Екопроектиране
 

 

При много продукти, свързани с енергопотреблението, има значителен потенциал за подобрение с оглед намаляване на въздействието за околната среда и постигане на икономия на енергия посредством процеса на проектиране, благодарение на който се постигат и допълнителни икономии за бизнеса и за крайните потребители.