменти и оборудване;
 • разходи за външни услуги;
 • разходи за материали и консумативи;
 • разходи за командировки в чужбина.

Организацията за научни изследвания и разпространение на знания поема най-малко 10% от допустимите разходи по проекта.

Продължителност на научноизследователски развойни проекти - до 18 месеца.

 

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?

Може да кандидатствате за средства по фонда в зависимост от условията на поканата за всяка една конкретна година.

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно кандидатстването за Национален иновационен фонд можете да откриете на интернет страницата на:

 

1 Правото на интелектуална собственост върху продуктите и резултатите, както и свързаните с тях права на достъп, получени при изпълнението на проект, финансиран от НИФ принадлежат на кандидата,

2 Съгласно Девета конкурсна сесия за 2018 г.

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката