Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дати за подаване на документи: 04.05.2016 - 17.05.2016

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Обявява конкурс за длъжността "Mладши експерт" в Регионален сектор "Враца", отдел "Мониторинг и финансово управление", Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", съгласно Заповед № РД-16-334/19.04.2016 г. на министъра на икономиката

1. За длъжността "Младши експерт" в Регионален сектор "Враца", основните задължения са:

Информира потенциалните бенефициенти и други заинтересовани страни относно възможностите за финансиране от ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020; извършва проверка и осъществява контрол на съответствието между планирани и реализирани дейности, цели, резултати и индикатори, свързани с изпълнението на съфинансирани проекти; подпомага организирането и осъществяването на проверки на място на регионално ниво на служители от компетентните органи и  УО; следи за спазването на правилата за информиране и публичност на помощта от оперативните програми; въвежда и поддържа информация в ИСУН и ИСУН 2020 и други бази данни, касаещи изпълнението на сключените договори.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността "Младши експерт":

1.1. Минимални изисквания за длъжността

  • висше образование: образователно - квалификационна степен "професионален бакалавър по…"
  • професионален опит: не се изисква

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно КДА и утвърдена длъжностна характеристика:

  • V младши ранг;
  • професионална област – "Социални, стопански и правни науки", "Технически науки";
  • владеене на английски език;
  • добри компютърни умения;
  • познания по управление на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните и структурните фондове  на ЕС и/или други международни донори.

Размер на основна заплата за длъжността: до 760 лв. (за първа степен)

Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

- Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;

- Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 10 работни дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурсите ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8.

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 

 

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката