Банкови кредити
 

Какво представлява банковият кредит?

Банковият кредит е вид сделка между банката и заемателя. Банката се задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне след изтичане на срока. Договорът за банков кредит се сключва в писмена форма и за всеки кредит заемателят плаща лихва по кредита в размер, уговорен с банката (чл. 430, ал. 1 Търговски закон).

 

Видове кредити

Видовете кредити могат да бъдат класифицирани според:

 • предназначението си;
 • срока за погасяване
 • степента на обезпеченост - обезпечен, частично обезпечен или необезпечен;
 • начина на усвояване и погасяване.

Повечето банки у нас публикуват структурирана информация за различните видове бизнес кредите според тяхното предназначение.

Според предназначението си кредите към МСП се делят на два основни вида:

Инвестиционни кредити Инвестиционни кредити

С инвестиционните кредити можете да закупите активи. Това включва покупка или ремонт на машини, оборудване и обзавеждане или т.нар. материални активи. С инвестиционните кредити също можете да финансирате закупуването на софтуер, системи за управление, патентоване на конкретна идея или услуга и това са т.нар. кредити за нематериални активи. Инвестиционните кредити биват отпускани със срок за погасяване от една до пет или повече години. За инвестиционните кредити кредиторите искат обезпечение, че кредитът ще бъде изплатен независимо от финансовото благополучие на компанията в бъдеще. За обезпечение най-често се използва ипотека или залагане на материалния или финансов актив, който е обект на сделката.

Кредити за оборотни средства Кредити за оборотни средства

Ако се нуждаете от средства, с които да обезпечите текущи бизнес нужди като заплати на хората, покупка на стоки, материали, консумативи и др., можете да се възползвате от различни видове кредити за оборотни средства. Повечето банки у нас предлагат следните опции за кредити за оборотни средства:

 • стандартни кредити;
 • кредитна линия;
 • кредитна линия за търговци с ПОС устройство;
 • овърдрафт;
 • револвиращ/възобновяем кредит;
 • земеделски кредити срещу субсидии;
 • кредити с предварително одобрен погасителен план.

 

Как се определя лихвеният процент по кредита?

Всяка банка има методика за изчисляване на лихвения процент за различните видове кредити. Лихвите по различните видове кредити се формират обикновено от два основни показателя:

 • Референтен лихвен процент – това е стойност, която се определя независимо от банката кредитор. Всяка банка поддържа актуална информация за международните и националните лихвени индекси, които използва за определяне на лихвения процент (напр. EURIBOR, LIBOR и др.)
 • Договорена надбавка, която отчита размера на риска, който банката поема, когато отпуска кредит

Това може да е проста или сложна лихва, която се изчислява в лихвени проценти за периода, за който трябва да се изплати кредитът.

Лихвеният процент за кредита зависи също от кредитната Ви история и пазарната ситуация към момента на сключване на сделката. Информация за условия по кредитите можете да получите от интернет страницата на предпочитаната от Вас банка. Може да се информирате в по-голям детайл за пазарната ситуация на лихвените проценти тук .

 

Важно е да знаете

Важно е да знаете

За информация за финансовите инструменти, които осигуряват преференциални лихвени проценти за бизнес кредити за МСП посетете секцията Национални програми за финансиране или Европейски програми за финансиране.

 

Такси по кредита

Освен различните лихвени проценти, които всяка банка определя, финансовите институции имат и определени такси, свързани с предоставянето на кредити, като:

 • такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността;
 • такса за откриване, обслужване и закриване на сметка по кредита;
 • такса за усвояване на кредита;
 • такса за фиксирани условия, когато не желаете да усвоите кредита непосредствено след одобрението;
 • застрахователна премия;
 • такса, ако искате да предоговорите условията по кредита;
 • такса за разглеждане на предоговарянето;
 • такса за преструктуриране на кредита;
 • наказателна лихва, ако просрочите плащане;
 • такса, ако предсрочно погасите кредита;
 • такси за допълнителни услуги, които банките предлагат (SMS известие, кредитна или дебитна карта).

Лихвата и всички дължими такси по кредита определят реалната стойност на кредита, който ще изтеглите и ще изплатите.

 

Важно е да знаете

Важно е да знаете

Всяка банка е задължена да посочи всички дължими такси по кредита в Стандартния европейски формуляр за кредит (чл. 5, ал. 2, Закон за потребителски кредит). С този документ ще можете лесно да сравнявате условията на различните банки.

 

Повече информация

Повече информация

Повече информация за банковите кредити и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на:

 

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката