Формите на закрила на НИРД в бизнеса
 

Обща информация

Всички права, произтичащи от интелектуална дейност на човека в индустриалната, научната, литературната или художествената област, са обект на защита от правата за интелектуална собственост (ИС). ИС се дели на:

Авторско право

Авторско право

Индустриална собственост

Индустриална собственост

Търговски тайни

Търговски тайни

 

Форми на закрила на НИРД в бизнеса

Различните форми на НИРД подлежат на различни начини на закрила. Важно е да имате разбиране какво представляват тези форми, за да можете максимално да се възползвате от най-подходящата форма на закрила за Вас:

 

Форма на ИС

Подходяща е за

Пример

1. Търговски тайни

Конфиденциална бизнес информация

ноу-хау, споразумения за поверителност или бързо производство

2. Авторско право

Художествени и литературни произведения на изкуството, научни трудове.

Сродни права, свързани с медиите

Книги

Музика

Картини

Филми

Компютърни програми

Електронни бази данни

3. Индустриална собственост

Изобретения

Електрическата крушка

Изобретения

Преносимо устройство за получаване на кафе

Външен вид на продукти и изделия

Линии, форми, цветове и материали, от които е направен продукт/изделие

Отличителни знаци

Логото на компанията

Продукти, които имат специален географски произход

Името на минерална вода

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Значението на защитата на интелектуалната собственост за първи път е признато в Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост (1883) и Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения (1886). Днес двата договора се управляват от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

 

Авторско право

Авторско право

Системата от законите за авторските права защитават авторите на литературни, музикални, научни или други произведения на интелектуалния труд като им дават изключителни, но ограничени права, с които те решават кой и по какъв начин може да използва, копира и разпространява техните произведения.

 

Кои са обектите на авторското право?

Обект на авторското право (чл. 3, ал. 1, ал. 2, Закон за авторското право и сродните му права) са:

 • литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
 • музикални произведения;
 • сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
 • филми и други аудио-визуални произведения;
 • произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
 • реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
 • фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
 • одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
 • графично оформление на печатно издание;
 • кадастрални карти и държавни топографски карти;
 • преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
 • аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
 • периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали;

 

Какви са правата, които получават авторите?

Изразът „авторско право“ се отнася до действията по възпроизвеждане на произведения на изкуството, които могат да се извършват само от автора им. Авторите могат да правят копия на своите произведения или да дават право на трети лица да правят това срещу притежание на лиценз. Авторското право защитава икономическите и моралните права на авторите. Икономическите права дават възможност на авторите да извличат финансова изгода като предоставят своите произведения за ползване от трети лица. Моралните права помагат на авторите да запазят и защитят връзката с творбите си. Видовете права на авторите още се делят на неимуществени (чл. 15, Закон за авторското право и сродните му права) и имуществени права (чл. 18, Закон за авторското право и сродните му права).

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация за авторското право и свързаната с него нормативна уредба можете да откриете на страницата на:

 

Индустриална собственост

Индустриална собственост

Да притежавате индустриална собственост означава да притежавате правата върху нематериалните блага, които сте създали или сте получили, да извличате печалба от тях и да контролирате начина на използването им. Най-често срещаните форми на индустриална собственост са:

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Според Парижката конвенция индустриалната собственост трябва да се разбира в най-широкия смисъл и да се прилага не само към промишлеността и търговията, но и към продукти на селскостопанската и добиваната промишленост, както и за всички произведени или естествени продукти като например: вина, зърно, тютюневи листа, плодове, говеда, минерали, минерални води, бира, цветя, брашно.

 

Каква е разликата между „индустриална собственост“ и „авторско право“?

Разликата между индустриална собственост и авторско право ясно може да се илюстрира чрез сравнение между изобретение и литературно/художествено произведение:

 • Изобретенията са нови технически решения на съществуващ проблем. Тези нови решения биват защитени от закона като такива. Не е задължително изобретението да съществува физически, за да бъде защитено с патент. Защитата, която получават изобретателите, е защита срещу всяко използване на изобретението без тяхното разрешение. Ако друг изобретател създава нещо, което вече е изобретено, без да го копира или да е наясно с него, трябва да получи разрешение, за да може по-късно да използва изобретението.
 • Авторското право, за разлика от индустриалната собственост, защитава само физическия израз на литературно или художествено произведение (съществуваща книга, филм, картина и т.н.), а не идеята за него. Идеята за произведението може да не е нова и оригинална, но изразните средства, с които авторът го е създал трябва да са оригинални. Изразните средства на произведението (думи, музикална композиция, цветове и форми) са обект на защита на авторското право. Собственикът на авторските права е защитен от онези, които искат по някакъв начин да копират или използват оригиналната творба или части от нея.

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Различните форми ма НИРД подлежат на различен начин на правна закрила. За повече информация вижте Отговорни институции за кандидатстване за защита и подаване на жалба при нарушение на правата на интелектуална собственост.

 

Търговски тайни

Търговски тайни

Какво представлява търговската тайна?

Търговска тайна може да бъде всяка поверителна търговска информация, която осигурява конкурентно предимство на компанията. Ето защо много и различни видове информация могат да бъдат защитени като търговска тайна (напр. списъци на клиенти, бизнес планове, рецепти и производствени процеси).

 

Как се придобиват правата върху търговските тайни?

Няма административна процедура, по която да получите защита върху търговска тайна.

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

През 2016 г. в Европейския съюз беше приета Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (Директивата). Като държава-член на ЕС, България има задължение да транспонира директивата в националното законодателство и за тази цел беше създаден Законопроект за защита на търговската тайна, който на 02.01.2019 г. е внесен за обсъждане в Народното събрание. Повече информация за законопроекта, можете да намерите тук .

 

За да бъде класифицира като търговска тайна, информацията трябва да отговаря на следните условия:

 • да не е общодостъпна;
 • да има икономическа стойност заради това, че е поверителна;
 • собствениците на информацията да използват конкретни мерки за сигурност, за да я съхраняват като поверителна (напр. складират поверителната информация по различен начин от друг тип информация, сключват споразумения за поверителност или включват клаузи за поверителност в договори със служители, партньори и доставчици).

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Договорът за поверителност е споразумение, което има правно обвързващ характер, при което едната страна (компанията) се съгласява да предостави на втората страна (служител, партньор, доставчик и др.) поверителна информация. С подписването на договора, втората страна се задължава да не разкрива информацията при условията, определени в договора.

 

Какви права получават собствениците на търговска тайна?

Правото на защита на търговската тайна възниква, след като е нарушено. Когато поверителната информация е разкрита или е придобита по нелоялен начин (чрез кражба или индустриален шпионаж) е налице и нарушение на договора за поверителност и засегнатата страна може да потърси правата си съгласно Закона за защита на конкуренцията. Законът забранява да се използват или разгласяват производствени или търговски тайни (чл. 37, Закон за защита на конкуренцията).

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация за търговските тайни и законопроекта за защита на търговската тайна) можете да откриете на страницата на:

 

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката