Кариери
 
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от ЗДСл в главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дати за подаване на документи: 24.12.2020 - 04.01.2021

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност "старши експерт" в сектор "Техническо изпълнение", отдел "Изпълнение на проекти", Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката

1. Основните задължения за длъжността "старши експерт" в сектор "Техническо изпълнение", отдел "Изпълнение на проекти", главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" са:

Извършва втора проверка по верифициране на дейности, включени в междинни/финални отчети на бенефициенти; извършва оперативен контрол на изпълнението на сключените договори по ОПИК, включително чрез проверки на място; подпомага и оказва съдействие на бенефициентите, включително предприема необходимите корективни мерки, в случай на установяване на проблеми и/или нарушения при изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ; идентифицира най-често допускани грешки при изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; извършва проверки и изготвя становища по постъпили искания от страна на бенефициенти за изменения на сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; участва в кампании за разясняване и популяризиране на условията за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК.

1.1. Минимални изисквания за длъжността "старши експерт" (длъжностно ниво според КДА: експертно ниво 4):

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "бакалавър";
 • Професионален опит: 2 години в областите на системите за управление, изпълнение и контрол на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните или Структурните фондове на ЕС;
 • Минимален ранг: IV младши;

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • Професионална област – социални, стопански и правни науки; технически науки;
 • Професионално направление – Икономика;
 • Владеене на английски език;
 • познания по управление на програми и проекти, съфинансирани от структурните фондове на ЕС и/или други международни донори;
 • познаване на общата нормативна уредба, свързана със структурните фондове.

1.3. Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерството на икономиката и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.

2. Минимален размер на основна заплата за длъжността:  610 лв. (за първа степен)

3. Брой места, които са обявени за подбор – 1 бр.

4. Определям начин на провеждане на подбора:

 • оценка на представените документи;
 • събеседване.

5. При наличие на повече от един кандидат отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, определям критерии за извършване на подбора:

5.1 степента, на която кандидатът отговаря на минималните и специфични изисквания за изпълнение на длъжността според изискуемите и подадени документи;

5    – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

4 – напълно отговаря на минималните изисквания за длъжността и в голяма степен на специфичните;

3 – напълно отговаря на минималните изисквания за длъжността и в средна степен на специфичните;

2 – напълно отговоря на минималните изисквания за длъжността, но в малка степен на специфичните;

1 – не отговаря на изискванията за длъжността

5.2. степента, на която кандидатът отговаря на изискванията за ниво на компетентност по различните компетентности, съгласно длъжностната характеристика и предвид представените документи и извършеното събеседване;

5 – напълно отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

1    – не отговаря на изискванията за минимално ниво на компетентност.

5.3. степента, на която кандидатът отговаря на допълнителните изисквания за изпълнение на длъжността, съгласно длъжностната характеристика;

5 – напълно отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на допълнителните изискванията за длъжността.

5.4. Минималната степен на притежаваните компетентности, необходими за качественото изпълнение на длъжността: Оценка 4 – напълно отговаря на минималните изисквания за длъжността, в голяма степен за ниво на компетентност и на допълнителните изисквания за длъжността, съгласно изискванията на длъжностната характеристика.

Длъжностна характеристика

6. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление до министъра на икономиката за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" (За лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата.);
 • копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно времe;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, длъжностни характеристики;

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч. (или на електронен адрес e-docs@mi.government.bg)

7. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

8. Лице за контакт: Анета Йовчева, тел: 02/ 940 7726

9. Определям място, на което да се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: Електронната страница на Министерството на икономиката, www.mi.government.bg, рубрика Кариери.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката