Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
24 юли 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Наредбата за безопасност на запалките, приета с Постановление 41 на МС от 2007 г.
Отмяната на Наредбата за безопасност на запалките и на Постановление № 41 на Министерския съвет от 26.02.2007 г., с което е приета Наредбата за безопасност на запалките, имат за цел да приведат в съответствие българското законодателство с публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз на 16.06.2017 г. Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1014 на Комисията от 15.06.2017 г. за публикуване на позоваванията на европейските стандарти EN 13869:2016 относно изискванията за безопасност на запалките спрямо деца и EN 13209-2:2015 относно приспособленията за носене на бебе съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП).
19 юли 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
С проекта на Постановлението се предвижда в българското законодателство да се въведат разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/774 на Комисията по отношение на фенол; Директива (ЕС) 2017/898 на Комисията по отношение на бисфенол А и Директива (EС) 2017/738 на Съвета по отношение на оловото, изменящи и допълващи Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките.
18 юли 2017
Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
18 юли 2017
Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на закона за изпълнение на Регламент на съвета (ЕО) № 1236/2005
Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на закона за изпълнение на Регламент на съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
11 юли 2017
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0), като основа за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция
С предлаганият проект на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0), като основа за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция, в българската икономика ще се създадат условия за развитие на съвременно индустриално производство чрез интеграция на интелигентни производствени системи и процеси.
19 юни 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии
С предлаганият проект на Наредба се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2016/424 на Европейският парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно въжените линии и за отмяна на Директива 2000/9/ЕО, но само по отношение на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии. С Постановлението се отменя действащата в момента Наредба за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми, приета с ПМС № 168 от 2004 г.
19 юни 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения е изготвен от Патентно ведомство на Република България с цел привеждане на действащия закон в съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-конкретно с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.
09 юни 2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията
Основен мотив за предлаганите изменения и допълнения в законопроекта е борба с укриването на приходи от продажби на течни горива в търговските обекти, респективно предотвратяване на злоупотребите с ДДС.
07 юни 2017
Проект на Наредба за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения
С Наредбата се създава регистър на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки. Регистърът ще е публичен и ще се води от Министерството на икономиката.
02 юни 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, съгласно приложения № 1 и 2
Предложеното Постановление на Министерски съвет има за цел пълното привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз. Постановлението има за цел и създаване на условия за еднакво изпълнение на задълженията на износителите, вносителите и лица, които въвеждат на територията на страната от друга държава членка на Европейския съюз, изделия които попадат в Приложение №1 и Приложение №2 от настоящия проект на постановление.
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката