Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна позиция в дирекция "Правна"

Дирекция: Правна

Дати за подаване на документи: 07.10.2016 - 20.10.2016

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Обявява конкурс в дирекция "Правна" за длъжността Старши юрисконсулт в отдел "Нормативни актове"

съгласно Заповед № РД-16-978/06.10.2016 г. на министъра на икономиката

1. Основни задължения на длъжността старши юрисконсулт в отдел "Нормативни актове", са:

Изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на Министерски съвет, свързани с дейността на министерството. Изготвя становища по проекти на международни договори, споразумения и меморандуми. Осъществява процесуалното представителство на министъра и на министерството пред съдилища и други юрисдикции. Участва в работни групи и дава становища по хармонизацията на българското законодателство с правото на Европейския съюз.

1.1.Минимални изисквания за заемане на длъжността "Старши юрисконсулт":

 • Минимална образователна степен: "магистър";
 • Професионална област на висше образование: Социални, стопански и правни науки, професионално направление - право;
 • Минимален ранг IV младши;
 • Mинимален професионален опит: 2 години в областта на тълкуване и прилагане на законодателството чрез изразяването на становища или разработването на предложения за решения на правни проблеми съобразно действащата нормативна уредба, изработването и съгласуването на проекти на нормативни и ненормативни актове, подготовка, провеждане и участие в процедури, регламентирани в закон, в осъществяването на процесуално представителство и други правни дейности.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Добри компютърни умения;
 • Придобита юридическа правоспособност.

1.3.Размер на основна заплата за длъжността старши юрисконсулт: до 1250 лв. (за първа степен).

Конкурсът ще бъде проведен чрез: тест и интервю.

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност за кариерно развитие и обучение;
 • Добра работна среда.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);
 • Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави след преминала процедура за признаване на висше образование от чуждестранно висше училище от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • Копие от документ за придобита юридическа правоспособност.

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" №8, гр. София. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17,00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 14  дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" №8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg.

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката