Кариери
 
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на старши експерт в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дати за подаване на документи: 01.08.2019 - 10.08.2019

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител

„старши експерт" в Регионален сектор „София", отдел „Изпълнение на проекти", Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката

Основните задължения за длъжността „старши експерт" в Регионален сектор „София", отдел „Изпълнение на проекти", главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" са:

Информира потенциалните бенефициенти и други заинтересовани страни относно възможностите за финансиране от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, участва в организирането и провеждането на информационни кампании и други събития на регионално ниво. Подпомага и оказва съдействие на бенефициентите, включително предприема необходимите корективни мерки, в случай на установяване на проблеми и/или нарушения при изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ; Подпомага организирането и осъществяването на проверки на място на регионално ниво на служители от компетентните контролни органи и УО; Идентифицира най-често допускани грешки при изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „старши експерт":

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен „бакалавър";
 • Професионален опит: 1 година в областта на системите за управление, изпълнение и контрол на проекти и програми съфинансирани от ЕС, както и проекти и програми;
 • Минимален ранг: V младши;
 • Професионална област –социални, стопански и правни науки, технически науки;

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • Владеене на английски език;
 • Добри компютърни умения;
 • много добри познания в областта на управление и контрол на програми и/или проекти, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС;

Специфични изисквания – Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерството на икономиката и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.

Необходими документи за кандидатстване:

 • писмено заявление до министъра на икономиката за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие на служебна книжка, удостоверяваща валидно служебно правоотношение, изтекъл изпитателен срок, придобит ранг и професионален опит;
 • копие на други официални документи, удостоверяващи професионален опит: трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такъв);
 • копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
 • документ за степен на образование, издаден от друга държава, се представя след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация;
 • формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. „Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.

Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Място, на което се обявяват съобщенията във връзка с обявената процедура: Електронната страница на Министерството на икономиката, www.mi.government.bg, рубрика Кариери.

При наличие на повече от един кандидат отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, е определен ред за извършване на подбора:

 1. допускане до подбора на база представените документи с оглед установяване на наличие на изискванията по т. 1 и т. 2 от настоящата заповед;
 2. опит на експертна длъжност в друга администрация;
 3. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите по петстепенната скала по Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката