Харта на клиента
 

С лице към хората

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

Министерството на икономиката провежда ясна и прозрачна политика, насочена към повишаване на конкурентоспособността на икономиката, осигуряване на растеж и заетост, поддържане на благоприятна бизнес среда и ефективно външноикономическо сътрудничество, насърчаване на инвестициите в технологични и иновативни производства и подкрепа за малките и средните предприятия.

Министерството на икономиката предоставя качествени административни услуги чрез законосъобразна, прозрачна и ефективна дейност на администрацията, като се стреми да се отнася към своите клиенти с професионализъм и разбиране.

Провежданата от нас политика по качеството на административното обслужване цели:

 • да се улеснят потребителите на административни услуги при получаване на информация за видовете административни услуги;
 • да се облекчат административните процедури;
 • при комплексното административно обслужване да бъде постигнат максимален резултат и качество на обслужването при минимален разход на финансови и човешки ресурси;
  • да се осигури бързо и качествено обслужване на гражданите и бизнеса;
  • всеки потребител на услуга да получава пълна и точна, ясна и лесно разбираема информация по поставените от него въпроси;
  • равнопоставеност при обслужване на всички потребители без дискриминация.

От нас можете да очаквате:

 • Да се отнасяме любезно и възпитано, с внимание и уважение, да зачитаме правата и личното Ви достойнство;
 • Да бъдем честни и отзивчиви;
 • Да изпълняваме задълженията си безпристрастно и непредубедено;
 • Да предприемем всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите;
 • Да спазваме сроковете за извършване на всяка административна услуга;
 • Да се въздържаме от каквито и да било прояви на дискриминация;
 • При възникване на проблем, да Ви уведомим своевременно за причините, довели до това и за очаквания краен срок, в който би следвало да получите услугата;
 • Да спазваме конфиденциалност относно всички запитвания, сигнали и жалби на всеки един потребител на административни услуги, предоставяни от министерството;
 • Да не разпространяваме данните и личната информация на гражданите, станали ни известни при или по повод на изпълнение на служебните задължения;
 • Да спазваме принципа за равнопоставеност на клиентите на административни услуги;
 • Да не провокираме с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването на такива да се стараем да запазим спокойствие и да контролираме поведението си;
 • Да носим отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към които принадлежим и да се представяме със собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори.

От Вас очакваме:

 • Да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват, и да не проявявате агресивно поведение;
 • Да бъдете внимателни и любезни към останалите граждани;
 • Да  давате пълна и точна информация за услугата, която желаете;
 • Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Ако имате оплаквания или препоръки, свързани със затруднения и проблеми при административното обслужване в Министерството на икономиката, както и предложения за оптимизиране на дейностите, очакваме да ни информирате за това устно – на гишето за административно обслужване, писмено - по пощата, по факса, чрез попълване на анкетна карта, или на електронния адрес на министерството.

На страницата на министерството, в рубриката „Антикорупция и сигнали“, „Връзка с Инспектората“, са публикувани възможните начини за подаване на сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения.

След извършване на необходимата проверка ще бъдете уведомени на посочения от Вас пощенски или електронен адрес.

Информация за предоставяните административни услуги и възможността за комплексно административно обслужване, може да получите по следните начини:

 • Чрез Интернет страница на Министерството на икономиката на адрес: www.mi.government.bg – раздел „Административни услуги“;
 • На информационното табло в сградата на Министерство на икономиката на ул. „Славянска“ № 8;
 • По телефона: 02/9407327 и 02/9407331.

Контакти с нас:

Когато се свързвате с нас по пощата, факс или електронна поща, ние ще Ви дадем отговор до 7 дни от датата, на която сме получили писмото, факса или електронното писмо, освен ако в нормативен акт не е предвиден друг срок.

За да се свържете с нас по телефона може да се обадите на телефон 02/9407001, от понеделник до петък между 9:00 часа – 17:30 часа.

Пощенски адрес:

Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, гр. София, 1052

Централен факс: 02/ 9872190 и 02/ 9819970

Електронен адрес: e-docs@mi.government.bg.

Писмата, получени на електронния адрес на министерството, се регистрират по реда на постъпването им, в рамките на установеното работно време, а документите получени в извънработно време, се регистрират в първия следващ работен ден.

 

Приемни

Ул. „Славянска“ № 8, „Едно гише“

Ул. „Леге“ № 4 - приемна на дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“

Ул. „Княз Александър I“ №12 – приемна на дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

Работно време: от 9:00 ч. до 17:30 ч.

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 

Обратна връзка

 

Ако искате да споделите мнението си за предлаганите от нас услуги и за начина на тяхното предоставяне можете да попълните Анкетата за обратна връзка. Всяко мнение, препоръка и предложение за подобряване на административното обслужване в Министерството на икономиката, ще бъде взето под внимание.

Анкетната карта е публикувана на Интернет страницата на министерството на адрес: www.mi.government.bg, раздел „Административни услуги“.

Попълнената анкетна карта можете да изпратите по пощата, по факса, на официалния ни електронен адрес или да я предадете на място на служител от звеното за административно обслужване в сградата на Министерството на икономиката на ул. „Славянска“ № 8.

 

Допълнителна информация за Хартата на клиента

Хартата е утвърдена от министъра на икономиката със Заповед №РД-16-1321/11.10.2017 г., публикувана е на Интернет страницата на министерство на икономиката: www.mi.government.bg и е поставена на видно място на информационното табло в сградата на министерството на ул. „Славянска“ № 8.

Хартата ще бъде своевременно изменяна и допълвана, в съответствие с нормативните промени и за да отговаря на променящите се потребности на потребителите на административни услуги.

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката