Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за експертни позиции в дирекция "Финанси и управление на собствеността"

Дирекция: Финанси и управление на собствеността

Дати за подаване на документи: 13.09.2016 - 26.09.2016

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

Държавен експерт и старши експерт в отдел "Административно стопански" дирекция "Финанси и управление на собствеността" съгласно Заповед № РД-16-878/09.09.2016 г. на министъра на икономиката

1. За длъжността "държавен експерт" в отдел "Административно-стопански" , основните задължения са:

Участва в провеждането на конкурсни процедури по Закона за обществените поръчки, както и в изготвянето на необходимите предложения за стартиране на процедури по сключването на нови, съгласно законовите и вътрешни разпоредби; Участва в контрола по поддръжката на техническата изправност на ОВ, ВиК инсталациите, ел. инсталациите и извършването на дърводелските услуги; Участва в контрола и отчитането на изпълнението на сключените договори за поддръжка на климатичните съоръжения, както и при закупуване и монтиране на такива; Участва в контрола на изпълнението на сключените договори за поддръжка на пожароизвестителните инсталации в сградите на министерството.

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "магистър";
 • Професионален опит: 5 години опит в области свързани с инвестиционния процес, контрол и поддържка на техническата изправност на инсталации и съоръжения, дейности свързани с контрола на строителните ремонти;
 • Минимален ранг II младши ранг;
 • Професионална област – технически науки; професионално направление: архитектура, строителство или геодезия.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Добри компютърни умения - Word, Excel, AUTO CAD.

Размер на основна заплата за длъжността: до 1045 лв. (за първа степен).

2. За длъжността "старши експерт" отдел "Административно-стопански", основните задължения са:

Подготвя отговори на въпроси, поставени от граждани, служители, ръководители на административни звена в министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на икономиката, в съответствие с функционалната характеристика на отдела и дирекцията; Участва в подготовката и провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки; Участва в провежданите инвентаризации в министерството.

2.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "бакалавър";
 • Професионален опит: 2 години опит в области свързани с планирането, подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, дейности свързани с техническо подпомагане при разработване на документи, анализи и предлагане на решения в областта на управление и стопанисване на недвижимите имоти и движимите вещи;
 • Минимален ранг IV  младши ранг;
 • Професионална област – икономически науки, финанси.

2.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Компютърна компетентност - Word, Excel;

Размер на основна заплата за длъжността: до 835 лв. (за първа степен).

Начин за провеждане на двата конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

- Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;

- Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 14 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с двата конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" №8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката.

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявените конкурси се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката