И Н Ф О Р М А Ц И Я за проведено заседание на Националния икономически съвет
 
28 ноември 2018

На 22.11.2018 г. от 14.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, се проведе редовно заседание на Националния икономически съвет към Министерски съвет с предварително обявен дневен ред:

1. Представяне на постъпили в Министерство на икономиката предложения от Българска асансьорна асоциация и Сдружение на производителите и вносителите, инсталиращи асансьори в България, относно подобряване на безопасността и контрола на асансьорите. Докладват: Представители на Министерство на икономиката

2. Обсъждане на постъпили в Министерство на икономиката предложения за актуализация на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Докладват: Представители на Министерство на икономиката

3. Представяне на информация за резултатите от дейността на сформираната в изпълнение на решението по т. 3 от дневния ред на заседанието на Националния икономически съвет от 10.09.2018 г. работна група за обсъждане на изменения на дефиницията за малки и средни предприятия. Докладват: Представители на Министерство на икономиката

4. Разглеждане на възможностите за насърчаване на иновациите чрез Националния иновационен фонд.

5. Разни.

Р Е Ш Е Н И Я :

По т. 1 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следните решения:

1. ДАМТН да положи максимални усилия с оглед единният електронен регистър на асансьорите да заработи до края на настоящата година, като постепенно той бива допълван с информация за всички асансьори в експлоатация, за лицата по поддръжка и за лицата за надзор.

2. В едномесечен срок ДАМТН да изготви и внесе в Министерство на икономиката проект за изменения и допълнения на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори, който да бъде публикуван за обществено обсъждане.

3. В проекта за изменения и допълнения на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори да бъдат включени действащите европейски стандарти за осигуряване на безопасността на асансьорите в експлоатация, както и регламенти, осигуряващи реален контрол и завишени санкции за нарушения.

По т. 2 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следните решения:

1. Приема предложенията за актуализация на подобластите от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), които да бъдат внесени за разглеждане от Съвета за интелигентен растеж.

2. При необходимост ИСИС да бъде допълнена впоследствие след съгласуване в Националния икономически съвет с мерки за насърчаване на научно-изследователската и развойната дейност в България.

По т. 3 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следното решение:

Приема доклада за дейността и предложението на Междуведомствената работна група за преразглеждане на дефиницията за МСП.

По т. 4 от дневния ред:

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно следното решение:

Да се търсят възможности за увеличаване бюджета на Националния иновационен фонд за сметка на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и от различни възможни източници.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката