Кариери
 
Министерство на икономиката обявява процедура за подбор за набиране на кандидати за Службата по търговско икономическите въпроси към задграничното представителство на Република България - Вашингтон, САЩ

Дирекция: Външноикономическо сътрудничество

Дати за подаване на документи: 14.01.2020 - 27.01.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА процедура за подбор за набиране на кандидати за Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България

Съгласно Заповед № РД-16-30/13.01.2020 г. на Министъра на икономиката се обявява процедура за подбор за набиране на кандидати за Службата по търговско-икономическите въпроси към задграничното представителство на Република България, както следва:

№ по ред

Държава

Град

Брой  позиции

1.

Съединени американски щати (САЩ)

Вашингтон

1 бр.

Общи и специфични изисквания към кандидатстващите за дългосрочно командировани служители:

1. Образование: висше с образователна степен "магистър", придобито в областта на социалните, стопанските, правните, техническите науки и науките свързани със сигурността и отбраната, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления;

2. Отлично владеене писмено и говоримо на официалния език или общоприетия език на страната, а именно: английски език;

3. Минимален трудов или служебен стаж от 6 години;

4. Опит в областта на външноикономическите отношения – минимум 4 години;

5. Познания относно икономическото развитие на САЩ и развитието на външноикономическите отношения, както и на двустранните отношения на Република България с тази страна;

6. Познания върху нормативната уредба и международни задължения на Република България, свързани със спецификата на работата в СТИВ, вкл. режим на инвестиции и инвестиционна дейност, търговска политика, митническа политика;

7. Познания относно политиката на ЕС към САЩ и договорно-правна база на ЕС с тази страна;

8. Познания относно функциите и дейността на Министерство на икономиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции, осъществяващи дейности в областта на международното икономическо сътрудничество;

9. Добра компютърна грамотност - MS Office, Power Point;

10. Комуникативни умения и способност, знания и умения да планира и организира работата си.

11. Необходимо е кандидатите да имат българско гражданство и да нямат друго гражданство освен на държава –членка на Европейския съюз.

Условия и срокове за подаване заявления и необходими документи:

1. Кандидатите подават заявление за участие в подбора по образец (Приложение № 1) чрез деловодството на Министерство на икономиката до дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

2. Мотивационно писмо на кандидата, с обем до 5 печатни страници, съдържанието да дава представа за развитието на дейността на Службата по търговско-икономическите въпроси в контекста на бъдещо развитие на сътрудничеството със САЩ;

3. Писмено съгласие за извършване на предварителна проверка за принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (Приложение № 2);

4. Необходими документи: документи доказващи общите и специфични изисквания по настоящата обява.

5. Срок за подаване на заявленията: до 10-тия работен ден от публикуването на настоящата обява на Интранет страницата на Министерството на икономиката.

6. Място за подаване на заявленията: деловодството на Министерството на икономиката, находящо се на ул. "Славянска" № 8, от 9,30 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,30 ч.

7. В обявената процедура не могат да кандидатстват служители на Министерството на икономиката, които имат по-малко от 2 години реално отработено време в Министерство на икономиката от предходен задграничен мандат. В обявената процедура могат да кандидатстват служители, които в момента имат мандат.

Допускане до участие в подбора: допускат се кандидатите, които отговарят на минималните изисквания по т. 1 до т. 4 от Общите и специфични изисквания към кандидатстващите за дългосрочно командировани служители от включително и са представили всички необходими и изброени документи.

Информация за допуснатите и недопуснатите кандидати ще се обявява на Интранет страницата на Министерството на икономиката http://www.mi.government.bg/bg в рубрика Кариери/ Резултати от конкурси.

Подборът  ще се проведе на два етапа:

1. по документи;

2. интервю с членовете на Атестационната комисия с цел установяване наличието на специфичните изискванията от обявата.

Условия на трудовото правоотношение: Избраният кандидат ще бъде назначен на срочно трудово правоотношение по реда и при условията на ПМС № 66 от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации и дългосрочно командирован по реда на Закона за дипломатическата служба и Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

Забележка: При дългосрочно командироване на служители по реда на Закона за дипломатическата служба е задължително условието за спазване разпоредбите чл. 27, ал.1, т.1 от Закона за дипломатическата служба, а именно лицето да е български гражданин и да няма друго гражданство освен на държава – членка на Европейския съюз.
 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката