Информационна система за вътрешния пазар (ИСВП)
 

Информационна система за вътрешния пазар е електронна система, разработена и поддържана от Европейската комисия, предназначена за обмен на информация между администрациите на държавите-членки на ЕС във връзка с прилагане на европейското законодателство в следните области:

  • взаимно признаване на професионалните квалификации съгласно Директива 2005/36/ЕО за професионалните квалификации;
  • дейности по предоставяне на услуги съгласно Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар;
  • обмен на информация за целите на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги;
  • Наскоро беше приета Директива за трансграничното здравеопазване, с която се цели да се улесни достъпа до трансгранично здравно обслужване и да се насърчи сътрудничеството в тази област между държавите-членки. Според директивата ИСВП трябва да се използва за обмен на информация, свързана с правото на здравните специалисти да практикуват професията си. На държавите-членки и Комисията предстои да уточнят техническите и процедурните подробности по прилагането на тази нова разпоредба на практика.

ИСВП е достъпна на всичките официални езици на ЕС и осигурява по-бърз, по-добре структуриран и по-надежден обмен на информация между компетентните органи на всички държави-членки на ЕС. В системата вече са регистрирани над 5000 компетентни органа от цяла Европа. От тях над 4000 органа използват системата за обмен на информация във връзка с услугите, а 870 органа във връзка с признаването на професионални квалификации.

Повече информация за Информационна система за вътрешния пазар можете да намерите на страницата на Европейската комисия.

Към момента България е регистрирала в ИСВП:

  • Национален координатор по системата - Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
  • Делегиран координатор за услугите - Министерство на икономиката и енергетиката;
  • Делегиран координатор за професионалните квалификации - Национален център за информация и документация (НАЦИД), Министерство на образованието, младежта и науката;
  • Делегиран координатор за командироването на работници - Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката