Кариери
 
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност „главен експерт“ в отдел „Управление на риска, контрол и сигурност“, Главна дирекция „Европейс

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дати за подаване на документи: 09.10.2020 - 19.10.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност "главен експерт" в отдел "Управление на риска, контрол и сигурност", Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката

1. Основните задължения за длъжността "главен експерт" в отдел "Управление на риска, контрол и сигурност", Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" са:

Извършва втора проверка за законосъобразност на процедурите за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти – възложители по смисъла на ЗОП, като попълва предвидените за целта контролни листове от наръчника на ОПИК; изготвя проекти на актове по дейността на УО; изготвя становища относно законосъобразното прилагане на вътрешните процедури и правила на ГД ЕФК в качеството й на УО; осъществява правна помощ и дава правни съвети на ръководителя на УО; дава предложения за промени в законодателството във връзка с управлението и изпълнението по оперативните програми, управлявани от УО; въвежда и актуализира информация за постъпили сигнали за нередности и установени нередности и извършва проверки по тях; извършва предварителен контрол за законосъобразност на проектите на решения за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Длъжностна характеристика за длъжността "главен експерт"

1.1. Минимални изисквания за длъжността "главен експерт" (длъжностно ниво според КДА: експертно ниво 2):

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "магистър";
 • Професионален опит: 4 години в областта на изпълнението или контрола по оперативни програми, финансирани от Структурните фондове на ЕС;
  • Минимален ранг: III младши;

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • Професионална област – социални, стопански и правни науки;
 • Професионално направление – право;
 • Юридическа правоспособност;
 • Владеене/ползване на английски език;
 • Отлично познаване на общата нормативна уредба, свързана със Структурните фондове на ЕС.

1.3. Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерството на икономиката и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.

2. Минимален размер на основна заплата за длъжността:  660 лв. (за първа степен)

3. Брой места, които са обявени за подбор – 1 бр.

4. Определям начин на провеждане на подбора:

 • оценка на представените документи;
 • събеседване.

5. При наличие на повече от един кандидат отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, определям критерии за извършване на подбора:

5.1 степента, на която кандидатът отговаря на минималните и специфични изисквания за изпълнение на длъжността според изискуемите и подадени документи;

5      – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

4 – напълно отговаря на минималните изисквания за длъжността и в голяма степен на специфичните;

3 – напълно отговаря на минималните изисквания за длъжността и в средна степен на специфичните;

2 – напълно отговоря на минималните изисквания за длъжността, но в малка степен на специфичните;

1 – не отговаря на изискванията за длъжността

5.2. степента, на която кандидатът отговаря на изискванията за ниво на компетентност по различните компетентности, съгласно длъжностната характеристика и предвид представените документи и извършеното събеседване;

5 – напълно отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

1      – не отговаря на изискванията за минимално ниво на компетентност.

5.3. степента, на която кандидатът отговаря на допълнителните изисквания за изпълнение на длъжността, съгласно длъжностната характеристика;

5 – напълно отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на допълнителните изискванията за длъжността.

Минималната степен, на която кандидатът отговаря: 5 – напълно отговаря на изискванията за изпълнение на длъжността, за ниво на компетентност и на допълнителните изискванията за длъжността, съгласно изискванията на длъжностната характеристика.

6. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление до министъра на икономиката за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" (За лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата.);
 • копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно времe;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, длъжностни характеристики;

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч. (или на електронен адрес e-docs@mi.government.bg)

7. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

8. Лице за контакт: Анета Йовчева, тел: 02/ 940 7726, e-mail: an.jovcheva@mi.government.bg

9. Определям място, на което да се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: Електронната страница на Министерството на икономиката, www.mi.government.bg, рубрика Кариери.

 

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката