Становище
 
24 ноември 2014

По повод на тиражираните в медиите интерпретации на разпоредбите на чл. 62, ал. 1 и 2 от Закона за защита на потребителите и на чл. 153, ал. 6 от Закона за енергетиката относно отказ от ползване на топлинна енергия в жилищните сгради, Министерство на икономиката, предоставя своето становище, имайки предвид, че то не следва да се приема като официално тълкуване на закона, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от Закона за нормативните актове единствено органът, издал нормативния акт може да предоставя задължително тълкуване.

С чл. 62 на Закона за защита на потребителите се въвежда обща забрана за доставка на стоки, както и доставката на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление и цифрово съдържание или услуги срещу заплащане, когато не са поискани от потребителя. Като в случаите, когато потребителят не е поръчал стоките или услугите, той не дължи възстановяването или заплащането им.

Съгласно чл. 153, ал. 6 от Закона за енергетиката, когато клиентите в сграда - етажна собственост прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имотите си, остават клиенти на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата.

Собствениците и титуляри на вещно право в сграда - етажна собственост, предварително преди придобиване на индивидуален имот в нея са информирани, че сградата е с централно топлоснабдяване и че в нея е изградена инсталация за отопление по одобрен проект. Същите са и предварително запознати с факта, че сградата е в режим на общо управление на общите части, в това число и на сградните инсталации за отопление и за горещо водоснабдяване. Тези лица сключат договори при общи условия или при специални такива с топлопреносното дружество и заплащат за топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и тази за отопление на уредите в общите части.

Решение № 5 на Конституционния съд от 22 април 2010 г. по конституционно дело № 15 от 2009г. (обн., ДВ, бр. 34 от 04.05.2010г.) определя сградната инсталация за отопление и горещо водоснабдяване за обща етажна собственост (чл.140, ал.3 от Закона за енергетиката). Сградната инсталация за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост и по смисъла на Закона за енергетиката, Закона за собствеността и Закона за управление на етажната собственост. Съгласно тълкуването на Конституционния съд, при съсобствените вещи в сгради - етажна собственост, след като всички обитатели участват в ползите им, изразяващи се в отопляване на цялата сграда, те трябва да участват и в тежестите, изразяващи се в заплащане на стойността на полученото количество топлинна енергия за общите части и сградната инсталация. Ето защо, всички собственици и носители на вещни права следва да се считат за потребители и да поемат ползите и тежестите, свързани с употребата на общата вещ. Имайки предвид Решение № 5 на Конституционния съд от 22 април 2010г. собствениците и титулярите на вещни права на конкретни имоти са съсобственици на сградната инсталация и на общите части в сградата от което следва да поемат приспадащата им се част от разходите за топлинна енергия, свързани с тях.

Гражданите, в качеството си на индивидуални потребители имат правото да преустановят подаването на топлинна енергия към имотите си, но те остават потребители на топлинна енергия за общите части на сградата - етажна собственост и на отдадената от сградната инсталация, която също е обща част. Тези потребители обективно получават в имотите си част от топлинната енергия, отдадена от хоризонталните и вертикални топлопроводи на сградната инсталация, поради което не е налице пълна липса на потребление на топлинна енергия.

Потребителите имат право на пълен отказ от ползване на топлинна енергия в сградата съгласно чл. 153, ал. 2 на Закона за енергетиката, което става чрез прекратяване на топлоснабдяването за отопление на цялата сграда от абонатната станция. В този случай, собствениците и титулярите на вещно право в сграда - етажна собственост прекратяват сключените договори с общи условия с топлопреносното дружество и повече не получават услугите за централно отопление и горещо водоснабдяване.

Предвид, че решенията на Конституционния съд са общозадължителни за всички държавни органи, юридически лица и гражданите, Министерство на икономиката счита, че няма противоречие между разпоредбите на чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на потребителите и чл. 153, ал. 6 от Закон за енергетиката.

Потребителите могат да се отказват от предоставянето на услугата за ползване на топлинна енергия в индивидуалните си имоти и да прекратяват договорите си с топлопреносното предприятия. Когато потребител е заявил отказ от предоставяне на услугата, но въпреки това топлопреносното предприятие продължава да доставя топлинна енергия в индивидуалния имот на отказалия се потребител, то тогава следва да се приложи разпоредбата на чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на потребителите. Във всички случаи обаче, потребителят ще трябва да заплати приспадащите му се разходи за отдадената топлинна енергия в сградната инсталация като част от неговите задължения за поддръжка на общите части в режим на етажна собственост.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката