Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали
 
27 ноември 2019

В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване е необходимо да се коригират някои текстове на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, приета с Постановление № 181 на МС от 2004 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм., бр. 104 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г., бр. 14 от 2012 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 18 от 2019 г.

Целта на изготвения проект на Постановление на Министерския съвет е подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса и привеждане на законодателството в съответствие с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

В действащата сега Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие е въведено изискване за предоставяне на информация, която следва да се събира по служебен път от Министерство на икономиката. В тази връзка в проекта отпада изискването при подаването на документи за регистрация да се прилага регистрационно удостоверение или карта за идентификация, удостоверяващи код по БУЛСТАТ и договорът за регистрираните дружества по Закона за задълженията и договорите.

Детайлизирани са разпоредби, касаещи издаването на електронно служебно свидетелство за съдимост по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (Обн. - ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 78 от 2015 г., бр. 18 от 2018 г.), както и правилата за спиране и прекратяване на стопанска дейност, съответно за заличаването на лицето от регистъра и обезсилване на издаденото удостоверение.

Адреси за изпращане на становища и предложения:

c.dimitrova@mi.government.bg

a.ruskova@mi.government.bg

Документи:

Проект на Постановление на Министерския съвет

Проект на Доклад до Министерския съвет

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС относно частичната предварителна оценка на въздействието

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката