Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дати за подаване на документи: 10.11.2016 - 23.11.2016

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"държавен експерт" в отдел "Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и договаряне", Главна дирекция  "Европейски фондове за конкурентоспособност"

съгласно Заповед № РД-16-1104/04.11.2016 г. на министъра на икономиката

1. За длъжността "държавен експерт", основните задължения са:

Участва в екипи по договаряне, за извършване на документална проверка на кандидатите, предложени за финансиране и изготвя проекти на индивидуални договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, изготвяне на проект на решения за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; Участва в поддържането на Регистъра за минимални и държавни помощи, въвежда необходимата информация в него; Изготвя обстойни и задълбочени правни анализи обхващащи националното и европейското законодателство и международното право във връзка с функциите на отдела.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността "държавен експерт" :

  • висше образование: образователно - квалификационна степен "магистър";
  • професионална област – право;
  • да притежават професионален опит: 5 години в областта на системите за управление и изпълнение на програми и проекти, съфинансирани от ЕС или в областта на правото или  II младши ранг.

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно КДА и утвърдена длъжностна характеристика:

  • Придобита юридическа правоспособност;
  • Добри компютърни умения;
  • Отлично владеене на английски език;
  • Отлично познаване на общата нормативна уредба, свързана със Структурните фондове на ЕС;
  • Задълбочено познаване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и държавните помощи.

Размер на основна заплата за длъжността: до 1045 лв. (за първа степен)

Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

- Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;

- Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" №8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 14 работни дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на  Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката