Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за длъжност "главен експерт" в отдел "Европа", дирекция "Външноикономическо сътрудничество"

Дирекция: Външноикономическо сътрудничество

Дати за подаване на документи: 16.08.2019 - 26.08.2019

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Главен експерт" в отдел "Европа", дирекция  "Външноикономическо сътрудничество",

съгласно Заповед № РД-16-1393/15.08.2019 г. на министъра на икономиката

 

1.За длъжността "Главен експерт" основните задължения са:

Анализира и дава предложения за развитие на държавната стратегия за развитие на външноикономическото и търговско сътрудничество по страни и региони, включително чрез разработване на програми и проекти; изучава и анализира икономическото развитие и законодателство, търговския и инвестиционния режим на страните; координира подготовката и провеждането на преговори по споразумения за икономическо сътрудничество и оказва съдействие при подготовката и воденето на преговори по споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите; дава становища по проекти на спогодби, разработвани от други ведомства; координира и участва в осъществяването на търговско-икономическото  сътрудничество на регионално равнище между местните администрации на Република България и на съответните страни.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността "главен експерт":

1.1. Минимални изисквания за длъжността "главен експерт":

  • висше образование: образователно - квалификационна степен "бакалавър";
  • да притежават професионален опит: 4 години в областта на икономиката с външноикономическа насоченост;
  • III младши ранг;

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно КДА и утвърдена длъжностна характеристика:

  • професионална област – социални, стопански и правни науки или хуманитарните науки;
  • компютърни умения
  • владеене/ползване на английски език

Размер на основна заплата за длъжността: до 1380 лв. (за първа степен)

Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

- Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;

- Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" №8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката