Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за длъжността „главен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията“

Дирекция: Инспекторат

Дати за подаване на документи: 30.06.2020 - 09.07.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Главен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията" в Инспектората на Министерството на икономиката, при условия,

съгласно Заповед № РД-16-482/22.06.2020 г. на министъра на икономиката

 

1. Основните задължения на длъжността "Главен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията" са:

Извършва планови проверки на организационните структури, административните звена и служителите в министерството и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на МИ, в т.ч. и по предоставянето на административни услуги в рамките на своята компетентност по утвърден от министъра годишен план и въз основа на негова писмена заповед. Извършва извънпланови проверки по отношение на отделни звена, структури, дейности, предоставяне на административни услуги. Извършва предварителни проучвания по постъпили сигнали или заявления; извършва проверки по постъпили в инспектората сигнали, съдържащи твърдения за конфликт на интереси по ЗПКОНПИ и корупционни прояви; извършва проверка на декларираните факти в подадените декларации от задължените лица. Изготвя доклади с резултатите от извършените планови и извънпланови проверки. Съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията.

1.1. Минимални изисквания за длъжността "главен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията" съгласно ЗА и КДА:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "магистър";
 • Професионален опит: 4 години в държавната администрация;
 • Минимален ранг III младши ранг;

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Професионална област – социални, стопански и правни науки, природни или хуманитарни науки; Професионално направление: право, икономика, национална сигурност;
 • Умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност;
 • Владеене/ползване на западен език.

3. Размер на основна заплата за длъжността: до 1380 лв. (за първа степен)

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

6. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

7. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката