Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за длъжността „младши експерт“ в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дати за подаване на документи: 15.07.2020 - 24.07.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Младши експерт" в отдел "Управление на риска, контрол и сигурност", главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при условия,

съгласно Заповед № РД-16-571/14.07.2020 г. на министъра на икономиката

1. Основните задължения на длъжността "младши експерт" са:

Подпомага дейностите по идентифициране, регистриране, докладване и проследяване развитието  на случаите на нередности при изпълнението на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономиката 2007-2013, Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и Оперативна програма "Инициатива за малките и средни предприятия". Отговаря на жалби и възражения, подадени от кандидати за предоставяне на БФП, като извършва документална проверка и води регистър на подадените жалби и възражения. Въвежда и актуализира информация за постъпили сигнали за нередности и установени нередности в ИСУН и ИСУН 2020. Участва в извършване на предварителен контрол за законосъобразност на Условия за кандидатстване и приложенията към тях, заповеди за определяне на състава на оценителни комисии и други актове на ръководителя на Управляващия орган, за които в наръчника на УО е предвидена експертна проверка от служител от отдела, като попълва предвидените в наръчника контролни листове.

1.1. Минимални изисквания за длъжността "младши експерт" съгласно КДА:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен: "професионален бакалавър по…";
 • Професионален опит: не се изисква.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно КДА и утвърдена длъжностна характеристика:

 • V младши ранг;
 • Професионална област: икономика, счетоводство и контрол, инженерна специалност, публична и стопанска администрация, право или хуманитарни науки;
 • Владеене/ползване на английски език;
 • Добри познания по присъединителните и структурните фондове на ЕС.

3. Размер на основна заплата за длъжността: до 1105 лв. (за първа степен)

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

6. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

7. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката