Кариери
 
Министерство на икономиката обявява подбор за набиране на кандидати за Службите по търговско икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина

Дирекция: Външноикономическа политика

Дати за подаване на документи: 11.11.2016 - 24.11.2016

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЛУЖБИТЕ ПО ТЪРГОВСКО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ ЗАДГРАНИЧНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧУЖБИНА

 

1. Съгласно Заповед № РД-16-1097/03.11.2016 г. на министъра на икономиката се обявява процедура за подбор за набиране на кандидати за Службите по търговско икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина, както следва:

№ по ред

Държава

Град

Щатни бройки

1.

Чехия

Прага

1 щ. бр.

2.

Италия

Милано

1 щ. бр.

2. Общите и специфични изисквания към кандидатстващите за дългосрочно командировани служители са както следва:

2.1. Образователна степен – висше – магистър, придобито в областта на социалните, стопанските, правните, техническите науки и науките свързани със сигурността и отбраната, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления;

2.2. Отлично владеене писмено и говоримо на официалния език или общоприетия на страната за която си кандидатства:

по ред

Държава

Официален език

1.

Чехия

чешки

2.

Италия

италиански

2.3. Минимален трудов или служебен стаж от 6 години;

2.4. Опит в областта на външноикономическите отношения – минимум 4 години;

2.5. Познания относно икономическото развитие на страната, за която се кандидатства, развитието на външноикономическите отношения на тази страна, както и на двустранните отношения на Република България с нея;

2.6. Познания върху нормативната уредба и международни задължения на Република България, свързани със спецификата на работата в СТИВ, вкл. режим на инвестиции и инвестиционно дейност, търговска политика, митническа политика;

2.7. Познания относно политиката на ЕС към страната, за която се кандидатства и съответната договорно-правна база на ЕС с тази страна;

2.8. Познания относно функциите и дейността на Министерство на икономиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции, осъществяващи дейности в областта на международното икономическо сътрудничество;

2.9. Добра компютърна грамотност /MS Office, Power Point/;

2.10. Комуникативни умения и способност, знания и умения да планира и организира работата си.

2.11. Необходимо е кандидатите да имат българско гражданство и да нямат друго гражданство освен на държава –членка на Европейски съюз.

3. Условията за кандидатстване, сроковете за подаване заявления и необходимите документи са следните:

3.1. Необходими документи:

3.2. Срок, място и условия за подаване на заявленията: до 10 работни дни от публикуване на настоящата обява. Документите се подават в деловодството на Министерство на икономиката в сградата на ул. “Славянска” № 8, от 9,30 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,30 ч.

Кандидатите подават заявление за участие в подбора, ведно с необходимите документи доказващи общите и специфични изисквания. Кандидатите подават отделно заявление, ведно с необходимите документи доказващи общите и специфични изисквания, за всяка отделна позиция, ако се кандидатства за повече от една държава.

3.3. В обявените процедури не могат да кандидатстват служители на Министерството на икономиката, които вече са получили удължаване на срока на първоначалната си командировка чрез участие в подбор по реда на Вътрешните правила на процедурите за дългосрочно командироване на служители в задграничните представителства и мониторинг на дейността им или имат по-малко от 2 години реално отработено време в министерство на икономиката от предходен задграничен мандат.

4. До участие в подбора се допускат кандидати, които отговарят на минималните изисквания по т.2.1 до т.2.4, включително и са представили всички от изброените по т. 3.1. документи.

5. Атестационната комисия изготвя списъци с допуснатите и недопуснати кандидати до участие в подбора, които се обявяват на Интернет страницата на Министерството на икономиката.

6. Подбора се провежда по следния начин: предварителен подбор по документи и структурирано интервю с членовете на Атестационната комисия с цел установяване наличието на изискванията по т. 2.5. до т. 2.10. от заповедта.

7. Определена е скала на оценка по която Атестационната комисия да извърши оценяването и класирането на кандидатите:

7.1. напълно отговаря на изискванията - 5;

7.2. в голяма степен отговаря на изискванията - 4;

7.3. в средна степен отговаря на изискванията - 3;

7.4. в малка степен отговаря на изискванията - 2;

7.5. не отговаря на изискванията - 1.

8. Окончателно класиране се извършва от Атестационната комисия за кандидатите, получили оценка при събеседването не по-ниска от 4.

Условия на трудовото правоотношение:

Избраният кандидат ще бъде назначен на срочно трудово правоотношение по реда и при условията на ПМС № 66 от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации и дългосрочно командирован по реда на Закона за дипломатическата служба и Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

Забележка: При дългосрочно командироване на служители по реда на Закона за дипломатическата служба е задължително условието за спазване разпоредбите чл. 27, ал.1, т.1 от Закона за дипломатическата служба, а именно лицето да е български гражданин и да няма друго гражданство освен на държава – членка на Европейския съюз.
 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката