Обяви и търгове
 
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2018 г. на „ЕКО ЕЛ" ЕАД (л), гр.Плевен

Дата на обявяване: 04.01.2019

П Р О Т О К О Л

Днес, 12.12.2018 г., Комисията назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 г., за оценка и класиране на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договори за одитиране на годишните финансови отчети за 2018 г., проведе заседание при следния дневен ред:

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори, за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2018 г. на „ЕКО ЕЛ“ ЕАД /в ликвидация/, гр. Плевен.

На заседанието присъстваха: Николай Коцев, Николай Методиев и Силвия Таскова.

С писмо вх. № 26-00-51/05.12.2018 г., ликвидаторът на  „ЕКО ЕЛ“ ЕАД /Л/, гр. Плевен, г-жа Вероника Величкова е представила в Министерство на икономиката, материалите по набиране на оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.

Представените материали са изготвени, съгласно действащата „Процедура за избор на регистрирани одитори“.

Комисията разгледа представените материали и установи, че съгласно Приложение № 3 към чл.7, ал. 3, т. 3 от Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция „ИОУДУ“, утвърдени със Заповед № РД-16-130/25.02.2015 г. на Министъра на икономиката, като към преписката са приложени: копие от обявата във вестник „Посоки“ – Плевен, една оферта от регистриран одитор, постъпила в указания в обявата срок в затворен и запечатан плик и декларация от управителя, че постъпилата оферта не е отваряна.

След направените разисквания, Комисията реши да приеме и разгледа получената оферта, както следва:

  1. Регистриран одитор Илияна Петрова Баева, гр. Плевен - диплом № 0126 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България.

Офертата съдържа:

-      Обща цена на одита – 1 500 лв.;

-      Броя на работни часове за проверка и заверка- 30 часа;

-      Брой на работни часове за текущи консултации- 13 часа.

Комисията констатира, че са спазени изискванията на процедурата за избор на одитор и предлага кандидатурата на регистрирания одитор Илияна Петрова Баева, гр. Плевен - диплом № 0126 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България за одитор на „ЕКО ЕЛ“ ЕАД /Л/, гр. Плевен за 2018 г. при условията предложени в офертата - обща цена за одита 1 500 лв., работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 30 часа и работни часове за текущи консултации – 13 часа.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката