Отчет на Министерство на икономиката за периода 2014-2016 в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г.
 
25 януари 2017

1. Макроикономическо развитие

Постигнахме стабилен ръст на Брутния вътрешен продукт от над 3% през двете години на управлението. По данни на НСИ през 2015 г. ръстът на БВП е 3%, а за 2016 г. през първото, второто и третото тримесечие за 2016 г. е съответно 3,4, 3,6 и 3,4%. Прогнозата на Министерство на финансите е, че общо за 2016 г. ръстът ще е 3,2%. През 2016 г. страната ни се нарежда на второ място по ръст на БВП сред държавите от ЕС.

В резултат на стабилни икономически ръстеж имаме намаляване на безработицата в страната под 8%. Промишленото производство нараства с 2,9% през 2015 г. и с 2,3% за периода януари-ноември 2016 г. През 2015 и 2016 година има и най-значимия ръст на заетостта след 2008 година – увеличението на заетите за тези две години е с около 65 000 рабитни места, а коефициентът на заетост нарастна от 61% към 31.12.2014 на 62.9% към 31.12.2015 и 64.2% към 31/9.2016

Подпомогнахме износът на български стоки: През 2015 г. износът на страната надхвърли 23 милиарда евро и регистрира ръст от 5.2%. През 2016 г. продължиха положителните тенденции за ръст на износа към основните ни търговски партньори - страните от ЕС, като ръстът в износа за страните от ЕС за 9-те месеца на 2016 г. е 5.9%. Продажбите на български стоки се увеличават с 14.6% през ноември на годишна база - най-високият отчетен ръст от март 2015 г. насам, показват данните на НСИ. Принос за скока имат както пазарите на страните от ЕС, така и на тези извън съюза. След силния ноември, пред който износът за трети страни нарасна с 18,4%, ръстът за 11-те месеца на износа към страните извън ЕС за годината става 1.5%.

2. Инвестиционен климат

Подобрихме инвестиционния климат в България, като затвърдихме доверието на инвеститорите в стабилността и предвидимостта на бизнес средата: През 2015 г. отчетохме ръст на чуждестранните инвестиции от 45.8%, като те достигнаха 1,692 млрд евро – най-високата стойност от 2009 г. насам. За 2015 г. България е на второ място по приток на чуждестранни инвестиции като дял от БВП сред страните от Централна и Източна Европа. През 2016 година също има много значими чуждестранни инвестиции предимно в нови високо-технологични производствени мощности и компании за услуги с висока добавена стойност.

Издадени са 25 сертификата (двадесет за клас А, три за клас Б и два за приоритетен инвестиционен проект). Общо заявените инвестиции възлизат на 464 млн. лв. и ще разкрият до 4 787 нови работни места. Тринадесет от проектите се осъществяват във високотехнологични производства и услуги. Три от проектите са в общини с висока безработица, 14 се реализират извън столицата. Новите проекти в процес на сертифициране са 29. Наблюдава се засилен интерес от страна на потенциални инвеститори, особено в секторите автомобилостроене и бизнес услуги.

Изготвихме стратегически анализ и концепция на стратегия за привличане на инвестиции. Концепцията предвижда фокусиране и подбор на приоритетни отрасли, страни и компании, както и прилагане на целенасочен маркетинг. Анализът извежда технологичните профили, в които има най голям потенциал за инвестиции: електроника и електротехника, машиностроене и оборудване, производство на потребителски стоки - текстил и облекло, химия, производство на изделия от каучук и пластмаса, хранително-вкусова промишленост.

3. Икономически приоритети

На базата на анализ на сравнителните преимущества на България, определихме приоритетите за развитието на иновационния потенциал на България в технологични и продуктови ниши в тясно сътрудничество с бизнеса и научно-изследователските страни: С Решение на МС от 03.11.2015 г. беше приета Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС). Стратегията определя тематичните области, в които България има конкурентни предимства и които ще се развиват приоритетно през новия програмен период: Мехатроника и чисти технологии; Информатика и ИКТ; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.

4. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Благодарение на постигнатите успехи по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г. (ОПРКБИ) и по новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 г. (ОПИК) постигнахме следните резултати:

 • Изплатихме към бизнеса над 660 млн. лева общо по ОПРКБИ и ОПИК, като изплатените средства по ОПРКБИ 2007-2013 към края на октомври 2016 г. са 97.3% от бюджета й;
 • Договорихме одобрената от ЕК и ратифицирана от НС нова ОП „Инициатива за МСП“, чийто общ портфейл за кредит осигурен за българския бизнес от декември 2016 г. възлиза на 600 млн. евро. Целта на инструмента е да улесни достъпа на по-рискови и стартиращи фирми до заемен финансов ресурс, чрез по-ниски нива на обезпечение и по-ниски лихви;
 • Обявихме по ОПИК пет процедури за набиране на проектни предложения по всички приоритетни оси с общ бюджет от 380 млн. евро, като общият брой на получените проектни предложения по петте процедури надхвърля 3 600;
 • Сключихме 744 договора с бенефициенти на обща стойност 200 млн. евро, от които над 50 приключихме успешно, а останалите са в процес на изпълнение;
 • Сключихме 119 договора по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на обща стойност 95 858 376 лева.
 • По процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” са одобрени за финансиране 239 предложения, за чието изпълнение е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 58 661 815,76 лв.
 • Успешно завършихме строителството на София Тех Парк. Най-мащабната инвестиция по ОПРКБИ с общ бюджет от над 45 млн. евро. Научните лаборатории в комплекса вече функционират, а 70% от наличните площи в Инкубатора към София Тех Парк са заети.

През 2016 г. стартирахме Осмата сесия на Националния иновационен фонд с общ бюджет 6 млн. лева, като към момента има постъпили 192 проектни предложения.

5. Регионално икономическо развитие

Подкрепихме създаването и развитието на предприятия в производството за генериране на заетост с приоритет в районите с висока безработица, като чрез нормативни изменения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), намалихме значимо административната тежест за инвеститорите, кандидатстващи за сертификат за клас инвестиция.

Подпомагаме социално-икономическото развитие на най-бедния регион в ЕС - Северозападния, като по над 220 от сключените до момента договори по ОПИК ще бъдат извършвани дейности в този регион;

6. Програма JeremieСъвместни европейски ресурси за МСП

През 2015-2016 се разви много динамично програма Jeremie, както в дълговите инструменти, така и в капиталовите. За 2015-2016 г са дадени заеми на 1513 фирми на стойност 373 мил. евро, като заемите са с намалена лихва (50% от пазарната) или много ниско обезпечение, което позволява на микро и малки компании да получат кредит, който не може да им бъде отпуснат от търговските банки извън продукат на програма Jeremie. Двата акселератора Eleven LaunchHub са инвестирали през 2015-2016 в 35 нови компании 10 милиона евро. Поради много добрите резултати капиталът на акселераторите бе увеличен общо с 15 мил евро. Двата т.н. matching фондове са инвестирали през 2015-2016 в 12 компании 22.2 мил евро и също на база на резултатите си получиха допълнително 20 мил. евро за инвестиции. Фондът за венчър капитал NEVEQ са инвестирали за периода 2015-2016 г 13 мил. евро в 13 високотехнологични фирми. През втората половина на 2016 година беше взето решение и бе направена подготовката за стартиране на три нови продукта програма Jeremie, които стартират в началото на 2017 г с общ капитал 110 мил. евро.

7. Намаляване на административната тежест

С цел намаляване на административната тежест са изпълнени два плана за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 20%, като са изменени 3 кодекса, 23 закона и 5 наредби, инструкции и правилници. Изпълнени са 233 (77%) от общо планираните 302 мерки. По предварителна оценка, постигнато е намаляване на административната тежест за бизнеса с 296 млн. лева годишно, което представлява 19% от планираните 20%. В момента се изпълнява третия план за действие, който предвижда  намаляване с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г. Той съдържа 130 мерки с потенциал за намаляване на административната тежест за бизнеса с 144.5 млн. лв. годишно. От приемането на плана до края на юни 2016 г. са изпълнени общо 50 мерки. В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла с 121 млн. лева годишно или с 25% от планираното намаление с 30%.

Въведохме задължителното извършване на тест за въздействие върху МСП, като част от оценката на въздействие, приета с изменението на Закона за нормативните актове и наредбата към него, които влязоха в сила от 4 ноември 2016 г.

8. Управление на държавните дружества

Повишихме ефективността на корпоративното управление.За отчетния период са преструктурирани 26 дружества. Дружествата от системата на МИ отчитат ръст на приходите от дейността си - за деветмесечието на 2016 г. те достигат 439 млн. лева, при 220 млн. лв. за цялата 2014 г. Общият финансов резултат на дружествата за деветмесечието на 2016 г. надхвърля 139 млн. лева, при само 647 хил. лв. за цялата 2014 г.

 • През 2016 г. „Кинтекс“ ЕАД има два пъти повече сключени договори спрямо предходната годината. През 2015 г. предприятието е осигурило поръчки на българските производители на военна продукция в размер на близо 60 млн. лева или с 14% повече от предходната година.
 • Стабилизирахме дейността на „ВМЗ“ ЕАД, като през 2016 г. приходите от дейността нарастват 2,62 пъти, а печалбата – 8 пъти спрямо същия период на предходната година. За последните две години персоналът е увеличен с около 2 000 души до 4100, като се инвестира в нови машини, съоръжения и технологии.
 • Разширихме функциите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД и създадохме значим единен орган за управление на държавното участие с цел създаване на условия за генериране на финансов ресурс и за инвестиции в икономиката. „ДКК“ ЕАД участва в публична продан за закупуване на 99,9% от капитала на „Авионамс“ АД и спечели търга. Осигурен е финансов ресурс за дейността на дружеството, запазени са дейността му и 300 работни места.
 • Българска агенция за експортно застраховане („БАЕЗ“) ЕАД значително подобри дейността си, като за 2015 г. са регистрирани рекордни застраховани обороти. Компанията има обща кредитна експозиция в размер на 979 млн. лв. към 30.09.2016 г., което е увеличение от 14,73% спрямо същия период на 2015 г. За последните години са разработени нови застрахователни продукти, които да подпомогнат развитието на МСП и да подобрят експорта на страната.
 • „Национална компания индустриални зони“ ЕАД за период от две години самостоятелно е привлякла 4 ключови инвеститора, като общата инвестиция е в размер на 49 млн. лева и ще се разкрият до 350 работни места.
 • За отчетния период са преструктурирани 26 дружества.

9. Политика за защита на потребителите

Разработихме изменение на Закона за защита на потребителите за алтернативно решаване на потребителски спорове и създадохме общи и секторни помирителни комисии, които ще разглеждат национални и трансгранични спорове между потребители и търговци в различни сектори на икономиката: Енергетика – електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ; Водоснабдителни и канализационни услуги; електронни съобщения и пощенски услуги; Транспорт – превоз на пътници и багаж по железопътния, автомобилен, въздушен и воден транспорт; Финансови услуги, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити и др.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката