Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
12 септември 2017
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
Проектът предвижда въвеждане на ясно определен административен срок за извършването на проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП от страна на Българския институт по метрология.
12 септември 2017
Проект на Постановление за изменение на нормативните актове на Министерския съвет
Проектът предвижда изменения в наредби, издадени съгласно чл. 7 на Закона техническите изисквания към продуктите.
12 септември 2017
Проект на Постановление за изменение на Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Проектът предвижда отмяна на изискването за предоставяне на удостоверение за актуално състояние за лицата, регистрирани по Търговския закон или копие от нормативния акт за лицата, създадени от Министерския съвет или от друг държавен орган при кандидатстване за оправомощаване за проверка на средства за измерване.
12 септември 2017
Проект на Постановление за изменение на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Проектът предвижда намаляване на сроковете за одобряване на типа на средства за измерване, използвани в здравеопазването и измервания, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общински вземания и търговските плащания.
12 септември 2017
Проект на Постановление за изменение на Постановление № 234 на Министерски съвет от 16 октомври 1998 г. за определяне на реда за изобразяване и възпроизвеждане на националното знаме
Предложеният проект на Постановление за изменение на Постановление № 234 на Министерски съвет от 16 октомври 1998 г. за определяне на реда за изобразяване и възпроизвеждане на националното знаме, предвижда отпадане на функцията на Българския институт по метрология да издава сертификат за съответствие за възпроизвеждане на националното знаме на производители.
12 септември 2017
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Български институт по метрология
Проектът предвижда намаляване, премахване или диференциране на определени такси в Тарифа за таксите, които се събират от Български институт по метрология.
12 септември 2017
Проект на РМС за одобряване на Проект на Закон за изменение на Закона за автомобилните превози
Проектът на Закон за изменение на Закона за автомобилните превози е част от пакета законопроекти, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и създаване на възможност за служебно им предоставяне.
12 септември 2017
Проект на РМС за одобряване на Проект на Закон за изменение на Закона за измерванията
Проектът на Закон за изменение на Закона за измерванията е част от пакета законопроекти, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез намаляване на броя на регулаторните режими.
31 август 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
25 август 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координиране и развитие на дружествата производители и търговци на стратегически изделия и специална продукция
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координиране и развитие на дружествата производители и търговци на стратегически изделия и специална продукция
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката