Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дати за подаване на документи: 22.04.2016 - 10.05.2016

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Младши експерт в Регионален сектор София, отдел "Мониторинг и финансово управление", Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност",

съгласно Заповед № РД-16-316/12.04.2016 г. на министъра на икономиката

1. Основни задължения на длъжността Младши експерт в Регионален сектор София, отдел "Мониторинг и финансово управление", са:

Дейности свързани с наблюдение, отчитане, контрол и управление на проекти, съфинансирани от ОП "развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Подпомага и оказва съдействие на бенефициентите, включително предприема необходимите корективни мерки, в случай на установяване на проблеми и/или нарушения при изпълнение на съфинансираните проекти.

1.1.Минимални изисквания за заемане на длъжността "Младши експерт":

 • Минимална образователна степен: "професионален бакалавър по…";
 • Професионална област – социални, стопански и правни науки, технически науки;
 • Минимален ранг V младши;
 • Професионален опит: не се изисква.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Владеене на английски език;
 • Добри компютърни умения;
 • Познания по управление на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС и/или други международни донори.

1.3. Размер на основна заплата за длъжността младши експерт: до 760 лв. (за първа степен).

Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю.

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност за кариерно развитие;
 • Добра работна среда;

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);
 • Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави след преминала процедура за признаване на висше образование от чуждестранно висше училище от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" №8, гр. София. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17,00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 10 работни дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" №8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg.

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката