Кариери
 
Министерство на икономиката обявява конкурс за длъжността "старши експерт" в сектор "Финансово управление и верификация на разходите", отдел "Финансово управление"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дати за подаване на документи: 19.06.2020 - 29.06.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Старши експерт" в сектор "Финансово управление и верификация на разходите", отдел "Финансово управление", главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", при условия, съгласно Заповед № РД – 16-452/12.06.2020 г. на министъра на икономиката

 

 1. Основните задължения на длъжността "Старши експерт" са:

Участва при провеждане на политиката на МИ по усвояване на структурните фондове и изпълнението на програми и проекти; участва в изготвянето на доклади за нуждите на финансовия контрол и планиране; изготвя Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи за целите на сертификацията на разходите по ОПИК и ОПИМСП; изготвя справки, доклади, становища и др. документация, свързани с финансовото изпълнение на проектите  по ОПИК, ОПИМСП и по приключените договори за безвъзмездна помощ по ОПРКБИ и по Програма ФАР; идентифицира потенциални рискови фактори и най-често допускани грешки по отношение на финансовото управление и отчетност на изпълняваните договори; изпълнява и други задачи свързани с процеса на финансовия контрол и планиране на програми и проекти, изпълнявани от МИ съвместно с други министерства, агенции и изпълнителни институции на държавната администрация; участва в изготвянето на годишните и окончателни доклади по ОПИК и ОПИМСП; разглежда и се произнася по постъпили от страна на бенефициентите искания за изменения на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които включват изменения на финансовите параметри на договора; изготвя Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи за целите на сертификацията на разходите по ОПИК и ОПИМСП; осъществява финансови проверки, верификации и контрол върху финансовото изпълнение на проекти, съфинансирани по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 и по "Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020;

1.1. Минимални изисквания за длъжността "Старши експерт" съгласно КДА:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "бакалавър";
 • Професионален опит: 2 години в областта на финанси, счетоводство, икономика;
 • Минимален ранг IV младши.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Професионална област – социални, стопански и правни науки;
 • Професионално направление – икономика;
  • добро владеене на английски език.
  • много добри познания за финансовите информационни системи "Персеус" и ИСУН, добри познания в областта на финансовото управление на предприсъединителните и структурните фондове на ЕС

3. Размер на основна заплата за длъжността: до 1230 лв. (за първа степен)

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

6. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие".

7. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката