Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за младши експерт-3щ.бр. в дирекция "Регулиране на икономически дейности"

Дирекция: Регулиране на икономически дейности

Дати за подаване на документи: 05.07.2019 - 15.07.2019

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Обявява конкурс за длъжността

"Mладши експерт" – 3 щ. бр. в отдел "Регистрация и методология", дирекция "Регулиране на икономически дейности", съгласно Заповед № РД-16-1207/02.07.2019.2019 г. на министъра на икономиката

 

1. За длъжността "Mладши експерт" – 3 щ. бр. в отдел "Регистрация и методология", дирекция "Регулиране на икономически дейности" основните задължения са:

Отговаря за регистъра по чл. 16, ал. 1 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) и производството по регистрация на лицата, според икономическите дейности, подлежащи на регистрация. Участва при воденето на досиета на заявителите, във връзка с подадени заявления за регистрация и на регистрирани лица, за срок не по-кратък от 10 години от датата на издаване на удостоверението за регистрация. Обработва предоставените данни във връзка с подадени заявления за регистрация и на регистрирани лица по ЗАРИДСНПНП, като създава досиета на заявителите. Участва при поддържането на архива по извършените регистрации, отказ от регистрации или промяна в регистрациите.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "Mладши експерт" – 3 щ. бр.:

1.1. Минимални изисквания за длъжността "Mладши експерт" – 3 щ. бр.:

  • висше образование: образователно - квалификационна степен "професионален бакалавър по…"
  • да притежават ранг V младши или професионален опит: не се изисква.

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

  • Специалност, по която е придобито образованието – икономика, технически науки;
  • Владеене/ползване на един от официалните езици на ЕС;
  • Добри компютърни умения MS Office - Word, Excel.

 

Размер на основна заплата за длъжността: до 1095  лв. (за първа степен).

Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

- Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;

- Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" №8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg.

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявените конкурси се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката