Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България
 
29 януари 2020

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, приета с ПМС № 242 от 27.12.1999 г., има за цел привеждане на подзаконовата нормативна уредба, свързана със заплащането на дължимите държавни такси в производствата по закрила на марките и географските означения, в съответствие с приетия нов Закон за марките и географските означения /ЗМГО/ (Обн. ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г.). Със ЗМГО се въвеждат нови правила за заплащане на дължимите държавни такси в производствата по регистрация на марки и географски означения, съгласно които заявителят следва да заплати една единна държавна такса при подаване на заявката - „такса за заявяване и експертиза“, която обхваща всички дейности и процедури, които Патентното ведомство извършва по формалната експертиза и експертизата по същество на заявено географско означение/заявена марка или на заявката за ползвател, както и за вписването им в Държавния регистър на съответния обект на индустриална собственост. Размерът на така определената единна такса за „заявяване и експертиза“ представлява сбор от сега действащите такси за тези услуги, които ще се заплащат еднократно при заявяване на услугата, а не както до момента на два етапа. По този начин ще бъде постигнато съответствие с чл. 3, ал. 1 от Закона за държавните такси.

Промени в Тарифата се налагат и във връзка с несъответствия в терминологията и препратките между текстовете на ЗМГО и Тарифата, настъпили в резултат от промяната на законодателството, които биха затруднили потребителите при упражняването на правата им и биха могли да доведат до забавяне на регистрациите.

С приемането на проекта на постановление се очаква да се преодолее правната несигурност относно дължимите държавни такси в производствата по закрила на марките и географските означения, както и да се прецизират разпоредбите относно вида и размера на дължимите държавни такси. Отпада необходимостта от провеждане на допълнителна кореспонденция за уточняване на дължимите суми, проследяване на срокове, както и необходимостта от заплащане на допълнителни такси при пропускане и възстановяване на тези срокове. Размерът на общата сума, която потребителите дължат остава непроменен, като в същото време са съкратени някои от процедурите.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство можете да видите ТУК.

Докладът до Министерския съвет във връзка с приемането на проекта на акт можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство можете да видите ТУК.

Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет по Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство можете да видите ТУК.

Справка за отразяване на предложенията и становищата можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на акт, които могат да се изпращат на електронен адрес: e.dilova@mi.government.bg.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката