Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в дирекция "Външноикономическа политика"

Дирекция: Външноикономическа политика

Дати за подаване на документи: 10.11.2016 - 23.11.2016

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС В ДИРЕКЦИЯ "Външноикономическа политика" за длъжността Младши експерт в отдел "Регионално сътрудничество"

съгласно Заповед № РД-16-1103/04.11.2016 г. на министъра на икономиката

1. Основни задължения на длъжността Младши експерт в отдел "Регионално сътрудничество ", са:

Извършва дейности в областта на външноикономическата и външнотърговската политика, произтичащи от членството на Р. България в Европейския съюз и/или отнасящи се главно до участието на България като пълноправна държава-членка в процеса на изработване, приемане и прилагане на Общата търговска политика на ЕС и съответното Общностно законодателство в тази област. Подпомага разработването, координирането и съгласуването на позиции и указания във връзка с работата на Работна група №25 "Търговска и външноикономическа политика" към Съвета по европейски въпроси.

1.1.Минимални изисквания за заемане на длъжността "Младши експерт":

 • Минимална образователна степен: "професионален бакалавър по…";
 • Професионална област – икономика, право, международни отношения, публична администрация;
 • Минимален ранг V младши;
 • минимален професионален опит: не се изисква.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • свободно владеене на английски език, владеене на втори език (френски или немски) ще се счита за предимство;
 • Добри компютърни умения;
 • Да познава общата търговска политика на ЕС и съответното законодателство на ЕС, свързано с търговския режим на ЕС, преференциалните търговски споразумения на ЕС, търговската политика по отношение на развиващите се страни; европейското и вътрешно законодателство в свързани с търговията области, като интелектуалната собственост, обществените поръчки, технически пречки пред търговията, инвестициите, конкуренцията.

1.3.Размер на основна заплата за длъжността младши експерт: до 760 лв. (за първа степен).

Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю.

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност за кариерно развитие;
 • Добра работна среда;

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);
 • Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави след преминала процедура за признаване на висше образование от чуждестранно висше училище от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" №8, гр. София. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17,00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

Срок за подаване на необходимите документи: 14 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" №8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg.

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката